Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 90 от 29.X

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРАВИЛНИКА ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ЖЕЛЕ-ЗОПЪТЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ (RID), ВКЛЮЧЕН В ПРИТУРКА "С" КЪМ КОНВЕНЦИЯТА ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕВОЗИ (COTIF)