Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 90 от 29.X

РЕШЕНИЕ № 799-ПВР/НС ОТ 25 ОКТОМВРИ 2021 Г. ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИЗБОРНА КНИГА, УТВЪРДЕНА С РЕШЕНИЕ № 562-ПВР/НС ОТ 20 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. НА ЦИК

 

РЕШЕНИЕ № 799-ПВР/НС ОТ 25 ОКТОМВРИ 2021 Г. ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИЗБОРНА КНИГА, УТВЪРДЕНА С РЕШЕНИЕ № 562-ПВР/НС ОТ 20 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. НА ЦИК

Издадено от Централната избирателна комисия

Обн. ДВ. бр.90 от 29 Октомври 2021г.

На основание чл. 6, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия


РЕШИ:


Изменя образец на изборна книга № 98-ПВР/НС, утвърдена с Решение № 562-ПВР/НС от 20 септември 2021 г. на ЦИК, съгласно приложението.

Решението да се обнародва в "Държавен вестник".


Приложение № 98-ПВР/НС