Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 90 от 29.X

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 353 ОТ 22 ОКТОМВРИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 246 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г. (ДВ, БР. 78 ОТ 2006 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 353 ОТ 22 ОКТОМВРИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 246 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г. (ДВ, БР. 78 ОТ 2006 Г.)

В сила от 01.04.2022 г.

Обн. ДВ. бр.90 от 29 Октомври 2021г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В чл. 2, ал. 1, т. 6 накрая се добавя "и за осъществяване на административно обслужване".

§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) Заявления/искания за осъществяване на административно обслужване се подават чрез ЦАО, както и предложения, сигнали, жалби и протести, когато в устройствения правилник на съответната администрация не е определено друго звено."

2. В ал. 2 след думата "предложения" се поставя запетая и думите "и жалби" се заменят с "жалби и протести".

3. В ал. 5 след думата "сигналите" се поставя запетая и думите "и предложенията, жалбите" се заменят с "предложенията, жалбите и протестите".

§ 3. Създава се чл. 8а:

"Чл. 8а. (1) Комуникацията с потребителите при осъществяване на функциите на звеното по чл. 8, ал. 3 при предоставянето на информация за административно обслужване и при осъществяването на административно обслужване се извършва писмено, включително по електронен път, и устно, включително по телефон.

(2) Администрациите осигуряват електронни адреси и телефони за връзка за комуникация с потребителите.

(3) Организацията за осъществяване на комуникация с потребителите с ЦАО и/или звената, които контактуват с тях и предоставят административно обслужване, се определят във вътрешните правила за административно обслужване на съответната администрация.

(4) Министерският съвет приема методически документ, в който се съдържат насоки за организацията на административното обслужване по телефона."

§ 4. В чл. 10, ал. 1 след думите "достъп до ЦАО" се добавя "и възможност за комуникация с ЦАО".

§ 5. В чл. 16 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) Администрациите осигуряват задължителната информация по чл. 25 от Наредбата за Административния регистър, приета с Постановление № 14 на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 8 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 5 от 2017 г., бр. 56 от 2019 г. и бр. 9 от 2020 г.), за всяка една от предоставяните услуги, която се обявява по реда на чл. 28, ал. 2 от АПК и в Административния регистър по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията."

2. В ал. 2 и 6 думите "приложение № 3" се заменят с "ал. 1".

§ 6. В чл. 20, ал. 1, т. 9 накрая се поставя запетая и се добавя "включително по телефона".

§ 7. Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 се отменя.

§ 8. (В сила от 01.01.2023 г.) В приложение № 5 към чл. 5а, ал. 2, в Заявлението за издаване на удостоверение за декларирани данни (Уникален идентификатор на административната услуга - 2071) се правят следните изменения:

1. Наименованието се изменя така:

"Заявление за издаване на удостоверение за облагаеми имущества и декларирани данни по Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) (Уникален идентификатор на административната услуга - 2071)".

2. Изречението "Заявявам желанието си да ми бъде издадено удостоверение за декларирани данни, което ми е необходимо във връзка с ...................." се изменя така:

"Заявявам желанието си да ми бъде издадено удостоверение за облагаеми имущества и декларирани данни по ЗМДТ, което ми е необходимо във връзка с ...................."

§ 9. (В сила от 01.01.2023 г.) В приложение № 6 към чл. 5а, ал. 2 Удостоверението за декларирани данни (Уникален идентификатор на административната услуга - 2071) се изменя така:

"

" ......................................................................................................................................................

(наименование на общината)

 

Удостоверение

за облагаеми имущества и декларирани данни по Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) (Уникален идентификатор на административната услуга - 2071)

 

Настоящото удостоверение се издава на: .................................................................................,

(посочете трите имена на физическото лице или наименованието на юридическото лице)

ЕГН/ЕИК .........................................................., постоянен/настоящ адрес или адрес на управление на юридическото лице: гр./с. .................................................................................,

община ..................................., област ........................................................................................,

ул. (ж.к.) ......................................, тел.: ............................, електронен адрес ...........................

Юридическото лице се представлява от ...................................................................................,

(трите имена на представителя/пълномощника и ЕГН)

№/дата на пълномощното ..........................................................................................................,

в уверение на това, че същият/същата е задължено лице за следните облагаеми имущества и декларирани данни по ЗМДТ:

1. Недвижими имоти

Лицето е

(посочва се дали лицето е собственик или ползвател)

Данните за облагане са въз основа на

□ данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти

□ информация, предоставена служебно по реда на ЗМДТ

(посочва се причината за облагане)

Адрес на имота

 

Описание на имота и право на собственост/ползване на лицето (ид. ч.)

 

Документ за собственост

 

 

2. Движимо имущество: ..............................................................................................................

3. Други декларации: ...................................................................................................................

Удостоверението се издава по данни на община ....................................................................,

актуални към ............................................................

Удостоверението се издава, за да послужи пред ......................................................................

Орган по приходите: ....................................................................................................................

Длъжностно лице: ........................................................................................................................

(име и подпис)

§ 10. В приложение № 7 към чл. 20, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 8, буква "а" подбуква "вв" се изменя така:

"вв) запитвания с изрази, които са идентични или сходни със: "С какво мога да Ви бъда полезна/полезен?", "Достатъчна ли Ви е предоставената информация?" и "Необходимо ли Ви е нещо допълнително?".

2. В т. 9:

а) в наименованието след думата "обслужване" се поставя запетая и се добавя "включително по телефона";

б) в подточка 2, буква "в", подбуква "аа" след думите "информацията по чл. 16, ал. 1" се добавя "относно всяка една от предоставяните услуги";

в) създава се подточка 3:

"3. Администрацията осигурява възможност за потребителите да получат информация за административното обслужване, включително информацията съгласно чл. 16, ал. 1, и да комуникират по телефона по въпроси от компетентността на ЦАО по чл. 8, ал. 3, т. 1 - 3, 7 и 11, и създава възможност да бъдат обслужени по телефон в рамките на обявеното работно време."

3. В т. 11:

а) изречение второ се изменя така: "Обслужването на английски език и комуникацията с потребителите се осигуряват чрез:";

б) създава се буква "г":

"г) телефон за предоставяне на информация и обслужване на английски език."

§ 11. В приложение № 8 към чл. 20, ал. 3, буква "б" се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 3 след думите "пълноценна работа" се добавя "и комуникация".

2. Точка 8 се изменя така:

"8. Стандарт за достъпност в извънработно време:

Администрацията е осигурила възможност в извънработно време за достъп до актуална и важна информация, която е свързана с административното обслужване, чрез:

а) интерактивни табла/екрани, които са разположени на фасадата на сградата, в близост до входа на служебните помещения, в които се осъществява административно обслужване, или на друго видно място;

б) телефонен номер за автоматично получаване на информация за административното обслужване и/или за осъществяване на комуникация с потребителя в реално време."

3. В т. 9 след думите "други визуални елементи (чатбот)" се поставя запетая и се добавя "форми за безплатни разговори чрез интернет".

4. В т. 12, в наименованието думата "акутална" се заменя с "актуална".

5. Създават се т. 19 и 20:

"19. Стандарт за запазване на дата и час за посещение в ЦАО:

Администрацията осигурява възможност за предварително запазване от потребителите на дата и час за посещение в ЦАО чрез телефон или електронна поща и за предоставяне на административно обслужване в запазените дата и час за посещение.

20. Стандарт за единен телефонен номер за комуникация за предоставяне на административно обслужване:

Администрацията осигурява възможност за единен телефонен номер за комуникация за предоставяне на административно обслужване."

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 12. В Наредбата за Административния регистър, приета с Постановление № 14 на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 8; изм. и доп., бр. 5 от 2017 г., бр. 56 от 2019 г. и бр. 9 от 2020 г.), в чл. 25, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 4 се изменя така:

"4. Информация за Центъра за административно обслужване (ЦАО) и/или звената, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване:

а) адрес и работно време;

б) електронен адрес за комуникация с потребителите;

в) телефони за комуникация с потребителите;

г) обозначение дали обявените телефони са стационарни или мобилни, безплатни или платени, като се посочват и съответните тарифи, с изключение на тарифите на телефонните разговори в дипломатическите и консулските представителства на Република България."

2. В т. 5 пред думата "процедурата" се добавя "срокът и".

3. В т. 10 накрая се поставя запетая и се добавя "включително възможността за извършване на картови плащания".

§ 13. Постановлението влиза в сила от 1 април 2022 г., с изключение на § 8 и 9, които влизат в сила от 1 януари 2023 г.