Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 90 от 29.X

НАРЕДБА № Н-16 ОТ 12 ОКТОМВРИ 2021 Г. ЗА РЕДА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ОТЧЕТА НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

НАРЕДБА № Н-16 ОТ 12 ОКТОМВРИ 2021 Г. ЗА РЕДА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ОТЧЕТА НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В сила от 01.09.2021 г.
Издадена от министъра на отбраната

Обн. ДВ. бр.90 от 29 Октомври 2021г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят редът за първоначална регистрация, промените в регистрацията, маркирането и отчетът на пътните превозни средства (ППС) от въоръжените сили на Република България.

Чл. 2. (1) Пътните превозни средства от въоръжените сили на Република България подлежат на задължителна регистрация по тази наредба.

(2) Пътните превозни средства на Служба "Военно разузнаване", които следва да се регистрират към въоръжените сили на Република България, се регистрират по реда на тази наредба, а останалите - по ред, определен от министъра на вътрешните работи.

Чл. 3. Командването за логистична поддръжка (КЛП) организира регистрацията и отчета на ППС от въоръжените сили на Република България.

Чл. 4. За всяко регистрирано ППС се издава свидетелство за регистрация от КЛП.

Чл. 5. (1) На всяко ППС, придобито за нуждите на въоръжените сили на Република България, се присвоява регистрационен номер. Присвоеният регистрационен номер се вписва в документите на ППС.

(2) На верижните бронирани машини, верижните специални и колесните бронирани машини, на които няма установено от производителя място за поставяне на табели с регистрационен номер, регистрационните им номера се изписват с боя върху техния корпус, а на останалите ППС се поставят светлоотразяващи табели с регистрационен номер.

(3) Буквите и цифрите от табелите с регистрационен номер са черни на бял фон с изключение на българския идентифициращ код.

(4) Табелите с регистрационен номер се предоставят от КЛП за ползване на структурите, на които се числи ППС, срещу отчетен документ в съответствие със Закона за счетоводството и актовете на министъра на отбраната.

Чл. 6. (1) Повредените табели с регистрационни номера се заменят с нови от КЛП на основание на предложение от ръководителя на съответната структура, на която се числи ППС.

(2) Ръководителят на структурата, в която е изгубена, унищожена или повредена табела(и) с регистрационен номер, назначава вътрешна проверка, резултатите от която се докладват по команден ред в КЛП в срок не по-късно от 5 работни дни от установяване на събитието.

(3) Виновните лица за изгубването, унищожаването или повреждането на табела(и) с регистрационен номер се привличат към имуществена и дисциплинарна отговорност.

(4) Ръководителят на структурата, в която е изгубена или открадната табела(и) с регистрационен номер, уведомява в срок до три работни дни от констатиране на инцидента служба "Военна полиция" и съответната областна дирекция на МВР за обявяване за издирване.

Чл. 7. (1) При приемане/предаване на ППС от една структура в друга заедно с ППС се приемат/предават табелите с регистрационните номера и свидетелството за регистрация част II по приложение № 5 към чл. 14, ал. 1 от тази наредба. В отчетния документ за приемане/предаване задължително се вписват номерът за регистрация на ППС и номерът на рама/VIN.

(2) При сдаване на ППС извън състава на въоръжените сили на Република България табелите с регистрационни номера и свидетелството за регистрация се сдават в КЛП.

Глава втора.
РЕГИСТРАЦИЯ НА ППС ОТ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Раздел I.
Първоначална регистрация

Чл. 8. (1) На първоначална регистрация подлежат новопридобитите ППС от въоръжените сили на Република България.

(2) Ръководителите на структури в срок 10 работни дни след придобиване на ППС или от настъпила промяна в данните за регистрацията им представят в КЛП необходимите документи, свързани с извършване на регистриране и отчет на ППС.

Чл. 9. (1) Първоначалната регистрация на ППС от въоръжените сили на Република България се извършва от КЛП.

(2) Ръководителят на структура представя в КЛП следните документи:

1. документ, доказващ произхода и собствеността на ППС (договор, данъчна фактура, акт за приемане и предаване на дълготрайни активи, акт за дарение и др.) с данни за идентификация на превозното средство;

2. протокол с всички данни, необходими за попълване на свидетелството за регистрация и информационния фонд с база данни за ППС, съгласно приложение № 1;

3. документ за преминат периодичен преглед за техническата изправност на ППС (без новопроизведени пътни превозни средства), издаден от лицензиран технически пункт или от структурата;

4. карта за допълнителен преглед на ППС за превоз на пътници (когато периодичният преглед за техническата изправност на ППС е извършен от структурата);

5. документ, удостоверяващ, че ППС е с прекратена регистрация в "Пътна полиция" (само за ППС, които са били регистрирани в "Пътна полиция").

(3) Пътни превозни средства, за които не може да се установи поставеният от производителя идентификационен номер (VIN/рама), се регистрират след присвояване/поставяне на нов идентификационен номер от придобилата ги структура.

(4) При присвояване/поставяне на нов идентификационен номер (VIN) да се изписват цифрите на военно-пощенския номер на придобилата ги структура, ако има такъв, годината на присвояване/поставяне и поредният номер на присвоен/поставен идентификационен номер през календарната година.

(5) Наличието на присвоен идентификационен номер (VIN/рама) се отбелязва като нестандартен в забележка в свидетелството за регистрация и носителя на информация по отчета.

Чл. 10. (1) Пътните превозни средства се регистрират по идентификационен номер (VIN), категория, марка, модел и други данни, посочени в удостоверението за съответствие (за одобряване на типа) или от производителя.

(2) При първоначална регистрация КЛП извършва необходимите проверки по документи за:

1. идентификация на ППС;

2. достоверност на представените документи;

3. произход на ППС;

4. техническа изправност на ППС и неговото комплектуване.

Чл. 11. Регистрираните по реда на тази наредба ППС трябва да са комплектувани със:

1. аптечка;

2. пожарогасител - за ППС, превозващи личен състав, и моторните превозни средства, превозващи гориво-смазочни материали - по два броя;

3. светлоотразителен триъгълник и светлоотразителна жилетка;

4. резервно колело (джанта с гума) за ППС с изключение на верижните машини.

Чл. 12. (1) На регистрираните ППС се монтират табели с регистрационен номер - на бял фон, изписани с черен цвят букви и цифри с размери, посочени в приложение № 2.

(2) Формата, размерите, шрифтът, както и изискванията към светлоотразяващите табели се определят с българските стандарти БДС 15980 и БДС ISO 7591 и Регламент (ЕО) № 2411/98 на Съвета от 3 ноември 1998 г.

(3) Регистрационният номер се състои от:

1. графично изображение на българския идентифициращ код "BG", изписан с бели букви, и националното знаме на син фон;

2. буквен код с главни букви "ВА";

3. пореден номер - шестцифрена комбинация на цифрите от 0 до 9.

(4) Синята лента и символът "BG" не се изписват с боя върху корпусите на верижните бронирани, верижните специални и колесните бронирани машини.

Чл. 13. (1) Табелите с регистрационен номер се монтират/изписват на местата, определени в приложения № 3 и 4.

(2) При закрепването/изписването не трябва да се нарушават формата на табелата, целостта на графиката и символите на номера.

(3) Табелите с регистрационен номер се закрепват по начин, непозволяващ неправомерното им демонтиране.

(4) На мотоциклетите, тракторите, електрокарите, мотокарите и ремаркетата табела с регистрационен номер се поставя само отзад.

(5) При загубване или неправомерно отнемане на табели(а) с регистрационен номер те(тя) се обявяват за издирване, а ППС се регистрира с нов регистрационен номер.

(6) Повредени табели с регистрационен номер се предават в КЛП срещу отчетен документ, а ППС се регистрира с нов регистрационен номер.

Чл. 14. (1) Свидетелството за регистрация е по образец съгласно приложение № 5, състои се от две части (част I и част II) и съдържа данни за ППС, регистрационния номер и структурата, на която се числи.

(2) Част I на свидетелството за регистрация служи за идентифициране на ППС. Тя съдържа и данни за преминаване на ППС в отделните структури, типа на специалното оборудване и други и се съхранява в КЛП.

(3) Част II на свидетелството за регистрация съдържа данни от част първа, необходими при контрол на пътя, и се носи винаги от водача на ППС за идентифицирането му при използване по пътищата.

Чл. 15. На ППС - собственост на физически или юридически лица, извикани за нуждите на въоръжените сили на Република България (техника-запас и техника-резерв), отляво на табелата с регистрационен номер се поставя стикер с размери 110 х 80 мм, на бял фон изписани с черен цвят буквите ВА и се издава заповед за използване за определен период. Водачът на ППС носи със себе си копие от тази заповед.

Раздел II.
Промени в регистрацията

Чл. 16. (1) Промяната на регистрацията се състои в подмяна на свидетелството за регистрация, промяна на регистрационния номер или и на двете заедно.

(2) Промяна в регистрацията се извършва от КЛП при настъпване на изменения в данните за ППС, смяна на собствеността или на регистрационния номер.

Чл. 17. (1) За промяна на регистрацията ръководителят на структурата, придобила ППС, с писмо представя по команден ред в КЛП следните документи:

1. копие на пояснителния документ, разрешаващ получаването, заверено от формированието;

2. копие на отчетния документ за приемане на ППС съгласно Закона за счетоводството и Вътрешни правила за документиране на стопанските операции в МО, БА и СППМО, заверено от структурата;

3. свидетелството за регистрация.

(2) За промяна на регистрацията командирът/началникът на структурата, предала ППС, с писмо представя по команден ред в КЛП следните документи:

1. копие на пояснителния документ, разрешаващ получаването, заверено от структурата;

2. копие на отчетния документ за приемане на ППС съгласно Закона за счетоводството и Вътрешни правила за документиране на стопанските операции в МО, БА и СППМО, заверено от структурата.

(3) При изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация се издава ново свидетелство след подаване на писмено заявление от ръководителя на структурата до КЛП. Писменото заявление е придружено със заверени копия на Протокол за проведена служебна проверка в структурата и уведомително писмо до Служба "Военна полиция" (при изгубване или кражба).

Чл. 18. (1) За промяна на регистрацията ръководителите на структури представят документите по чл. 17 в срок до 10 работни дни след приемане/предаване на ППС.

(2) При всяка промяна в регистрацията свидетелството за регистрация се подменя с ново.

(3) КЛП издава ново свидетелство за регистрация в срок до 10 работни дни от получаването на документите по чл. 17.

(4) До времето за издаване на ново свидетелство за регистрация формированието/структурата може да използва ППС, като водачът носи със себе си копие на документа за получаването му, но за не повече от 30 работни дни.

Раздел III.
Прекратяване на регистрацията

Чл. 19. Регистрацията на ППС от въоръжените сили на Република България се прекратява при:

1. бракуване на ППС;

2. прехвърляне на управлението или собствеността на ППС на трети физически или юридически лица;

3. обявено за издирване пътно превозно средство в служба "Военна полиция" и съответната областна дирекции на МВР.

Чл. 20. (1) За прекратяване на регистрацията ръководителят на структура с писмо представя по команден ред в КЛП в срок до 10 работни дни след предаването на ППС, както следва:

1. заверено копие на пояснителния документ, разрешаващ предаването на ППС извън въоръжените сили на Република България, заверено от структурата;

2. заверено копие на отчетния документ за бракуване на ППС или предаването му извън въоръжените сили на Република България съгласно Закона за счетоводството и актовете на министъра на отбраната, заверено от структурата;

3. свидетелство за регистрация;

4. табелите с регистрационните номера (след получаване от КЛП на основание за сдаване във военно формирование 52370 - Негушево).

(2) При прекратяване на регистрацията номерата за регистрация, изписани с боя върху корпуса на ППС, се заличават.

(3) При прекратяване на регистрацията всички документи, които съдържат данни за регистрация, промени в нея или прекратяване регистрацията на превозно средство, се подреждат по дати с опис на документите и се съхраняват в КЛП за срок от 10 години. След този срок документите се унищожават със заповед на командира на КЛП.

(4) Регистрацията на обявено за издирване пътно превозно средство се прекратява въз основа на писмо, изпратено по команден ред от ръководителя на структурата, в която е заведено ППС, след уведомяване на служба "Военна полиция" и съответната областна дирекция на МВР за обявяване за издирване и отразяване на информацията в Автоматизираната информационна система "Издирвателна дейност" - Национална Шенгенска информационна система (АИС ИД - НШИС). Писмото за прекратяване на регистрацията се съпровожда със заверени копия на уведомителните писма за обявяване за издирване до служба "Военна полиция" и съответната областна дирекция на МВР, както и свидетелство за регистрация (ако е налично и не е обявено за издирване).

(5) Възстановяване на прекратена регистрация на ППС се извършва с писмо, изпратено по команден ред от ръководителя на структурата в случай на неговото откриване и връщане.

(6) Ако ППС е унищожено при пожар или природно бедствие, прекратяване на регистрацията се извършва въз основа на писмо, изпратено по команден ред от ръководителя на структурата, в което е заведено ППС, с приложени документ от компетентен орган (или комисия), удостоверяващ събитието, табелите с регистрационните номера и свидетелство за регистрация (ако са налични).

Глава трета.
МАРКИРАНЕ НА ППС

Чл. 21. (1) Маркирането представлява комплектуване на ППС с опознавателни табели, знаци и светлини.

(2) Пътните превозни средства от въоръжените сили на Република България се маркират, както следва:

1. инструктивни надписи, табели и знаци;

2. отличителни символи за националност;

3. тактическо маркиране;

4. специално маркиране;

5. други регистрационни табели.

Чл. 22. (1) Инструктивните надписи, табели и знаците представляват извадки от ръководствата за експлоатация и указват особеностите в експлоатацията и поддръжката на отделната категория, марка и модел на ППС. Местоположението им се установява от производителя.

(2) При възможност инструктивните надписи и табели на ППС, доставени от други страни, се заменят с нови на български език. На постъпилите за планов ремонт ППС същите задължително се подменят с нови.

Чл. 23. (1) Отличителният символ за националност показва принадлежността на ППС към въоръжените сили. Той представлява трицветното знаме и надпис под него "BULGARIA".

(2) На ППС, участващи в операции/мисии зад граница, националният отличителен символ се поставя съгласно действащите стандартни оперативни процедури в района на операцията/мисията.

Чл. 24. (1) Тактическото маркиране се извършва с опознавателни знаци, които се определят със заповед на ръководителя на съответната структура.

(2) В заповедта по ал. 1 се определят формата, размерът, цветът и шрифтът на знаците.

(3) Опознавателните знаци периодично могат да се изменят.

(4) Опознавателните знаци за тактическо маркиране на ППС трябва да са ясно видими и да не превишават диаметър 150 мм.

(5) За верижните бронирани машини, верижните специални и колесните бронирани машини се установяват опознавателни знаци с цифри със следните размери: височина - 300 мм, широчина - 160 мм, дебелина - 40 мм, разстояние между цифрите - 100 мм.

(6) Опознавателните знаци за тактическо маркиране се поставят:

1. на автомобилите и тракторите - върху десния долен ъгъл на предното стъкло;

2. на мотоциклетите - отпред на носа на коша или на калника;

3. на верижните бронирани машини, верижните специални и колесните бронирани машини - в средата, от двете страни на куполата, а на тези без купола - в средата, от двете страни на корпуса.

Чл. 25. Специално маркиране се извършва:

1. на ППС, участващи в мисии и операции и превозващи опасни товари;

2. на ППС от служба "Военна полиция" и пътно-комендантските формирования от Българската армия.

Чл. 26. (1) Когато се налага и от съображения за сигурност, маркировката (включително номерът за регистрация) може да бъде прикрита и/или премахната.

(2) На ППС от въоръжените сили на Република България, изпълняващи специфични задачи и/или задачи в режимните военни формирования, се поставят табели с регистрационен номер за оперативни нужди.

Глава четвърта.
ОТЧЕТ НА ППС ОТ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Чл. 27. (1) Регистрираните ППС се завеждат на отчет в електронен или хартиен документ от структурите за счетоводен отчет на финансовите и материалните ресурси.

(2) За заведените на отчет ППС структурите по ал. 1 водят следната информация:

1. категория, марка, модел и модификация;

2. регистрационен номер;

3. VIN/номер на рама (корпус), заводски номер;

4. номер на двигател;

5. година на производство;

6. цена на придобиване;

7. източник на придобиване;

8. наименование, номер и дата на документа за придобиване и на кого е зачислено.

(3) За заведените на отчет ППС освен информацията по ал. 2 се водят и допълнителни данни - относно комплектността, вида на специалното оборудване, движението и използването на конкретното ППС.

(4) Освен информацията и данните по ал. 2 и 3 КЛП води и данни за:

1. формированията, в които е било регистрирано ППС - номер на свидетелството за регистрация;

2. брой на местата за сядане плюс мястото на водача;

3. собствена маса на пътното превозно средство;

4. допустима обща маса без и със ремарке;

5. заводски и/или фабричен номер;

6. данни за първоначалния преглед, издирване и снемане от издирване;

7. информация за налаганите от съдебни, данъчни или митнически органи ограничения и тяхното отменяне;

8. вид на използваното гориво;

9. обем на двигателя;

10. мощност на двигателя.

(5) Командването за логистична поддръжка ежемесечно представя в дирекция "Логистика" в електронен вид пълна информация за регистрираните ППС от въоръжените сили на Република България.

(6) Командването за логистична поддръжка на 6 месеца представя в служба "Военна полиция" в електронен вид информация за регистрираните ППС от въоръжените сили на Република България.

(7) Служителите, извършващи проверки на документите за регистрация, пререгистрация и снемане от регистрация на ППС, отговарят за правилното и точното попълване и издаване на свидетелствата за регистрация, както и воденето в електронен вид на пълна, точна и унифицирана информация за регистрираните ППС от въоръжените сили на Република България.

Чл. 28. Информацията по отчета на ППС се съхранява за срок от 10 години след прекратяване на регистрацията. След изтичането на този срок документите се унищожават по ред, определен в акта, разпореждащ унищожаването.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Пътни превозни средства от въоръжените сили на Република България" са: сухопътни самоходни огневи средства; верижни и колесни влекачи; автомобили с общо и специално назначение; всички колесни и верижни базови машини, на които е монтирана бойна и спомагателна техника на видовете войски; мотоциклети, трактори, ремаркета и полуремаркета с общо и специално назначение; самоходните машини.

2. "Регистрация" е административно разрешение за ППС да участва в движението по пътищата. Тя включва идентификация на ППС, издаване на регистрационен номер и свидетелство за регистрация.

3. "Идентификация" представлява следните действия:

а) сверяване данните на идентификационните номера от документите за придобиване с тези върху ППС;

б) проверка за съответствие на всички данни на представеното ППС с данните, описани в документите за придобиване.

4. "Идентификационен номер" е подредена комбинация от знаци, поставена върху ППС от производителя с цел идентифицирането му.

5. "Дата на първата регистрация" е датата, на която пътното превозно средство е било регистрирано за първи път в страната или в чужбина.

6. "Свидетелство за регистрация" е документ, издаван от органите на КЛП, който удостоверява регистрацията на пътното превозно средство.

7. "Ръководител" е командирът/началникът/ръководителят на военно формирование/структура от въоръжените сили.

8. "Структура" е военно формирование или структура от въоръжените сили.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 140, ал. 5 от Закона за движението по пътищата и чл. 178, ал. 4 от Правилника за устройството и дейността на служба "Военно разузнаване", приет с ПМС № 316 от 2020 г. (ДВ, бр. 101 от 2020 г.).

§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 септември 2021 г. и отменя Наредба № Н-21 от 2011 г. за реда за регистрация и отчета на пътните превозни средства от въоръжените сили на Република България, издадена от министъра на отбраната (ДВ, бр. 70 от 2011 г.).

§ 4. Издадените свидетелства за регистрация част I и част II по приложение № 5 към чл. 14, ал. 1 от Наредба № Н-21 от 2011 г. за регистрацията и отчета на моторните превозни средства от военните формирования на въоръжените сили, издадена от министъра на отбраната (ДВ, бр. 70 от 2011 г.) запазват действието си до издаването на нови по реда на тази наредба.

§ 5. Командването за логистична поддръжка в 3-месечен срок от влизането в сила на наредбата организира снабдяването с формите на свидетелството за регистрация част I и част II от приложение № 5 към чл. 14, ал. 1 от настоящата наредба. До получаването им се издават тези по Наредба № Н-21 от 2011 г. за регистрацията и отчета на моторните превозни средства от военните формирования на въоръжените сили, издадена от министъра на отбраната (ДВ, бр. 70 от 2011 г.).

§ 6. Започналите процедури за регистрация и пререгистрация на ППС по реда на Наредба № Н-21 от 2011 г. за реда за регистрация и отчета на пътните превозни средства от въоръжените сили на Република България, издадена от министъра на отбраната (ДВ, бр. 70 от 2011 г.), се довършват по реда на тази наредба.

Приложение № 1 към чл. 9, ал. 2


УТВЪРЖДАВАМ:

Командир/началник на формирование/структура ______________________

(звание, подпис, фамилия)

                                  (дд.мм.гг.)

 

П Р О Т О К О Л

 

Днес, _____._____. 20 ___г., на основание чл. 9, ал. 2 от Наредбата за реда за регистрация и отчет на пътните превозни средства от въоръжените сили на Република България комисия в състав:

Председател:

Членове:

                 1. ______________________________________

                 2. ______________________________________

                 3. ______________________________________

извърши оглед на придобито пътно превозно средство, подлежащо на регистрация, и констатира следното:

 

 

№ по ред

VIN № (№ на рама/корпус)

Категория

Марка

Модел и модификация

Брой места

Собствена маса, празен, кг

Максимално допустима маса с товар, кг

Цвят

Формирование/структура

№ на документ за придобиване

Година на пр/во

Номер на двигател

Вид на спец. об/не

Вид на използвано гориво

Обем на двигателя

Мощност на двигателя в kW

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комисия:

Председател: звание подпис фамилия

Членове:

1. звание подпис фамилия

2. звание подпис фамилия

3. звание подпис фамилия

Приложение № 2 към чл. 12, ал. 1


Размери на табелите, буквите и цифрите на регистрационните номера

Фигура 1. Размери на табелите и разположение на буквите и цифрите на регистрационни табели за всички ППС без ремаркета, трактори и мотоциклети.Фигура 2. Размери на табелите и разположение на буквите и цифрите на регистрационни табели за всички ремаркета, трактори и машини, на които конструктивно не е възможно поставянето на табелата от фиг. 1.Фигура 3. Размери на табелите и разположение на буквите и цифрите на регистрационни табели за всички мотоциклети.Фигура 4. Разположение и размери на синята лента, националното знаме и кода "BG" върху регистрационните табели на всички ППС без ремаркета, трактори и мотоциклети.

Фигура 5. Разположение и размери на синята лента, националното знаме и кода "BG" върху регистрационните табели на ремаркета, трактори и ППС, на които конструктивно не е възможно поставянето на табелата от фиг. 1.Фигура 6. Размери на буквите А и В на всички регистрационни табели без тези на мотоциклети.Фигура 7. Размери на цифрите на всички регистрационни табели без тези на мотоциклети.Фигура 8. Размери на буквите А и В на регистрационните табели на мотоциклети.Фигура 9. Размери на цифрите на регистрационните табели на мотоциклети.


Приложение № 3 към чл. 13, ал. 1


Разположение на регистрационните номера за автомобили с общо и специално назначение, колесни влекачи, колесни базови машини, на които е монтирана бойна и спомагателна техника на видовете войски, мотоциклети, трактори, ремаркета и полуремаркета с общо и специално назначение и самоходните машини


I. Разположение на предните регистрационни номера

Броня на автомобила (поглед отпред)


 

№ по ред

Категория на ППС

Размери, мм

А

В

1.

Автомобили с общо и специално назначение, колесни влекачи, колесни базови машини, на които е монтирана бойна и спомагателна техника на видовете войски

Поставят се на местата, определени от производителя

2.

Автомобили с общо и специално назначение, колесни влекачи, колесни базови машини с монтирана бойна и спомагателна техника на видовете войски, на които местата не са определени от производителя

140

80

 

II. Разположение на задни регистрационни номера

Задните регистрационни номера се поставят на местата, определени от производителя (където конструктивно е мястото за осветяване на номера), или по средата на машината.

На мотоциклетите, тракторите, електрокарите, мотокарите и ремаркетата табела с регистрационен номер се поставя само отзад.


Приложение № 4 към чл. 13, ал. 1


Разположение на регистрационните номера за сухопътни самоходни огневи средства, верижни влекачи и верижни базови машини, на които е монтирана бойна и спомагателна техника на видовете войски


I. Разположение на предните регистрационни номера


Машина

Размер А, мм

Размер В, мм

№ на приложение

МТ-ЛБ

30

25

4-1

МТ-ЛБВ

30

25

4-1

МТ-ЛБ

БРЕМ-Л

30

25

4-1

М-ЛБ АТИ

30

25

4-1

МТ-ЛБ МТП

по осевата линия на машината

160

4-1

БРМ "Сова 3"

30

25

4-1

Р-81 "Делфин"

30

25

4-1

Б1-10 "Тунджа"

30

25

4-1

РХР "Марица"

30

25

4-1

"Стрела"-10М

30

25

4-1

МТ-ЛБ-СЕ

30

25

4-1

МТ-ЛБу

30

25

4-1

2С1

40

130

4-11

БМП-23

10

30

4-4

БМП-1

150

30

4-4

СПР(МТ-ЛБ)

100

50

4-4

БТР-60ПБ

260

65

4-5

БТР-60ПА

260

65

4-5

БТР-ПАУ

260

65

4-5

БТР-ПУ12

260

65

4-5

БТР-60 Р-145 "Чайка"

260

65

4-5

БРДМ-2

150

10

4-5

ASV M 1117

150

10

4-5

Т-55

440

333

4-7

ТВ-62

400

500

4-7

Т-72

470

330

4-7

ТВ-САУ-100

330

600

4-7

ТВ-55

330

600

4-7

МТУ

по осевата линия на машината

333

4-7

ГМ-426У

по осевата линия на машината

20

4-12

Верижни артилерийски влекачи

по осевата линия на машината

20

4-12

ГМ-568

10

10

4-9

ГМ-578

10

10

4-9

 

II. Разположение на задните регистрационни номера

Машина

Размер А, мм

Размер В, мм

№ на приложение

1

2

3

4

МТ-ЛБ

60

20

4-2

МТ-ЛБВ

60

20

4-2

МТ-ЛБ БРЕМ-Л

60

20

4-2

М-ЛБ АТИ

60

20

4-2

МТ-ЛБ МТП

300

20

4-2

БРМ "Сова 3"

60

20

4-2

Р-81 "Делфин"

60

20

4-2

Б1-10 "Тунджа"

300

20

4-2

РХР "Марица"

300

20

4-2

"Стрела"-10М

60

20

4-2

ГМ-426У

10

10

4-2

МТ-ЛБ-СЕ

240

400

4-3

МТ-ЛБу

160

600

4-3

БМП-23

260

400

4-3

БМП-1

190

440

4-3

СПР (МТ-ЛБ)

100

40

4-3

МТ-ЛБ МТП

230

100

4-3

БТР-60ПБ

60

70

4-6

БТР-60ПА

60

70

4-6

БРДМ-2

100

170

4-6

БТР-60

Р-145"Чайка"

60

70

4-6

БТР-ПАУ

60

70

4-6

БТР-ПУ12

60

70

4-6

Т-55

по осевата линия на машината

60

4-8

ТВ-62

45

150

4-8

Т-72

по осевата линия на машината

30

4-8

ТВ-САУ-100

по осевата линия на машината

200

4-8

ТВ-55

по осевата линия на машината

20

4-8

МТУ

по осевата линия на машината

20

4-8

ГМ-568

130

60

4-10

ГМ-578

50

20

4-10

 


Приложение № 5 към чл. 14, ал. 1


ЧАСТ I (лицева страна)

СВИДЕТЕЛСТВО

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

Серия ......... № ...............

 

(A) Регистрационен № .....................................................

(E) VIN/Рама № .................................................................

(D) 1. Марка ............................................... (изписва се на кирилица и латиница)

2. Модел/модификация .................................. (изписва се на кирилица и латиница)

3. Категория ........................ (изписва се на български и английски език)

(S) Брой места + мястото на водача ................................

(G) Маса .......

(F) Обща маса .......

(R) Цвят ................................. (изписва се на български и английски език)

(B) Дата на първа регистрация ........................................

(I) Дата на последна промяна на регистрация

..............................................................................................

(P) Вид на използвано гориво ...................... (изписва се на български и английски език)

(C) Формирование/структура, на което се числи .......... (изписва се на български и английски език)

Дата .........

Длъжностно лице, сверило данните при първоначална регистрация на ППС

_______________________________________________

(звание, име, презиме, фамилия, дата, подпис)

 

 

ЧАСТ I (гръб)

1. Формирование/структура, на което се числи машината

№ по ред

Формирование/

структура

№ на документа за зачисляване

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Други данни

№ по ред

Описание

 

 

 

 

 

 

ЧАСТ II (лицева страна)

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

БЪЛГАРСКА АРМИЯ

EUROPEAN UNION

REPUBLIC OF
BULGARIA

MINISTRY OF
D
EFENCЕ

BULGARIAN ARMY

BG

СВИДЕТЕЛСТВО

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО ЧАСТ II

REGISTRATION CERTIFICATE PART II

CERTIFICAT D’IMMATRICULATION
PARTIE II

 

 

Серия ......... № ...............

 

 

ЧАСТ II (гръб)

A Регистрационен №

Защитен

знак

E VIN/Рама №.........

D 1. Марка ..... (изписва се на кирилица и латиница)

2. Модел/модификация ................................ (изписва се на кирилица и латиница)

3. Категория ..................... (изписва се на български и английски език)

S Брой места + мястото на водача ..................................

G Маса ......................

F Обща маса ............

R Цвят ..................................... (изписва се на български и английски език)

B Дата на първа регистрация

I Дата на последна промяна на регистрация

...........................................................................................

P Вид на използвано гориво ............... (изписва се на български и английски език)

C Формирование/структура, на което се числи ......................... (изписва се на български и английски език)

Дата

Подпис (печат)