Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 90 от 29.X

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 355 ОТ 26 ОКТОМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ЗА 2021 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 355 ОТ 26 ОКТОМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ЗА 2021 Г.

В сила от 29.10.2021 г.

Обн. ДВ. бр.90 от 29 Октомври 2021г., доп. ДВ. бр.109 от 21 Декември 2021г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер до 450 000 000 лв. по бюджета на Министерството на енергетиката за 2021 г. за изпълнение на Програма за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на безвъзмездно постъпили средства по централния бюджет за 2021 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на енергетиката за 2021 г. по "Политика в областта на устойчивото и конкурентноспособно енергийно развитие", бюджетна програма "Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари".

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 20, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

(3) Създава се администриран разходен параграф по бюджета на Министерството на енергетиката за 2021 г. "Субсидии за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия".

Чл. 2а. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2021 г., в сила от 20.12.2021 г.) (1) За извършването на плащанията по чл. 1, ал. 1 може да се използва сметка за чужди средства на Министерството на енергетиката.

(2) Преведените до 31 декември 2021 г. по сметката по ал. 1 суми се отразяват в изпълнението на съответните разходни показатели по бюджета на Министерството на енергетиката.

Чл. 3. Министърът на енергетиката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на енергетиката за 2021 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1, ал. 1 промени по централния бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 26, ал. 7 от Закона за публичните финанси и чл. 76, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на енергетиката.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 446 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 355 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ЗА 2021 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 109 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 20.12.2021 Г.)


§ 2. Постановлението влиза в сила от 20 декември 2021 г.