Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 90 от 29.X

МЕТОДИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА МЕТОДИКАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ НА ДОСТАВЧИКА ОТ ПОСЛЕДНА ИНСТАНЦИЯ (ДВ, БР. 60 ОТ 2021 Г.)

 

МЕТОДИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА МЕТОДИКАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ НА ДОСТАВЧИКА ОТ ПОСЛЕДНА ИНСТАНЦИЯ (ДВ, БР. 60 ОТ 2021 Г.)

В сила от 29.10.2021 г.
Издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране

Обн. ДВ. бр.90 от 29 Октомври 2021г.

§ 1. Член 8 се изменя така:

"Чл. 8. (1) ДПИ изготвя и подава в системата за администриране на пазара агрегиран график за клиентите, непреки членове на специалната балансираща група.

(2) Преките членове на специалната балансираща група с координатор ДПИ изготвят и подават самостоятелно дневен почасов график за потреблението си. Когато тези членове не подават графици, ДПИ ги изготвя и подава от тяхно име."

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. (1) За периода от 1.11.2021 г. до 31.01.2022 г. средната продажна цена на електрическата енергия, предназначена за продажба на клиенти от ДПИ, се образува по следната формула:


Цдпи = (90%*Цпдн + 10%*Цнбп)*(1 + Кд),


където:

Цдпи е средна продажна цена на електрическата енергия, в лв./MWh;

Цпдн - цена на електрическата енергия на пазара ден напред за съответния час, в лв./MWh;

Цнбп - цена за недостиг на балансиращия пазар за съответния час, в лв./MWh;

Кд - компонента за дейността "доставка на електрическа енергия от ДПИ", в %.

(2) Компонентата за дейността "доставка на електрическа енергия от ДПИ" за периода по ал. 1 e в размер 5 на сто, но не повече от 10 лв./MWh.

§ 3. Методиката за изменение и допълнение на Методиката за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция (обн., ДВ, бр. 60 от 20.07.2021 г., в сила от 1.08.2021 г.) е приета от Комисията за енергийно и водно регулиране на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за енергетиката с решение по протокол № 239 от 26.10.2021 г., т. 1, и влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".


Извадка от Неофициален раздел бр. 90 от 29.10.2021 г. на ДВ