Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 91 от 2.XI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 354 ОТ 26 ОКТОМВРИ 2021 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПЛАСТМАСОВИ ПРОДУКТИ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 354 ОТ 26 ОКТОМВРИ 2021 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПЛАСТМАСОВИ ПРОДУКТИ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

Обн. ДВ. бр.91 от 2 Ноември 2021г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Член единствен. Приема Наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.

Заключителни разпоредби

§ 1. (В сила от 01.01.2022 г.) В Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса, приета с Постановление № 76 на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 30 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2018 г. и бр. 2 от 2021 г.), се правят следните изменения:

1. В чл. 2, ал. 1 думите "на пластмасови торбички за пазаруване и" се заличават.

2. В чл. 3, ал. 1 т. 4 се отменя.

3. В чл. 7 ал. 1 и 2 се отменят.

4. В чл. 8:

а) алинея 1 се изменя така:

"(1) Лицата, които пускат на пазара пластмасови торбички за пазаруване, съставят месечна справка-декларация по приложение № 10 за пуснатите на пазара пластмасови торбички за пазаруване.";

б) алинея 3 се отменя.

5. Член 9 се отменя.

6. Приложение № 4 към чл. 3, ал. 1, т. 4 се отменя.

7. Приложение № 10 към чл. 8, ал. 1 се изменя така:

"Приложение № 10 към чл. 8, ал. 1


МЕСЕЧНА СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПУСНАТИ НА ПАЗАРА ПЛАСТМАСОВИ ТОРБИЧКИ ЗА ПАЗАРУВАНЕ

№ ....................... от ........................... г.

1. Данни за отчетния период

1.1. От ............................. до .................................. г.

2. Данни за лицето, което пуска на пазара пластмасови торбички за пазаруване

2.1. Пълно наименование:

 

2.2. Адрес:

 

2.3. ЕИК:

2.5. Телефон/факс:

2.4. Идентификационен номер (ИН) по ЗДДС:

2.6. E-mail:

2.7. Лице за контакт:

3. Количество на пуснатите на пазара пластмасови торбички за пазаруване

Вид

Внесени или придобити от страни от ЕС

Произведени

Общо за месеца

(брой)

(брой)

(брой)

а

б

а+б

Много тънки пластмасови торбички за пазаруване без способ за захващане с дебелина на стената под 15 микрона

 

 

 

Тънки пластмасови торбички за пазаруване с дебелина на стената до 50 микрона

 

 

 

Пластмасови торбички с дебелина на стената над 50 микрона

 

 

 

Биоразградими, отговарящи на изискванията на чл. 4, ал. 1, т. 8

 

 

 

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни данни, по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

Дата:

Изготвил:

Лице, представляващо търговеца по закон
или упълномощаване

(име, подпис и печат)

"

§ 2. Параграф 1 влиза в сила от 1 януари 2022 г.