Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 91 от 2.XI

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД (ДВ, БР. 106 ОТ 1991 Г.)

 

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД (ДВ, БР. 106 ОТ 1991 Г.)

В сила от 06.11.2021 г.
Издаден от Конституционния съд

Обн. ДВ. бр.91 от 2 Ноември 2021г.

Параграф единствен. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 3:

"(3) Искане от Върховния касационен съд или Върховния административен съд, направено във връзка с производство пред тях, трябва да съдържа аргументирана преценка на приложимото право, включително относно последиците от действието на правото на Европейския съюз, когато оспорената разпоредба или акт е в приложното му поле."

2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

3. Досегашните ал. 4, 5 и 6 стават съответно ал. 5, 6 и 7.


Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд е приет на 27.10.2021 г. с Решение № 1-ПОДКС на Конституционния съд и влиза в сила три дни след обнародването му в "Държавен вестник".