Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 91 от 2.XI

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 46 ОТ 30.11.2001 Г. ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ (ДВ, БР. 107 ОТ 2001 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 46 ОТ 30.11.2001 Г. ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ (ДВ, БР. 107 ОТ 2001 Г.)

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Обн. ДВ. бр.91 от 2 Ноември 2021г.

§ 1. В чл. 10а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите "Прегледите и проверките" се заменят с "Одобрението на типа, прегледите и проверките".

2. Алинея 2 се изменя така:

"(2) Одобрението на типа, прегледите и проверките по ал. 1 се извършват от нотифициран орган в съответствие с обхвата на нотификацията му."

§ 2. В чл. 10б се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите "Прегледите и проверките" се заменят с "Одобрението на типа, прегледите и проверките".

2. Алинея 2 се изменя така:

"(2) Одобрението на типа, прегледите и проверките по ал. 1 се извършват от нотифициран орган в съответствие с обхвата на нотификацията му."

§ 3. Създава се чл. 10в:

"Чл. 10в. (1) Одобрението на типа, прегледите и проверките на вагон-цистерни, подвижни цистерни, контейнер-цистерни и касамобили, чиито корпуси на цистерни са изработени от метал, както и на вагони-батерии и МЕГК се извършват по реда, определен в Глава 6.8 от RID.

(2) Одобрението на типа, прегледите и проверките по ал. 1 се извършват от нотифициран орган в съответствие с обхвата на нотификацията му."

§ 4. В § 2 от заключителните разпоредби съюзът "и" пред думите "Директива (ЕС) 2018/1846" се заличава и се поставя запетая, а в края на текста се добавя "и Делегирана директива (ЕС) 2020/1833 на Комисията от 2 октомври 2020 г. за изменение на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с оглед на адаптирането към научно-техническия прогрес (ОВ, L 408/1, 4/12/2020)".