Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 91 от 2.XI

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 847 ОТ 15.01.2010 Г. ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОЦЕДУРА ЗА ДОСТЪП ДО ПАЗАРА НА ВЪЗДУШНИ ПРЕВОЗВАЧИ НА ОБЩНОСТТА, УСТАНОВЕНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПО ВЪЗДУШНИ ЛИНИИ, ДОГОВОРЕНИ СЪГЛАСНО МЕЖДУНАРОДНИ ДОГ

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 847 ОТ 15.01.2010 Г. ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОЦЕДУРА ЗА ДОСТЪП ДО ПАЗАРА НА ВЪЗДУШНИ ПРЕВОЗВАЧИ НА ОБЩНОСТТА, УСТАНОВЕНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПО ВЪЗДУШНИ ЛИНИИ, ДОГОВОРЕНИ СЪГЛАСНО МЕЖДУНАРОДНИ ДОГОВОРИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С ДЪРЖАВИ ИЗВЪН ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ДВ, БР. 8 ОТ 2010 Г.)

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Обн. ДВ. бр.91 от 2 Ноември 2021г.

§ 1. В чл. 2 запетаята след думата "права" и думите "като ограничения на честотите на експлоатация, предлагания капацитет или броя на пунктовете на опериране" се заменят със "за честотите на експлоатация на линията или за предлагания капацитет".

§ 2. В чл. 8, ал. 5, изречение второ думите "датата на провеждане на конкурса" се заменят с "датата на отваряне на заявленията".

§ 3. В чл. 9, ал. 2 след думите "входящ регистър" се добавя "на ГД "ГВА".

§ 4. В чл. 11 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите "10 дни след приключване" се заменят с "3 дни след изтичане".

2. В ал. 4, т. 3 думите "Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси" се заменят със "Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество".

§ 5. В чл. 12, ал. 6 думите "10 дни" се заменят с "5 дни".

§ 6. В чл. 13 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думата "10-дневен" се заменя с "5-дневен".

2. Алинея 2 се изменя така:

"(2) Когато се установи, че някои от документите по чл. 10 не са представени, комисията изпраща уведомление до кандидата и му предоставя възможност да ги представи в 5-дневен срок от датата на получаване на уведомлението."

§ 7. В чл. 19, ал. 2 думите "при условията на" се заменят с "по".

§ 8. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения:

1. Точка 6 се отменя.

2. Точка 7 се изменя така:

"7. "Търговски права" са права за назначаване на въздушни превозвачи за експлоатиране на редовна/и въздушна/и линия/и за превоз на пътници, товари и поща, договорена/и по силата на международно споразумение с трета страна, права за предоставяне на капацитет или честоти на опериране."