Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 91 от 2.XI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 356 ОТ 28 ОКТОМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЗА 2021 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 356 ОТ 28 ОКТОМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЗА 2021 Г.

В сила от 02.11.2021 г.

Обн. ДВ. бр.91 от 2 Ноември 2021г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2021 г. в размер до 15 000 000 лв. за изплащане на обезщетения на пострадали земеделски стопани за преодоляване на последствията от градушки чрез бюджета на Държавен фонд "Земеделие".

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. по централния бюджет в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 2. Министърът на земеделието, храните и горите и изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" да извършат съответните промени по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2021 г. и по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2021 г. и да уведомят министъра на финансите.

Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 43, ал. 3 и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 1, ал. 5, т. 11 и ал. 7 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на земеделието, храните и горите и на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие".

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".