Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 91 от 2.XI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 363 ОТ 28 ОКТОМВРИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. (ДВ, БР. 86 ОТ 2017 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 363 ОТ 28 ОКТОМВРИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. (ДВ, БР. 86 ОТ 2017 Г.)

Обн. ДВ. бр.91 от 2 Ноември 2021г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Параграф единствен. В чл. 14 ал. 5 се изменя така:

"(5) В съответствие с доклада по ал. 7 обучението по ал. 2 може да се провежда и в допълнителни форми на педагогическо взаимодействие през неучебното време с обща продължителност не повече от 40 астрономически часа. Във всеки астрономически час се провеждат по две допълнителни форми на педагогическо взаимодействие."