Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 91 от 2.XI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 364 ОТ 28 ОКТОМВРИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛЕТИЩАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И ЗА АЕРОНАВИГАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 364 ОТ 28 ОКТОМВРИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛЕТИЩАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И ЗА АЕРОНАВИГАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г. (ДВ, БР. 2 ОТ 1999 Г.)

В сила от 02.11.2021 г.

Обн. ДВ. бр.91 от 2 Ноември 2021г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) С наредбата се определят размерът на таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България, редът и случаите, при които те се събират, с изключение на случаите по ал. 2."

2. Алинея 2 се изменя така:

"(2) Размерът на таксите за използване на летището с годишен трафик над 5 милиона превозени пътници или на летището с най-голям брой пътнически превози на територията на Република България се определя с решение на летищния оператор или главния директор на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" при спазване на процедурата по чл. 122е - 122с от Закона за гражданското въздухоплаване."

§ 2. В чл. 5 се създава ал. 5:

"(5) За преодоляване на последиците от извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., за периода от 1 май 2020 г. до 31 декември 2020 г. във фактурата по ал. 1 за таксите по чл. 3, ал. 2, т. 1 се посочва срокът за плащане, който е 8 месеца считано от датата на издаване на фактурата."

§ 3. В чл. 7, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. (В сила от 01.01.2020 г.) В основния текст след думите "чийто годишен размер" се поставя двоеточие и думите "е 9,68 на сто" се заличават.

2. (В сила от 01.01.2020 г.) Създава се т. 1:

"1. за периода от 1 януари 2020 г. до 31 декември 2020 г. е 9,72 на сто;".

3. (В сила от 01.01.2021 г.) Създава се т. 2:

"2. за периода от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2021 г. е 9,67 на сто."

§ 4. В чл. 11 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите "е определен в т. 1 от" се заменят със "се определя в съответствие с".

2. В ал. 4, изречение второ думите "т. 1 от" се заменят със "съответствие с".

§ 5. В чл. 13 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думите "е определен в т. 2 от" се заменят със "се определя в съответствие с".

2. В ал. 3 думите "т. 2 от" се заменят със "съответствие с".

§ 6. В чл. 14а, ал. 1 думите "в размер, определен в приложение № 1, т. 4" се заличават.

§ 7. В чл. 18, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. (В сила от 01.01.2020 г.) В основния текст след думите "е равен" се поставя двоеточие и думите "на 31,42 евро" се заличават.

2. (В сила от 01.01.2020 г.) Създава се т. 1:

"1. за периода от 1 януари 2020 г. до 31 декември 2020 г. на 28,73 евро;".

3. (В сила от 01.01.2021 г.) Създава се т. 2:

"2. за периода от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2021 г. на 28,90 евро."

Заключителни разпоредби

§ 8. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:

1. Параграф 3, т. 1 и 2 и § 7, т. 1 и 2, които влизат в сила от 1 януари 2020 г.

2. Параграф 3, т. 3 и § 7, т. 3, които влизат в сила от 1 януари 2021 г.