Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 92 от 5.XI

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ОТПУСКАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПО ЧЛ. 262, АЛ. 6, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА, НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И НА ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИ

 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ОТПУСКАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПО ЧЛ. 262, АЛ. 6, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА, НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И НА ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ, ЗАПЛАЩАНИ НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ НЗОК (ДВ, БР. 28 ОТ 2019 Г.)

В сила от 01.11.2021 г.
Издадени от Националната здравноосигурителна каса

Обн. ДВ. бр.92 от 5 Ноември 2021г.

Националната здравноосигурителна каса и Българският фармацевтичен съюз чрез своите представители, определени на основание чл. 45, ал. 17 от ЗЗО, съответно с Решение на Надзорния съвет № РД-НС-04-28 от 23.02.2021 г. и Решение на Управителния съвет на БФС от 10.02.2021 г. съгласно Протокол № 129 от 10.02.2021 г., приемат следните изменения на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК, наричани за краткост "Условия и ред за сключване на договори" (обн., ДВ, бр. 28 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2020 г., бр. 11 от 2021 г.; попр., бр. 17 от 2021 г.; изм., бр. 24 и 62 от 2021 г.):

§ 1. В чл. 51 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думите "31.10.2021 г." се заменят с "15.12.2021 г.".

2. В ал. 3, т. 1 и 2 думите "31.10.2021 г." се заменят с "15.12.2021 г.".

§ 2. В приложение № 3 (Договор за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 45, т. 1 думите "31.10.2021 г." се заменят с "15.12.2021 г.".

2. В чл. 45, т. 2 думите "31.10.2021 г." се заменят с "15.12.2021 г.".

§ 3. Действието на договорите за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели се удължава чрез подписване на допълнително споразумение до сключване на нов договор, но не по-късно от 15.12.2021 г. Образецът на допълнително споразумение е в приложение към настоящите Условия и ред за сключване на договори.

§ 4. Допълнителните споразумения към сключените договори с търговците на дребно с лекарствени продукти влизат в сила от 1.11.2021 г. - за търговците на дребно, които имат сключени договори към датата на влизане в сила на настоящото изменение на Условията и реда за сключване на договори. Допълнителните споразумения следва да бъдат подписани в срок до 15.11.2021 г.

§ 5. Сключените преди влизане в сила на настоящите Условия и ред договори с търговците на дребно се прекратяват от 16.11.2021 г., ако търговецът не е сключил допълнително споразумение за удължаване срока на договора си.

§ 6. При неподписване на допълнително споразумение в срок до 15.11.2021 г. се сключва срочно допълнително споразумение за периода от 1.11.2021 г. до 15.11.2021 г., след което договорът се счита за прекратен.

§ 7. Настоящите Условия и ред за изменение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК, влизат в сила от 1.11.2021 г.Приложение към § 4


 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

КЪМ ДОГОВОР

№ .................../............... 2021 г.

ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ ЗА ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ, ЗАПЛАЩАНИ НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ НЗОК/РЗОК

 

Днес, ................................ 2021 г., в гр. .................................................................................. между

НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА, гр. София 1407, ул. Кричим № 1, БУЛСТАТ: 121858220, представлявана на основание чл. 20, ал. 1, т. 1 от ЗЗО от ................................................... - директор на Районна здравноосигурителна каса - гр. .........................., седалище и адрес на РЗОК: гр. ......................................................................................................................,

ул. № .................................................................................................................................................................,

тел. ....................................................................................................................................................................,

факс: ..................................................................................................................................................................,

e-mail .................................................................................................................................................................,

наричана за краткост по-долу "ВЪЗЛОЖИТЕЛ" - от една страна,

и .......................................................................................................................................................................,

(наименование на търговеца/клона на чуждестранния търговец/европейското дружество, вид на търговеца, седалище и адрес на управление на лицето, получило разрешение за търговия на дребно с лек. продукти)

представляван от .............................................................................................................................................

(имена по документ за самоличност)

в качеството му на ..........................................................................................................................................,

ЕИК ...................................................................................................................................................................

(на търговеца/клона на чуждестранния търговец/европейското дружество)

Банкова сметка:

Банка: ...............................................................................................................................................................,

адрес на банката: .............................................................................................................................................,

BIC ...................................................................................................................................................................,

IBAN ................................................................................................................................................................,

открита на името на: .......................................................................................................................................,

тел./факс № ......................................................................................................................................................,

е-mail .................................................................................................................................................................,

притежаващ разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека

№/дата .................................................................., издадено от ......................................................................

Адрес на аптеката:

област ................................................................................................................................................................,

община ..............................................................................................................................................................,

населено място: гр./с. ......................................................................................................................................,

ул. № .................................................................................................................................................................,

тел. ....................................................................................................................................................................,

факс: ..................................................................................................................................................................,

ръководител на аптеката:

маг. фарм. .........................................................................................................................................................,

(имена по документ за самоличност)

УИН на магистър-фармацевта - ръководител на аптеката

Адрес за кореспонденция (на търговеца): ....................................................................................................,

телефон .............................................................................................................................................................,

факс: ..................................................................................................................................................................,

e-mail .................................................................................................................................................................,

моб. тел. ............................................................................................................................................................,

Регистрационен № на аптеката в РЗОК: ......................................................................................................,

наричан по-долу за краткост "ИЗПЪЛНИТЕЛ" - от друга страна, на основание чл. 45, ал. 17 от ЗЗО, чл. 7, ал. 1 от Наредба № 10 от 24 март 2009 г. и в съответствие със съгласуваните между НЗОК и БФС изменения в образец на типов договор - приложение № 3 от Условия и ред за сключване на индивидуални договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК, както и на основание чл. 46, ал. 1 от договора,

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩОТО ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приемат следните изменения на посочените по-долу клаузи от договора:

1. В чл. 45, т. 1 думите "31.10.2021 г." се заменят с "15.12.2021 г.".

2. В чл. 45, т. 2 думите "31.10.2021 г." се заменят с "15.12.2021 г.".

3. Действието на договорите за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели се удължава чрез подписване на допълнителни споразумения до сключване на нов договор, но не по-късно от 15.12.2021 г.

4. Допълнителните споразумения към сключените договори с търговците на дребно с лекарствени продукти влизат в сила от 1.11.2021 г. - за търговците на дребно, които имат сключени договори към датата на влизане в сила на настоящото изменение на Условията и реда.

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

..........................................

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

...................................................................

(подпис на представителя и печат на изпълнителя)

ДИРЕКТОР НА РЗОК:

.........................................

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

..........................................

ЮРИСКОНСУЛТ:

.........................................

РЪКОВОДИТЕЛ НА

АПТЕКАТА:

.....................................................................

(подпис на ръководителя на аптеката и печат на аптеката)