Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 92 от 5.XI

ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОГРАНИЧЕН РЕСУРС, ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЧАСТ ОТ ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОГРАНИЧЕН РЕСУРС И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА РАДИОЧЕСТОТЕН СПЕКТЪР

 

ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОГРАНИЧЕН РЕСУРС, ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЧАСТ ОТ ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОГРАНИЧЕН РЕСУРС И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА РАДИОЧЕСТОТЕН СПЕКТЪР

Издадени от Комисията за регулиране на съобщенията

Обн. ДВ. бр.92 от 5 Ноември 2021г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тези правила се определят условията и редът, при които предприятията, осъществяващи електронни съобщения, могат:

1. да прехвърлят издадените им разрешения за ползване на ограничен ресурс;

2. да прехвърлят част от правата и съответните задължения, включени в разрешения за ползване на ограничен ресурс;

3. да отдават под наем радиочестотен спектър.

Чл. 2. Предприятие, на което е издадено разрешение за ползване на ограничен ресурс, може да прехвърли разрешението или част от правата и съответните задължения, включени в разрешение, или да отдаде под наем радиочестотен спектър само след предварително разрешение от Комисията за регулиране на съобщенията, наричана по-нататък "комисията".

Чл. 3. (1) Комисията с решение разрешава прехвърляне на разрешение за ползване на ограничен ресурс. Със същото решение комисията прекратява действието на разрешението на предприятието праводател и издава ново разрешение на приобретателя.

(2) В случаите по чл. 6, ал. 1, 2, 3 и 4 правата и задълженията по разрешението преминават към приобретателя от момента на вписване в търговския регистър на съответните обстоятелства, като титулярят на разрешението е длъжен предварително да поиска разрешение на комисията, придружено с необходимите документи, в срок най-малко 6 седмици преди настъпване на съответното обстоятелство по чл. 6, ал. 1 - 4 от Правилата.

(3) Комисията с решение разрешава прехвърляне на част от правата и съответните задължения, включени в разрешение за ползване на ограничен ресурс. Със същото решение комисията изменя разрешението на предприятието праводател и издава ново разрешение на приобретателя или изменя неговото, ако приобретателят е предприятие по смисъла на Закона за електронните съобщения.

(4) Комисията с решение разрешава отдаването под наем на радиочестотен спектър. В решението се посочва, че задълженията по разрешението за ползване на радиочестотен спектър остават за титуляря на разрешението - наемодател.

(5) Наемателят е длъжен в 14-дневен срок от подписването на договора за наем да уведоми комисията за датата на влизането му в сила.

(6) В 14-дневен срок от настъпване на съответното събитие предприятието наемодател уведомява комисията в случай на предсрочно прекратяване на договора за отдаване под наем.

(7) Комисията разрешава прехвърлянето на разрешение за ползване на ограничен ресурс или на част от правата и съответните задължения по разрешение за ползване на ограничен ресурс, или отдаването под наем на радиочестотен спектър при спазване принципите на обективност, равнопоставеност и прозрачност.

(8) Изискванията за даване на разрешение от комисията за прехвърляне на разрешение за ползване на ограничен ресурс или на част от правата и съответните задължения, включени в разрешение за ползване на ограничен ресурс, както и за отдаване под наем на радиочестотен спектър са еднакви за всички лица, желаещи да осъществяват един и същ вид електронни съобщения чрез ползване на ограничен ресурс.

(9) Издадените от комисията временни разрешения за ползване на ограничен ресурс не могат да се прехвърлят, а радиочестотен спектър, предоставен с временно разрешение, не може да се отдава под наем.

Чл. 4. Комисията разрешава прехвърляне на разрешение за осъществяване на електронни съобщения чрез ползване на радиочестотен спектър от електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване след решение на Съвета за електронни медии.

Чл. 5. (1) Настоящите условия и ред не се прилагат по отношение на предприятията, на които е издадено разрешение за ползване на ограничен ресурс в случаите на универсално правоприемство чрез промяна на правната форма на дружеството по смисъла на глава шестнадесета, раздел III от Търговския закон.

(2) В случаите по ал. 1 разрешението за ползване на ограничен ресурс автоматично преминава към новоучреденото дружество - правоприемник на преобразуващото се дружество, от датата на вписването в търговския регистър на промяната в правната форма.

Чл. 6. (1) В случай на преобразуване чрез вливане по смисъла на Търговския закон на търговско дружество, на което е издадено разрешение за ползване на ограничен ресурс, титулярят на разрешението е длъжен предварително да поиска разрешението на комисията, като представи документите по чл. 7, ал. 4 по отношение на търговското дружество, в което възнамерява да се влее, в случай че приемащото дружество не притежава разрешение за ползване на ограничен ресурс.

(2) В случай на преобразуване чрез сливане по смисъла на Търговския закон на търговско дружество, на което е издадено разрешение за ползване на ограничен ресурс, титулярят на разрешението е длъжен предварително да поиска разрешението на комисията, като представи документите по чл. 7, ал. 4 по отношение на търговското дружество, с което възнамерява да се слее, в случай че същото не притежава разрешение за ползване на ограничен ресурс.

(3) В случай на преобразуване чрез разделяне или отделяне по смисъла на Търговския закон на търговско дружество, на което е издадено разрешение за ползване на ограничен ресурс, титулярят на разрешението е длъжен предварително да иска разрешение от комисията за прехвърляне на издаденото разрешение на приемащото, респективно новоучреденото дружество, определено с договора или плана за преобразуване или проект на решение на едноличния собственик в хипотезата на чл. 263т, ал. 2 от Търговския закон. Когато приемащото дружество е съществуващо, същото следва да представи документите по чл. 7, ал. 4, в случай че не притежава разрешение за ползване на ограничен ресурс.

(4) В случаите на прехвърляне на търговско предприятие по смисъла на чл. 15 от Търговския закон от предприятие, на което е издадено разрешение за ползване на ограничен ресурс, отчуждителят, в случай че желае правата по разрешението да преминат върху правоприемника, е длъжен преди осъществяване на прехвърлянето да подаде заявление за прехвърляне на разрешението, както и документите по чл. 7, ал. 4 по отношение на правоприемника, в случай че последният не притежава разрешение за ползване на ограничен ресурс.

(5) По предходните алинеи комисията се произнася по реда на глава втора.

Глава втора.
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОГРАНИЧЕН РЕСУРС, ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЧАСТ ОТ ПРАВАТА И СЪОТВЕТНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОГРАНИЧЕН РЕСУРС И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА РАДИОЧЕСТОТЕН СПЕКТЪР

Чл. 7. (1) Предприятие, което желае да прехвърли издаденото му разрешение за ползване на ограничен ресурс или част от правата и съответните задължения, включени в разрешение за ползване на ограничен ресурс, или да отдаде под наем радиочестотен спектър, подава заявление до комисията.

(2) Заявлението по ал. 1 е на български език и съдържа:

1. идентификационни данни на предприятието, което желае да прехвърли разрешението за ползване на ограничен ресурс или част от правата и съответните задължения, включени в разрешение за ползване на ограничен ресурс, или да отдаде под наем радиочестотен спектър;

2. идентификационни данни на лицето, което желае да му бъде прехвърлено разрешението за ползване на ограничен ресурс или част от правата и съответните задължения, включени в разрешение за ползване на ограничен ресурс, или да му бъде отдаден под наем радиочестотен спектър;

3. номер на разрешението;

4. описание на вида на прехвърлянето - цялото разрешение или част от правата и съответните задължения, включени в разрешение за ползване на ограничен ресурс, респективно на отдаването под наем на радиочестотен спектър;

5. съгласие на лицето по ал. 2, т. 2;

6. съгласие на предприятието по ал. 1 за изпълнение на задълженията по разрешението за ползване на радиочестотен спектър при отдаване под наем на радиочестотен спектър.

(3) Към заявлението предприятието по ал. 1 следва да приложи: за лица, регистрирани в друга държава - документ за актуалната регистрация по националното му законодателство и документ, който удостоверява, че лицето не е обявено в несъстоятелност или не е в производство за обявяване в несъстоятелност, издадени от компетентния орган на съответната държава на лицето, когато е приложимо.

(4) Към заявлението лицето, което желае да му бъде прехвърлено разрешение за ползване на ограничен ресурс или част от правата и съответните задължения, включени в разрешение за ползване на ограничен ресурс, или да му бъде отдаден под наем радиочестотен спектър, прилага:

1. за лица, регистрирани в друга държава - документ за актуалната регистрация по националното му законодателство и документ, който удостоверява, че лицето не е обявено в несъстоятелност или не е в производство за обявяване в несъстоятелност, издадени от компетентния орган на съответната държава на лицето, когато е приложимо;

2. декларация, че едноличният търговец не е в процедура по заличаване;

3. декларация от управителя и членовете на управителните органи на лицето, че не са лишени от правото да упражняват търговска дейност;

4. декларация за липса на основания по чл. 3, т. 17 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

(5) Заявлението и документите към него се подават на български език.

(6) При липсващи и/или нередовни документи по ал. 2, 3 и 4 комисията писмено уведомява заявителя да отстрани непълнотите или нередовностите в 7-дневен срок от получаване на уведомлението. В случай че непълнотите или нередовностите не бъдат отстранени в посочения срок, заявлението не се разглежда.

Чл. 8. Комисията проучва основателността на искането по чл. 7 и се произнася с решение в срок до 42 дни от подаването на заявлението или от отстраняване на непълнотите или нередовностите по чл. 7, ал. 6.

Чл. 9. Комисията издава разрешение за прехвърляне на разрешението или част от правата и съответните задължения, включени в разрешение за ползване на ограничен ресурс или отдаване под наем на радиочестотния спектър, когато са налице следните условия:

1. прехвърлянето или отдаването под наем не нарушава конкуренцията в сектора на електронните съобщения в частта ползване на ограничен ресурс и дава възможност тези права или съответният радиочестотен спектър да се разпределят оптимално; и

2. прехвърлянето или отдаването под наем не води до промени в условията за ползване на ограничения ресурс; или

3. прехвърлянето на разрешение за осъществяване на електронни съобщения чрез ползване на радиочестотен спектър от електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване не води до промяна на разпространяваните от предприятията, лицензирани от Съвета за електронни медии, програми на обществените оператори, субекти на публичното право;

4. изтекли са две години от получаването на ограничения ресурс чрез конкурс или търг;

5. в случаите на хармонизиран радиочестотен спектър - прехвърлянето по ал. 1 отговаря на условията за хармонизирано използване;

6. предприятието, на което ще се прехвърлят правата, отговаря на изискванията по чл. 93, ал. 2, т. 2 от Закона за електронните съобщения.

Чл. 10. (1) Комисията с мотивирано решение отказва прехвърляне на разрешението или част от правата и съответните задължения, включени в разрешение или отдаване под наем на радиочестотен спектър, когато по отношение на лицето, което желае да му бъде прехвърлено разрешението или част от правата и съответните задължения, включени в това разрешение, или на което разрешението да му бъде отдаден под наем, е налице някое от обстоятелствата по чл. 84, ал. 1, т. 3 от Закона за електронните съобщения, а именно:

1. е обявено в несъстоятелност или е в производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация;

2. е лишено от правото да упражнява търговска дейност;

3. има публични задължения към държавата, включително и към комисията и осигурителните фондове, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;

4. е с отнето разрешение за ползване на ограничен ресурс за същия вид електронни съобщения за срока, определен от комисията.

(2) Комисията с мотивирано решение отказва прехвърляне на разрешението или част от правата и съответните задължения, включени в това разрешение или отдаване под наем на радиочестотен спектър, когато използването на ограничения ресурс би застрашило националната сигурност или е в противоречие с международни задължения, произтичащи от влязъл в сила международен договор, по който Република България е страна.

Чл. 11. (1) Предприятие, на което е издадено разрешение за ползване на ограничен ресурс, с което му е предоставен радиочестотен спектър, може да прехвърли всички или част от правата и съответните задължения по разрешението или да отдаде под наем ресурса на трето лице, вкл. за част от мрежите, при наличие на технологична възможност, като:

1. прехвърли или отдаде под наем предоставения радиочестотен спектър за териториалния обхват и за срока, за който е издадено разрешението;

2. прехвърли или отдаде под наем част от предоставения радиочестотен спектър за териториалния обхват, за който е издадено разрешението;

3. прехвърли или отдаде под наем предоставения радиочестотен спектър само за част от териториалния обхват, за който е издадено разрешението;

4. прехвърли или отдаде под наем част от предоставения радиочестотен спектър само за част от териториалния обхват, за който е издадено разрешението;

5. прехвърли или отдаде под наем предоставения радиочестотен спектър за териториалния обхват, за който е издадено разрешението за определен период от време, по-кратък от срока на издаденото разрешение;

6. прехвърли или отдаде под наем предоставения радиочестотен спектър за част от териториалния обхват, за който е издадено разрешението за определен период от време, по-кратък от срока на издаденото разрешение;

7. прехвърли или отдаде под наем част от предоставения радиочестотен спектър за част от териториалния обхват, за който е издадено разрешението за определен период от време, по-кратък от срока на издаденото разрешение.

(2) Прехвърлянето по ал. 1 и отдаването под наем не може да се извършва от предприятия, на които е издадено разрешение за ползване на радиочестотен спектър, предназначен за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно радиоразпръскване.

Чл. 12. (1) Предприятие, на което е издадено разрешение за ползване на ограничен ресурс, с което му е предоставен номерационен ресурс, може да прехвърли част от правата и съответните задължения по разрешението при реда и условията на чл. 11.

(2) Отдаването под наем не може да се извършва от предприятия, на които е издадено разрешение по ал. 1.

Заключителни разпоредби

§ 1. Тези Правила са приети с Решение № 373 от 21.10.2021 г. на основание чл. 122, ал. 1 от Закона за електронните съобщения.

§ 2. Правилата за условията и реда за прехвърляне на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс (ДВ, бр. 29 от 2008 г.) се отменят.