Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 93 от 9.XI

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА НА ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ" (ДВ, БР. 41 ОТ 2016 Г.)

 

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА НА ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ" (ДВ, БР. 41 ОТ 2016 Г.)

Издаден от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.93 от 9 Ноември 2021г.

§ 1. В чл. 6, ал. 4 думите "на български и английски език" се заличават.

§ 2. В чл. 7, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В основния текст в края на изречение второ се добавя "били председатели или членове на изпълнителния съвет или на научно-експертни комисии на Фонда от предходните пет години".

2. Точки 1 - 3 се заличават.

§ 3. В чл. 11, ал. 7:

1. В изречение първо думата "две" се заменя с "четири".

2. В изречение второ думите "една година" се заменят с "две години".

§ 4. В чл. 13 се създава т. 16:

"16. инициира промени в Правилника на Фонда."

§ 5. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 в изречение второ след думите "членовете на изпълнителния съвет" се поставя запетая и се добавя "включително и тези с особено мнение".

2. В ал. 4 в изречение второ думата "две" се заменя с "три".

§ 6. (В сила от 01.01.2022 г.) Член 15 се изменя така:

"Чл. 15. Председателят на изпълнителния съвет получава възнаграждение в размер на 780 лв. на месец, а останалите членове на изпълнителния съвет, с изключение на представителя на Министерството на образованието и науката, получават възнаграждение в размер на 700 лв. на месец. Те имат право на възнаграждение само за месеците, през които са участвали в заседания."

§ 7. В чл. 19, ал. 2 думата "две" се заменя с "четири".

§ 8. В чл. 21 се създава ал. 5:

"(5) Управителят на Фонда определя със заповед служител на Фонда, който изпълнява временно задълженията на управителя в негово отсъствие. При невъзможност управителят да издаде такава заповед изпълнителният съвет определя със свое решение такъв служител."

§ 9. (В сила от 01.01.2022 г.) В чл. 28 изречение първо се изменя така: "Председателят на научно-експертна комисия получава възнаграждение в размер на 650 лв. на месец, а останалите членове на научно-експертната комисия получават възнаграждение в размер на 585 лв. на месец."

§ 10. В чл. 29 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 в изречение първо думата "две" се заменя с "четири".

2. (В сила от 01.01.2022 г.) В ал. 7 в изречение първо числото "6" се заменя с думите "до десет".

§ 11. В чл. 34, ал. 4 думите "По указание на министъра на образованието и науката" се заличават.

§ 12. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 2 след думите "конкурси "Идеи" се добавя "и други конкурси".

2. В ал. 2 изречение първо се заличава.

§ 13. В чл. 37, ал. 4 в изречение първо след думата "съвет" се поставя точка и думите до края на изречението се заличават.

§ 14. В чл. 43 се правят следните допълнения:

1. В ал. 2 след думата "направени" се добавя "със средства, предоставени от Фонда".

2. Създава се ал. 3:

"(3) Авансово направени разходи със собствени средства на бенефициента в периода между етапите на проекта са допустими и се отчитат при отчитане на следващия етап на проекта освен в случаите на незадоволителна оценка или прекратяване на проекта."

§ 15. В чл. 46 се създава ал. 6:

"(6) Ръководителят на проекта трябва да бъде назначен на трудов договор към базовата организация, което се удостоверява с подписване на декларация, когато това се изисква от условията на конкурса."

§ 16. В чл. 48 ал. 2 се изменя така:

"(2) Очакваните резултати на проектите трябва да са ясни, измерими и проверими при тяхното междинно и крайно отчитане съгласно Правилника за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на Фонд "Научни изследвания" (ДВ, бр. 54 от 2018 г.). Те трябва задължително да предвиждат за всеки етап от проекта приети научни публикации в списание с импакт фактор/ранг, а за проекти в областта на обществените и хуманитарните науки - публикация в реферирано и индексирано списание или рецензирана студия или част от монография. За проекти за индустриални научни изследвания или експериментално развитие очакваните резултати могат да предвиждат заявка за патент или друга форма на защита на интелектуална собственост при спазване на условията на Рамката за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации, а именно - дейностите да са извършени от научноизследователска организация или инфраструктура и всички приходи от тях да се реинвестират в основните дейности на научноизследователската организация или инфраструктура."

§ 17. В чл. 51, ал. 2 в изречение второ след числото "5" се добавя "работни".

§ 18. В чл. 52, ал. 2 в края на изречение второ се поставя запетая и се добавя "освен при писмено заявление на ръководителя на научния колектив в рамките на процедурата по чл. 51, ал. 2".

§ 19. В чл. 53, т. 1 след думата "предложения" се поставя точка и запетая и думите до края на изречението се заличават.

§ 20. В чл. 55, ал. 3 в изречение първо след думата "съвет" запетаята и думите "на постоянните" се заличават.

§ 21. В чл. 61 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думите "или несъгласие с" се заменят с "в текста на".

2. В ал. 3 в изречение второ думата "трима" се заменя с "от трима до петима".

§ 22. В чл. 63, ал. 1 в изречение второ числата "50" и "300" се заменят съответно със "100" и "350".

§ 23. В чл. 64, ал. 3 след думите "както и на" се добавя "неизразходваните" и се поставя запетая.

§ 24. В чл. 66, ал. 1 в изречение второ думите "датата и мястото на" се заличават.

§ 25. В чл. 67 в края на изречението след думата "проекти" се добавя "в съответната научна област, но не по-късно от 10 работни дни преди приключване на съответната финансова година".

§ 26. В чл. 70 думите "заявки за патенти" и запетаята след тях се заличават.

§ 27. В чл. 78 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите "и страница за техническа връзка с Фонда с ограничен достъп" се заличават.

2. В ал. 2, т. 2:

а) в основния текст думите "ако такива са предвидени" се заменят с "ако проектът се изпълнява на етапи";

б) буква "б" се изменя така:

"б) за проекти за индустриални научни изследвания или експериментално развитие се публикуват и заявка за патент или друга форма на защита на интелектуална собственост при спазване на условията на Рамката за държавни помощи за научни изследвания, развитие и иновации, а именно - дейностите да са извършени от научноизследователска организация или инфраструктура и всички приходи от тях да се реинвестират в основните дейности на научноизследователската организация или инфраструктура."

3. Алинея 3 се отменя.

§ 28. В чл. 79 се създават ал. 7 и 8:

"(7) Ако междинен или окончателен отчет по проект не бъде предаден до шест месеца след изтичане на определения срок по ал. 1, Фондът предприема действия за възстановяване изцяло на сумата за съответния отчетен период от базовата организация и партньорските организации, ако има такива. Ако забавянето се дължи на непредаден научен отчет, ръководителят и членовете на научния колектив на проекта нямат право да участват в колективи за подаване на нови проектни предложения по конкурси на Фонда за срок от три години.

(8) В срока за представяне на окончателния финансов отчет се възстановяват на Фонда и неизразходваните средства по проекта, а когато финансовият одит на отчета на проекта е осъществен от одитор, определен от базовата организация по проекта, в същия срок се възстановяват и сумите, определени като недопустими или непризнати разходи."

§ 29. В чл. 80, ал. 1 се правят следните изменения:

1. Точка 2 се изменя така:

"2. списък на научните публикации (публикувани и/или приети за печат), включващи научни изследвания, финансирани по проекта, отговарящи на изискването по чл. 70, както и копия от тези публикации, когато е приложимо; в случаите, при които една публикация се отчита в повече от един проект, това се описва в отчета, като се отбелязва приносът на всеки от проектите за публикацията в проценти;".

2. Точка 6 се отменя.

§ 30. В чл. 81, ал. 2 в края на изречението след думата "организация" се поставя запетая и се добавя "както и от ръководителя на научния колектив".

§ 31. В чл. 82 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1 думите "или заявки за патенти или за полезни модели" и запетаята след тях се заличават, а думата "списания" се заменя с "издания";

б) в т. 2 думите "или заявки за патенти или за полезни модели, изградена апаратура с уникални характеристики" и запетаята след тях се заличават, а думата "списания" се заменя с "издания".

2. Създава се нова ал. 2:

"(2) За проекти за индустриални научни изследвания или експериментално развитие като резултати от проекта се отчитат и заявки за патент или друга форма на защита на интелектуална собственост при спазване на условията на Рамката за държавни помощи за научни изследвания, развитие и иновации, а именно - дейностите да са извършени от научноизследователска организация или инфраструктура и всички приходи от тях да се реинвестират в основните дейности на научноизследователската организация или инфраструктура."

3. Досегашните ал. 2 - 4 стават съответно ал. 3 - 5.

§ 32. В чл. 83, ал. 3 думата "седем" се заменя с "осем".

§ 33. В чл. 85, ал. 1 се създава изречение второ: "Начинът за определяне на одитор се указва в насоките за конкурса."

§ 34. В чл. 86, ал. 5 в края на изречението след думата "възстановяване" се поставя запетая и се добавя "както и сумата, възстановена на Фонда при условията и по реда на чл. 79, ал. 8".

§ 35. В чл. 87 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 5 след думата "недопустимост" се добавя "и не са възстановени на Фонда при условията и по реда на чл. 79, ал. 8", а след думата "размер" се добавя "в 10-дневен срок" и се поставя запетая.

2. В ал. 6 в края на изречението думите "приемането им" се заменят с "публикуване на протокола на изпълнителния съвет".

§ 36. Член 88 се изменя така:

"Чл. 88. Решенията по чл. 87 се вземат не по-късно от 4 месеца след подаване на съответния отчет за междинни отчети и не по-късно от 6 месеца за окончателни отчети и се публикуват на интернет страницата на Фонда в протокола на изпълнителния съвет, в който е вписано решението."

§ 37. В чл. 89 ал. 3 се изменя така:

"(3) Възражение срещу решение за възстановяване на средства може да бъде подадено в случаите, при които одиторът на финансовия отчет е определен от Фонда. При подаване на такова възражение управителят на Фонда, след съгласуване с председателя на съответната постоянна научно-експертна комисия, определя независим одитор, който изготвя становище за допустимостта само на средствата, за които се възразява."

§ 38. В чл. 90, ал. 1 думите "както и заявките за патенти, изградена апаратура с уникални характеристики" и запетаята след тях се заличават.

§ 39. В чл. 94, ал. 2 в изречение второ думите "с решение на изпълнителния съвет" се заличават.

§ 40. В т. 3, буква "б" от приложението към чл. 7, ал. 2 "Минимални изисквания за членовете на изпълнителния съвет на Фонда, за членовете на научно-експертните комисии и супероценители и за оценители" се правят следните допълнения:

1. В третия параграф "Медицински науки" в края на изречението след думите "индекс на Хирш 5" се поставя запетая и се добавя "а за клинична и дентална медицина поне 15 научни публикации, от които поне 8 научни статии в списания с импакт фактор или импакт ранг, индекс на Хирш 4".

2. В четвъртия параграф "Науки за земята" в края на изречението след думите "индекс на Хирш 4" се поставя запетая и се добавя "а за география индекс на Хирш 3".

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 41. Конкурсните процедури, открити преди влизане в сила на този правилник, се довършват и договорите за финансиране се сключват, изпълняват и отчитат по досегашните условия и ред.

§ 42. Членовете на изпълнителния съвет, заварени към датата на влизане в сила на този правилник, довършват мандата си при условията и по реда на този правилник, като четиригодишният им мандат се счита започнал от датата на техния избор.

§ 43. Управителят, както и членовете на постоянните научно-експертни комисии, избрани преди влизане в сила на този правилник, продължават да заемат съответните позиции, като четиригодишният им мандат се счита за започнал от датата на техния избор.

§ 44. Параграфи 6, 9 и § 10, т. 2 влизат в сила от 1 януари 2022 г.