Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 93 от 9.XI

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ФУНКЦИИТЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ УПРАВЛЕНИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО (ДВ, БР. 13 ОТ 2017 Г.)

 

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ФУНКЦИИТЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ УПРАВЛЕНИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО (ДВ, БР. 13 ОТ 2017 Г.)

Издаден от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.93 от 9 Ноември 2021г.

§ 1. В чл. 7, ал. 2 числото "612" се заменя с "608".

§ 2. В приложението към чл. 7, ал. 2:

1. В т. 2 числото "25" се заменя с "24".

2. В т. 9 числото "21" се заменя с "20".

3. В т. 13 числото "22" се заменя с "21".

4. В т. 27 числото "21" се заменя с "20".