Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 93 от 9.XI

НАРЕДБА № 10 ОТ 28 ОКТОМВРИ 2021 Г. ЗА РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА МУЗЕИ ПО ЧЛ. 25, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

 

НАРЕДБА № 10 ОТ 28 ОКТОМВРИ 2021 Г. ЗА РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА МУЗЕИ ПО ЧЛ. 25, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

Издадена от министъра на културата

Обн. ДВ. бр.93 от 9 Ноември 2021г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се урежда редът за:

1. създаването на музеи за представяне на личности, дейности, явления и събития, както и тематично обособени групи от произведения на изкуството, предмети и образци, които нямат качество на движими културни ценности или не са придобили качество на такива, но в съвкупност представляват научен, културен, обществен, религиозен или туристически интерес;

2. представянето на фондовете на музеите по т. 1 в експозиции.

Чл. 2. Основната дейност на музеите по чл. 1, т. 1 е опазването и представянето на предмети, които в съвкупност представляват научен, културен, обществен, религиозен или туристически интерес.

Чл. 3. Националните и регионалните музеи с оглед на тематичния си обхват оказват методическа помощ на музеите по чл. 1, т. 1, на чиято територия се намират.

Чл. 4. По тематичен обхват музеите по чл. 1, т. 1 са:

1. общи, чиято дейност тематично обхваща различни области на знанието и изкуството;

2. специализирани, чиято дейност обхваща една област на знанието и изкуството.

Глава втора.
РЕД ЗА СЪЗДАВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ НА МУЗЕИ ПО ЧЛ. 25, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО (ЗКН)

Чл. 5. (1) Държавни органи, ведомства, висши училища, юридическите лица с нестопанска цел и регистрираните вероизповедания могат да създават музеи по чл. 1, т. 1. Актът за създаването следва да съдържа обосновка за обществената значимост, научния, културния, обществения, религиозния или туристическия интерес към музея.

(2) Министърът на културата издава разрешение за извършване на музейна дейност по чл. 25, ал. 2 от ЗКН след представяне на:

1. заявление;

2. посочен тематичен обхват на музея и концепция;

3. списък на обособената група от предмети и образци с описания и снимки, като се посочват номерът на удостоверението и наименованието на музея, който го е издал, по реда на наредбата по чл. 107, ал. 1 от ЗКН, че вещта/вещите не съответства/т на изискванията за културна ценност по ЗКН;

4. план на сградата за музей с обозначени пространства за експозиция, фондохранилища, санитарни помещения за персонала и за посетители, работни помещения; наличие на сигнално-охранителна техника, система за пожароизвестяване и средства за пожарна безопасност;

5. информация за източници на финансиране на дейността на музея; проект на бюджет за издръжка на сградата и персонала и средства за дейности за издирване, изучаване, опазване и представяне на предметите и образците от тематичния обхват;

6. проект на длъжностно разписание на специалистите, отговорни за управлението и дейността на музея, съобразено с класификатора на основните музейни длъжности; списък на музейните длъжности с необходимата квалификация съгласно класификатора по чл. 37, ал. 2 от ЗКН;

7. проект на устройствен правилник на музея;

8. предложение за цифров шифър на музея, който съдържа абревиатурите на наименованието на музея и на съответния фонд;

9. становище от национален или регионален музей относно обществената значимост на предметите и образците.

(3) При установяване на нередовности или непълноти в документите министърът на културата или оправомощено от него длъжностно лице уведомява заявителя и предоставя 10 дни за отстраняване на нередовностите или непълнотите с указание, че при неотстраняването им производството ще бъде прекратено.

(4) В двумесечен срок от постъпване на заявлението министърът на културата издава или с мотивирана заповед отказва да издаде разрешение за извършване на музейна дейност по чл. 25, ал. 2 от ЗКН, когато не са предоставени документите по ал. 2.

(5) В случаите по ал. 3 срокът за произнасяне по ал. 4 започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите или непълнотите.

(6) Актът по ал. 4 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 6. (1) Разрешението по чл. 5, ал. 4 се отнема със заповед на министъра на културата или оправомощено от него длъжностно лице и по мотивирано предложение на представител на музея по чл. 3, когато:

1. помещенията по чл. 5, ал. 2, т. 4 не отговарят на изискванията, предвидени в нормативните актове, и не са създадени необходимите условия за опазване и за съхранение на предметите и образците;

2. достъпът до експозициите на музея не е осигурен за период от две години.

(2) Актът по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(3) Разрешението по чл. 5, ал. 4 се обезсилва при:

1. подаване на писмено заявление за прекратяване на музейната дейност от юридическото лице, на което е издадено разрешението;

2. отнемане на разрешението в случаите по ал. 1;

3. заличаване на регистрацията на културната организация от регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 7. (1) Музеят по чл. 1, т. 1 се вписва и заличава служебно в регистъра на музеите по чл. 32 от ЗКН.

(2) Обстоятелствата, които подлежат на вписване в регистъра по ал. 1, се определят с наредбата по чл. 32, ал. 2 от ЗКН.

Глава трета.
ФОРМИРАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФОНДА НА МУЗЕЯ

Раздел I.
Формиране, управление на фонда на музея

Чл. 8. Музеят по чл. 1, т. 1 формира фонд, в който се вписват предмети и образци, които в своята съвкупност са с научен, културен, обществен, религиозен или туристически интерес.

Чл. 9. (1) За вписване на предметите и образците по чл. 8 се води инвентарна книга по образец съгласно приложението, подписана и подпечатана от директора на музея, в която се вписват номер по ред, дата на постъпване, отчетно обозначение (инв. № и шифър на музея), наименование и описание на предмета, историческа справка, име и адрес на предаващия предметите, способ на придобиване и забележка.

(2) Вписването по ал. 1 се извършва в тримесечен срок от придобиването им.

(3) Книгата по ал. 1 се води и съхранява от определено със заповед на директора на музея длъжностно лице.

(4) Инвентарният номер се поставя на всеки предмет или образец при записването му. Номерацията се води от едно до безкрайност.

(5) Не се допускат промени на инвентарните номера. Освободените инвентарни номера (в случай на отписване) не могат да бъдат повторно използвани за записване на предмети или образци.

(6) Върху предметите и образците се поставят отчетни обозначения, които представляват специфични шифровани белези (шифър и пореден инвентарен номер), сочещи тяхната принадлежност към определен музей. Шифърът съдържа абревиатурите на наименованието на музея.

(7) Шифърът на музея се определя със заповед на министъра на културата или оправомощено от него длъжностно лице.

Чл. 10. (1) Директорът на музея определя с писмена заповед длъжностните лица, които отговарят за приемането и съхраняването на предметите и образците в музейните фондове.

(2) При промяна на длъжностното лице по ал. 1 се извършва предаване и приемане на предметите и образците от комисия, назначена със заповед на директора на музея. Предаването и приемането се осъществяват в присъствието на лицата, които съответно предават и приемат предметите и образците.

Чл. 11. (1) Предметите от фонда на музея се инвентаризират на всеки 3 години, за което се назначава комисия със заповед на директора на музея, в която задължително участват длъжностното лице, което отговаря за съответния фонд, музеен специалист и счетоводител, а при необходимост - и други длъжностни лица, отговорни за управлението и дейността на музея.

(2) За целите на инвентаризацията при необходимост могат да бъдат привлечени външни лица - музейни специалисти.

(3) Инвентаризацията по ал. 1 се извършва чрез сравняване на записванията в книгата с наличните предмети и образци.

(4) За резултатите от инвентаризацията комисията по ал. 1 изготвя протокол, в който се констатират и настъпилите промени в състоянието на предметите.

(5) При установени липси длъжностното лице, което отговаря за предметите и образците, има право да направи писмено обяснение до директора на музея в едноседмичен срок от подписването на протокола. При необходимост се разпорежда допълнителна проверка, в която участва и специалист от съответния регионален или национален музей по местонахождение.

Чл. 12. (1) Формирането и управлението на фонда на музея, включително отписването на предмети и образци от него, се извършват по реда на тази наредба.

(2) Отписването на предмети от фонда на музея се извършва с мотивирано решение на ръководителя на ведомството/организацията.

Раздел II.
Представяне на предметите от фонда на музея

Чл. 13. (1) Музеят осигурява представянето на предметите от фонда си в постоянни или временни експозиции по реда на настоящата наредба.

(2) За създаването на постоянна експозиция на музей се създава тематико-експозиционна документация, която съдържа:

1. концепция за изграждането на експозицията;

2. тематична структура с разширено описание на структурата и съдържанието на експозицията: темите, подтемите и акцентите;

3. тематико-експозиционен план, разработен на основата на концепцията и тематичната структура, изготвен съгласно приложение № 1 от Наредба № Н-4 от 2013 г. за условията и реда за представяне на културните ценности (ДВ, бр. 28 от 2014 г.);

4. проект за художествено-пространствено оформление на експозицията, съобразен с тематико-експозиционния план и спецификите на експозиционното пространство, включващ: обяснителна записка с описание на всички намеси, както и графични материали в подходящ мащаб (съществуващо положение; проектно предложение - план на експозиционните пространства с описание на материалите и цветовото решение на под, стени, окачени тавани и др.; вид и местоположение на осветителните тела; разположение на текстовите материали; позициониране на витрини, постаменти и други визуални материали с посочени размери и материал; разрези и разгъвки на стени с местоположението на съответните предмети);

5. становище за тематико-експозиционния план от специалисти на национални, ведомствени, регионални музеи и научноизследователски институти и учреждения;

6. рецензия за всеки раздел от тематико-експозиционния план от специалисти на БАН или от съответните национални музеи, ведомствени и научноизследователски институти и учреждения;

7. информация за наличие на помещения, осигурени със:

а) сигнално-охранителна техника;

б) система за пожароизвестяване и с необходимите средства за пожарна безопасност;

в) уреди за вентилация и климатизация;

г) поддържане на подходящ постоянен режим за осветление, температура и влажност;

д) витрини, съоръжения или други, предназначени за експониране на предметите и образците.

(3) Документацията по ал. 2 се съгласува с министъра на културата в двумесечен срок от представянето ѝ в Министерството на културата.

(4) При промяна на концепцията на цялата експозиция или на отделни теми в нея се спазват разпоредбите на ал. 2 и 3.

(5) Когато постоянната експозиция се създава в сграда - недвижима културна ценност, и с проекта по ал. 2, т. 4 се предвиждат промени в архитектурните характеристики (подмяна на оригинални материали, промяна на настилки, стени, тавани, включително оцветяване, затваряне на прозоречни отвори и др.) или други намеси по смисъла на чл. 83 ЗКН, документацията по ал. 1 се съгласува по реда на чл. 84 от ЗКН преди провеждане на съгласуване по реда на ал. 2.

Чл. 14. (1) Музеят може да извършва обновяване на постоянната експозиция със замяна или допълване на нови теми и експонати, без да се променя съгласуваната тематико-експозиционна структура.

(2) Обновяването на постоянната експозиция се съгласува по реда на чл. 13, ал. 3 за частта от експозицията, която се променя или допълва, в случаите, когато се подменя цял раздел или експозицията в цяла зала.

Чл. 15. За закриване или временно закриване на постоянни експозиции се уведомява министърът на културата, като се посочват причините за закриването и неговото времетраене.

Чл. 16. Тематико-експозиционната документация се съхранява безсрочно в архива на музея.

Чл. 17. (1) Музеят може да създава/организира временни експозиции като допълнителна форма на представяне. Временните експозиции се създават за краткосрочно представяне на конкретна тема от или извън тематичния обхват на музея.

(2) За организиране на временни експозиции се изготвят концепция и списък на предметите и образците.

(3) Документацията за временните експозиции в страната се одобрява от директора на музея, в който се представя експозицията.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 25, ал. 3 от Закона за културното наследство.

§ 2. Указания по прилагане на наредбата дава министърът на културата.

§ 3. В Наредба № Н-3 от 2013 г. за водене на Регистър на музеите и за обстоятелствата, подлежащи на вписване в него (обн., ДВ, бр. 28 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 2:

а) в ал. 1 след думите "частни музеи" се добавя ,,музеи, създадени по реда на чл. 25, ал. 2 от Закона за културното наследство";

б) в ал. 2, т. 2 след думите "частните музеи" се добавя ,,и музеи, създадени по реда на чл. 25, ал. 2 от Закона за културното наследство".

2. В чл. 5, ал. 2:

а) точка 2 се изменя така:

"2. информационна карта "Статут и дейност на музея" - за държавни, регионални, общински, частни музеи и музеи със смесено участие съгласно приложение № 3;"

б) създава се т. 3:

"3. информационна карта "Статут и дейност на музея по чл. 25, ал. 2 от Закона за културното наследство съгласно приложение № 3а."

3. Създава се приложение № 3а към чл. 5, ал. 2, т. 3:

"Приложение № 3а към чл. 5, ал. 2, т. 3 

Наименование на музея по чл. 25, ал. 2 от ЗКН

 

 

 

Статут на музея

 

Разрешение за извършване на музейна дейност

 

 

Шифър на музея

 

 

 

Структура на музея

 

Специализирани отдели - общо

 

бр.

 

Обща численост на персонала

 

бр.

 

В т.ч.: Специалисти с висше образование

 

бр.

 

Специализирани длъжности

 

бр.

 

Административни длъжности

 

бр.

 

Други (помощен персонал)

 

бр.

 

Доброволци

 

бр.

 

Размер на средната брутна работна заплата

 

Директор

 

лв.

 

За специализираните длъжности

 

лв.

 

Други

 

лв.

 

Сграден фонд - сгради (бр.), разгъната застроена площ (кв. м)

бр.

 кв. м (общо)

 

 

 

Експозиционна площ

 

 кв. м

 

Фондохранилища бр./площ

бр.

 кв. м (общо)

 

 

 

Други

 

 кв. м

 

Недвижимо имущество (собствено), предоставено за управление:

 

Общ брой:

 

 

Наименование на всеки обект

Статут на недвижима културна ценност (ако има)

Площ

Вид собственост

 

 

 

 

кв. м

 

 

Музеен фонд

 

бр. единици

 

Извършена инвентаризация

Период на провеждане

 

 

Експозиции

 

Постоянни

 

бр.

 

Тема

Година на
създаване

Обновяване (дата)

 

 

 

 

 

Гостуващи изложби от музеи и други организации

 

бр.

 

Самостоятелни изложби извън музея

 

бр.

 

Самостоятелни изложби в музея с предмети от собствения фонд

 

бр.

 

Съвместни изложби в страната

 

бр.

 

Програми и проекти

 

Реализирани образователни програми

 

Теми

 

общ брой

 

Целева група

 

бр.

 

Общ брой проведени занятия

 

бр.

 

В т.ч. програми за малцинствени групи

 

общ брой

 

Самостоятелни проекти/участие в други проекти

 

Тема

Период на реализация

 

 

 

 

Посетители

 

Общ брой

 

бр.

 

В т.ч. с безплатен вход

 

бр.

 

Финансова информация

 

Приходи от:

 

Билети

 

лв.

 

Беседи

 

лв.

 

Държавни такси (приход)

 

лв.

 

Спонсорство

 

лв.

 

Дарения

 

лв.

 

Проекти

 

лв.

 

Други

 

лв.

 

Разходи

 

Заплати и възнаграждения на персонала по трудови правоотношения

 

лв.

 

Други възнаграждения и плащания за персонал

 

лв.

 

Задължителни осигурителни вноски от работодателя

 

лв.

 

Издръжка

 

лв.

 

Платен данък сгради

 

лв.

 

Платена такса смет

 

лв.

 

Други

 

лв.

 

Техническо оборудване

 

Компютърни конфигурации

 

бр.

 

Сървъри

 

бр.

 

Периферия

 

бр.

 

Мултимедия

 

бр.

 

Фотоапарати и видеокамери

 

бр.

 

Видеокамери за наблюдение

 

бр.

 

Други

 

бр.

 

Наличие на:

 

СОТ

 

 

Физическа охрана

 

 

Пожароизвестителна техника

 

 

Изготвил: (име, длъжност и подпис)

 

Дата

 

 

Директор: (име и подпис)

 

Дата

 "


Приложение към чл. 9, ал. 1


№ по ред

Дата на постъпване

Отчетно обозначение (инв. № и шифър на музея)

Наименование и кратко описание на предмета

Историческа справка

Име и адрес на предаващия предметите

Способ на придобиване

 

Забележка

1

2

3

4

5

6

7

8