Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 93 от 9.XI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 373 ОТ 4 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 331 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ЗА 2021 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 373 ОТ 4 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 331 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ЗА 2021 Г.

В сила от 09.11.2021 г.

Обн. ДВ. бр.93 от 9 Ноември 2021г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:

1. Алинея 2 се изменя така:

"(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на разчетените разходи по централния бюджет, както следва:

1. 16 300 000 лв. за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. по централния бюджет в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.;

2. 8 700 000 лв. за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2021 г."

2. Алинея 3 се отменя.

§ 2. Член 2 се изменя така:

"Чл. 2. Министърът на околната среда и водите да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2021 г. до размера на предоставените трансфери и да уведоми министъра на финансите."

Заключителни разпоредби

§ 3. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на околната среда и водите.

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".