Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 93 от 9.XI

НАРЕДБА № Н-17 ОТ 15 ОКТОМВРИ 2021 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЕМАНЕ НА КУРСАНТИ И ВОЕННОСЛУЖЕЩИ ВЪВ ВИСШИТЕ ВОЕННИ УЧИЛИЩА

 

НАРЕДБА № Н-17 ОТ 15 ОКТОМВРИ 2021 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЕМАНЕ НА КУРСАНТИ И ВОЕННОСЛУЖЕЩИ ВЪВ ВИСШИТЕ ВОЕННИ УЧИЛИЩА

В сила от 09.11.2021 г.
Издадена от министъра на отбраната

Обн. ДВ. бр.93 от 9 Ноември 2021г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за кандидатстване, провеждане на конкурсни изпити, класиране, приемане и зачисляване за обучение във висшите военни училища на граждански лица като курсанти в редовна форма на обучение и на военнослужещи в задочна форма на обучение по специализации от специалност "Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво" от регулираната професия "Офицер за тактическо ниво на управление".

Чл. 2. Обучението по чл. 1 се организира:

1. за граждански лица, притежаващи средно образование - за курсанти, в редовна форма на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) "бакалавър" от професионално направление "Военно дело" и ОКС "бакалавър" от друго професионално направление;

2. за граждански лица, притежаващи средно образование - за курсанти, в редовна форма на обучение за придобиване на ОКС "бакалавър" от професионално направление "Военно дело" и ОКС "бакалавър" или "магистър" по граждански специалности от друго професионално направление в държавни висши училища в съответствие със сключено споразумение между висшето военно училище и държавното висше училище;

3. за военнослужещи (офицерски кандидати, сержанти/старшини и войници/матроси), притежаващи средно образование - за обучение в задочна форма, за придобиване на ОКС "бакалавър" от професионално направление "Военно дело" и ОКС "бакалавър" от друго професионално направление;

4. за военнослужещи (офицерски кандидати, сержанти/старшини и войници/матроси), притежаващи висше образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър"/"магистър" по гражданска специалност, придобита във висше военно училище, съответна на гражданската специалност на курсантите, получавана във висшите военни училища - за обучение в задочна форма, за придобиване на ОКС "бакалавър" от професионално направление "Военно дело";

5. за военнослужещи (офицери), придобили професионална квалификация по военно дело - за обучение в задочна форма, за придобиване на ОКС "бакалавър" от професионално направление "Военно дело".

Чл. 3. Ръководителите на съответните административни звена от Министерството на отбраната, структурите по чл. 60д, ал. 1 и по чл. 78 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) ежегодно до 30 ноември изпращат в структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната заявки за броя на необходимите им места за приемане през следващата учебна година на обучаеми по чл. 2.

Чл. 4. (1) Структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната ежегодно изпраща в Министерството на образованието и науката заявка за броя на местата за обучение през следващата учебна година по професионални направления, образователно-квалификационни степени и форми на обучение.

(2) Броят на приеманите обучаеми във висшите военни училища по професионални направления, образователно-квалификационни степени и форми на обучение се обявява ежегодно с акт на Министерския съвет за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през съответната учебна година.

(3) Броят на приеманите обучаеми, заявени от потребителя на кадри по чл. 2, т. 2, се обявява ежегодно с акт на Министерския съвет като държавна поръчка на студенти в редовна форма на обучение в държавни висши училища в съответствие със сключено споразумение между висшето военно училище и държавното висше училище, предоставящо образователната услуга по гражданска специалност. Академичният съвет на висшите военни училища на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за висшето образование (ЗВО) и в съответствие с чл. 98, ал. 2 и 4 от ЗОВСРБ определя броя на приеманите за обучение като курсанти по военна специалност "Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво" за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" в професионално направление "Военно дело". При сключване на споразумението може да участва и трета образователна институция/лечебно заведение с цел предоставяне на специфично обучение на кадри за нуждите на Министерството на отбраната.

(4) Структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната ежегодно до 31 декември представя на министъра на отбраната проект на заповед, с която се обявява заявеният брой места за обучение на курсанти и военнослужещи по специализации и форми на обучение през следващата учебна година.

(5) Началниците на висшите военни училища със заповедта по чл. 19, ал. 3 определят периодите за провеждане на конкурсните изпити за приемане на курсанти и военнослужещи.

Чл. 5. При кандидатстване във висше военно училище кандидатите заплащат такса за кандидатстване в размер, определян ежегодно с акт на Министерския съвет.

Раздел II.
Условия и ред за кандидатстване

Чл. 6. (1) Кандидатите по чл. 2, т. 1 и 2 трябва да отговарят на следните условия:

1. да имат средно образование;

2. да са годни за военна служба;

3. да са граждани на Република България и да нямат друго гражданство;

4. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство;

5. да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание "уволнение";

6. да са психологично пригодни за военна служба;

7. към 31 декември в годината на кандидатстване да са пълнолетни и не по-възрастни от 31 години;

8. да са с минимален ръст 150 см и минимално тегло 50 кг за мъжете и минимален ръст 150 см и минимално тегло 48 кг за жените, а тези за специализация "летец-пилот" да бъдат с максимален ръст 185 см и максимално тегло 80 кг.

(2) Кандидатите по чл. 2, т. 3 трябва да отговарят на следните условия:

1. да имат средно образование;

2. към 31 декември в годината на кандидатстване да са не по-възрастни от 40 години;

3. към момента на кандидатстването да са на военна служба и да имат прослужени не по-малко от 3 години във въоръжените сили;

4. да не изтърпяват дисциплинарно наказание по чл. 244, т. 3 - 6 от ЗОВСРБ;

5. да отговарят на изискванията за здравословно състояние за обучение във военно училище;

6. да имат положително обосновано становище за необходимостта от обучението от съответните командири/началници/ръководители;

7. да притежават препоръки за обучение във висше военно училище за придобиване на ОКС "бакалавър" в професионално направление "Военно дело" от последната атестация;

8. да притежават прогноза за служебното развитие, в която е обоснована необходимостта от обучението, изготвена по образец съгласно приложение № 1;

9. срокът на договора за военна служба да не изтича по време на обучението.

(3) Кандидатите по чл. 2, т. 4 трябва да отговарят на следните условия:

1. да имат висше образование в образователно-квалификационна степен "бакалавър"/"магистър" по гражданска специалност, придобита във висше военно училище, съответна на гражданската специалност на курсантите, получавана във висшите военни училища;

2. към 31 декември в годината на кандидатстване да са не по-възрастни от 42 години;

3. към момента на кандидатстването да са на военна служба и да имат прослужени не по-малко от 3 години във въоръжените сили;

4. да отговарят на изискванията за здравословно състояние за обучение във военно училище;

5. да не изтърпяват дисциплинарно наказание по чл. 244, т. 3 - 6 от ЗОВСВС;

6. да имат положително обосновано становище за необходимостта от обучението от съответните командири/началници/ръководители;

7. да притежават препоръки за обучение във висше военно училище за придобиване на ОКС "бакалавър" в професионално направление "Военно дело" от последната атестация;

8. да притежават прогноза за служебното развитие, в която е обоснована необходимостта от обучението, изготвена по образец съгласно приложение № 1;

9. срокът на договора за военна служа да не изтича по време на обучението.

(4) Кандидатите по чл. 2, т. 5 трябва да отговарят на следните условия:

1. да имат висше образование;

2. към 31 декември в годината на кандидатстване да са не по-възрастни от 42 години;

3. да отговарят на изискванията за здравословно състояние за обучение във военно училище;

4. да не изтърпяват дисциплинарно наказание по чл. 244, т. 3 - 6 от ЗОВСВС;

5. да имат положително обосновано становище за необходимостта от обучението от съответните командири/началници/ръководители;

6. да притежават препоръки за обучение във висше военно училище за придобиване на ОКС "бакалавър" в професионално направление "Военно дело" от последната атестация;

7. срокът на договора за военна служа да не изтича по време на обучението.

Чл. 7. (1) Кандидатите по чл. 2, т. 1, 2 и 3 могат да подават документи за всички специализации, по които е обявен прием в заповедта по чл. 4, ал. 4.

(2) Кандидатите по чл. 2, т. 4 могат да подават документи за специализация, чиято гражданска специалност е аналогична на съответната гражданска специалност на курсантите, получавана във висшите военни училища, по която са придобили висше образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър"/"магистър".

(3) Кандидатите по чл. 2, т. 5 могат да подават документи за специализация, по която са придобили професионална квалификация по военно дело.

Чл. 8. (1) Кандидатите по чл. 2, т. 1 и 2 подават заявление по образец до началника на съответното висше военно училище с приложени документи, както следва:

1. копие на дипломата за средно образование (завършилите средно образование в чужбина представят копие от диплома за средно образование, легализирана от Министерството на образованието и науката) - 2 броя;

2. автобиография в свободен текст - 2 броя;

3. удостоверение от областния център за психично здраве за липса на психични заболявания - оригинал и копие;

4. заявление по образец от висшето военно училище за участие в кампаниите за ранен прием;

5. декларация, че не са осъждани и срещу тях няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

6. декларация, че не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание "уволнение";

7. състезателен картон по образец от висшето военно училище;

8. декларация, че нямат друго гражданство освен българско;

9. декларация по чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

10. декларация, че не се обучават по държавна поръчка в друго държавно висше училище;

11. декларация, че са съгласни съответното висше военно училище да обработва предоставените им лични данни съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни във връзка с обучението им във висшето военно училище;

12. други документи, свързани с чл. 33.

(2) Обстоятелствата по ал. 1, т. 5 се установяват служебно от определени от министъра на отбраната длъжностни лица.

Чл. 9. Кандидатите по чл. 2, т. 1 и 2 могат да получат формулярите на заявлението и документите по чл. 8, ал. 1, т. 4 - 11 от висшето военно училище, в което кандидатстват, от военното окръжие по местоживеене или от интернет страницата на висшето военно училище.

Чл. 10. (1) Кандидатите по чл. 2, т. 1 и 2 подават документите по чл. 8, ал. 1 лично във висшето военно училище, в което кандидатстват, или чрез началника на съответното военно окръжие по местоживеене.

(2) Длъжностните лица от съответното военно окръжие въвеждат необходимата информация на кандидатите за обучение в Националния военен университет "Васил Левски" в електронна система за прием на обучаеми в университета. Подробна информация за кандидатстване се публикува на официалните интернет страници на другите висши военни училища.

Чл. 11. (1) Началниците на висшите военни училища изпращат за утвърждаване от министъра на отбраната график за прием на документите и провеждане на изпити с кандидатите.

(2) Структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната изпраща графиците по ал. 1 до Централното военно окръжие в едноседмичен срок след утвърждаването им.

Чл. 12. (1) Кандидатите по чл. 2, т. 3, 4 и 5 подават рапорт по команден ред до министъра на отбраната по чл. 110, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ППЗОВСРБ), придружен с обосновано становище за необходимостта от обучението от съответния командир (началник) или ръководител, в срок до 20 март.

(2) В рапорта се посочват: военното звание, трите имена, ЕГН, длъжността, която заемат, военнопощенският номер на военното формирование (структурата) и гарнизонът, в който служат, и специализациите, за които кандидатстват.

(3) Към рапорта се прилагат следните документи:

1. кадрова справка;

2. копие на дипломата за средно образование, заверено от кадровия орган на военното формирование (структурата) - 2 броя (само за кандидатите по чл. 2, т. 3);

3. копие на дипломата за висше образование в образователно-квалификационна степен "бакалавър"/"магистър" по специалност, съответстваща на гражданската специалност на курсантите, получавана във висшите военни училища по специализацията, за която кандидатстват (само за кандидатите по чл. 2, т. 4), заверено от кадровия орган на военното формирование (структурата);

4. копие на диплома за висше образование (само за кандидатите по чл. 2, т. 5), с която са кандидатствали за обучение в професионална квалификация по военно дело, и копие на удостоверението за професионална квалификация по военно дело, заверени от кадровия орган на военното формирование (структурата);

5. копие на последния атестационен формуляр, заверено от кадровия орган (само за кандидатите по чл. 2, т. 3 и 4);

6. декларация по чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

7. декларация, че не се обучава по държавна поръчка в друго държавно висше училище;

8. заверено копие на протокола от последния годишен профилактичен медицински преглед с отразени последващи експертни решения за годността за военна служба (ако има такива);

9. копие на удостоверението за СТАНАГ - 6001 (ако има такова).

(4) Кандидатите по чл. 2, т. 3, 4 и 5 могат да получат формулярите на документите по чл. 12, ал. 3, т. 6 и 7 от висшето военно училище, в което кандидатстват, от военното окръжие по местоживеене или от интернет страницата на висшето военно училище.

(5) Кандидатите по чл. 2, т. 3, 4 и 5, притежаващи разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво не по-ниско от "Секретно", прилагат и копие на съответния документ, заверено от кадровия орган.

(6) При даване на обоснованите становища и препоръките от съответните командири/началници/ръководители за обучението на кандидатите по чл. 2, т. 3, 4 и 5 се отчитат следните критерии:

1. професионална реализация;

2. лидерски качества и войскови умения;

3. опит от участие в операции и/или мисии извън територията на страната;

4. ниво на чуждоезикова подготовка.

(7) Обстоятелствата относно съдимостта на лицата по ал. 1 се установяват служебно от определени от министъра на отбраната длъжностни лица.

Чл. 13. (1) До 5 април комисии, назначени със заповеди на командирите/началниците/ръководителите на структурите по чл. 60д, ал. 1 и по чл. 78 от ЗОВСРБ, преглеждат редовността и комплектността на документите на кандидатите за обучение по чл. 2, т. 3, 4 и 5 и допускат тези от тях, които отговарят на условията.

(2) До 5 април комисия, назначена със заповед на министъра на отбраната, преглежда редовността и комплектността на документите на кандидатите за обучение по чл. 2, т. 3, 4 и 5 от административните звена на Министерството на отбраната и допуска тези от тях, които отговарят на условията.

(3) За работата си комисиите по ал. 1 и 2 изготвят протоколи по образец съгласно приложение № 2, като данните на кандидатите се попълват по образец съгласно приложение № 3.

Чл. 14. Протоколите по чл. 13, ал. 3 се изпращат на хартиен носител и по електронна поща в структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната в срок до 10 април.

Чл. 15. (1) До 30 април структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната изготвя заповед на министъра на отбраната за обявяване имената на военнослужещите, допуснати до конкурсни изпити.

(2) В тридневен срок ръководителят на структурата за връзки с обществеността към министъра на отбраната организира публикуването на заповедта по ал. 1 на интернет страницата на Министерството на отбраната.

(3) Копие на заповедта се изпраща до командирите/началниците/ръководителите на структурите по чл. 60д, ал. 1 и по чл. 78 от ЗОВСРБ, заявили обучаеми, и до началниците на висшите военни училища.

(4) До 10 май органите по управление на човешките ресурси (по личния състав) на структурите по ал. 3 уведомяват допуснатите със заповед на министъра на отбраната кандидати за обучение във висшите военни училища и изпращат документите им до висшите военни училища, в които са кандидатствали.

Чл. 16. (1) Кандидатите по чл. 2, които не са представили всички необходими документи, не се допускат до участие в конкурсните изпити и тестове.

(2) Кандидат, представил документи с невярно съдържание или направил опит да заблуди комисиите по наредбата, не се допуска до конкурсни изпити и тестове, а в случай че е допуснат, резултатите му се анулират.

Чл. 17. Пътните разходи, разходите за храна и нощувки на кандидатите - граждански лица, за времето на конкурсните изпити и тестовете са за тяхна сметка.

Чл. 18. (1) Кандидатите - военнослужещи, получили разрешение по чл. 110, ал. 2 от ППЗОВСРБ, ползват отпуск за кандидатстване и обучение в размерите, определени в Кодекса на труда.

(2) След ползване на отпуск за явяване на изпити военнослужещият е длъжен да представи служебна бележка, издадена от съответното висше военно училище, за удостоверяване явяването на конкурсни изпити и тестове.

(3) Когато военнослужещият не се е явил на изпит по неуважителни причини, ползваният отпуск се счита неплатен.

Раздел III.
Конкурсни изпити

Чл. 19. (1) Приемането на курсанти и военнослужещи по чл. 2, т. 1, 3, 4 и 5 се извършва чрез полагане на конкурсни изпити във висшето военно училище, в което са кандидатствали.

(2) Приемането на курсанти по чл. 2, т. 2 се извършва чрез полагане на конкурсни изпити във висшето военно училище, в което са кандидатствали по военна специалност, и чрез полагане на конкурсни изпити в държавно висше училище по гражданска специалност съгласно споразумението по чл. 4, ал. 3.

(3) Началникът на висшето военно училище решава окончателно всички въпроси по приемането на обучаеми в съответствие с Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България, приета с Постановление № 79 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ, бр. 40 от 2000 г.), с правилниците за устройството и дейността на училището, с тази наредба и издава ежегодна заповед за организация на кандидатстването и провеждането на конкурсните изпити, начина на формиране на общия състезателен бал, условията и реда за оценяване и съхранение на писмените работи и протоколите от изпитите, класирането и приемането на кандидатите, както и реда за попълване на освободените места при отказване на приети курсанти.

(4) Заповедта по ал. 3 се издава до 1 ноември в годината, предхождаща кандидатстването, и се публикува на интернет страницата на висшето военно училище при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и на Закона за защита на класифицираната информация.

(5) Кандидатите - граждански лица, могат да кандидатстват във всички приемни кампании (за ранен прием и в редовна приемна кампания) и в допълнителния прием, ако бъде обявен такъв.

(6) Кандидатите - военнослужещи, кандидатстват съгласно сроковете, определени в раздел II на тази наредба.

Чл. 20. (1) Провеждането на конкурсните изпити се извършва по предварително обявен график от комисии, назначени със заповедта на началника на висшето военно училище по чл. 19, ал. 3, и график на държавното висше училище за кандидатите по чл. 2, т. 2.

(2) Информирането на кандидатите относно мястото, датата и часа за извършване на инструктаж по провеждане на конкурсните изпити се организира от началника на училището.

(3) На инструктажа кандидатите се запознават със специализациите, по които е обявен прием, с графика, условията и местата за провеждане на конкурсните изпити, реда за проверка на здравословното им състояние за годност за военна служба, съответно за обучение във ВВУ и психологичната им пригодност за военна служба.

Чл. 21. (1) Кандидатите за обучение полагат:

1. писмен конкурсен изпит или тест за кандидатите по чл. 2, т. 1 и т. 3 по предмет от изучаваните в системата на средното образование предмети или общообразователен тест, включващ няколко предмета;

2. писмен конкурсен изпит или тест в държавно висше училище за кандидатите по чл. 2, т. 2 по предмети от изучаваните в системата на средното образование;

3. изпит за физическа годност/подготовка;

4. писмен тест по английски или френски език (военнослужещите, притежаващи удостоверение за владеене на английски или френски език по СТАНАГ - 6001 на ниво не по-ниско от 1-1-1-1, не се явяват на тест).

(2) Предметът на писмения конкурсен изпит и тестът по ал. 1, т. 4 и 5 се определят със заповедта по чл. 19, ал. 3.

Чл. 22. (1) Учебното съдържание за конкурсните изпити и тестове във висшето военно училище се определя, както следва:

1. за писмените конкурсни изпити или тест по предмет от изучаваните в системата на средното образование предмети или общообразователен тест, включващ няколко предмета в съответствие с действащите в годината на кандидатстване учебни планове и учебни програми на средните училища в Република България, за кандидатите по чл. 2, т. 1 и 3 - от висшето военно училище;

2. за конкурсните изпити на кандидатите по чл. 2, т. 2 - от държавното висше училище;

3. за изпитите или тестовете по чл. 21, ал. 1, т. 4 - от висшето военно училище;

4. за структурата и скалата за оценяване на тестовете по чл. 21, ал. 1, т. 1 - от академичния съвет на висшето военно училище.

(2) Изпитът за физическа годност/подготовка се провежда по дисциплини и нормативи в съответствие с изискванията на Ръководството по физическа подготовка и организиране на спортната дейност във въоръжените сили на Република България, обявено със Заповед № ОХ-370 от 2.05.2018 г. на министъра на отбраната, които се обявяват в заповедта на началника на висшето военно училище по чл. 19, ал. 3.

(3) Кандидатите се явяват на изпита за физическа годност/подготовка по спортно облекло, което си осигуряват самостоятелно.

(4) Положителните резултати на кандидатите на изпитите по физическа годност/подготовка във висшите военни училища важат за цялата кампания на кандидатстването независимо от периода на явяване на кандидата за полагане на изпит.

Чл. 23. Оценяването на резултатите от изпитите и тестовете във висшето военно училище се извършва, както следва:

1. от писмения конкурсен изпит за всички кандидати - по шестобалната система;

2. от изпита за физическа годност/подготовка - по шестобалната система в съответствие с постигнатите общи резултати от дисциплините по чл. 22, ал. 2 съгласно приложение № 4;

3. от теста по чл. 21, ал. 1, т. 4 - с "издържал" или "неиздържал"; оценка "издържал" се поставя за постигнати не по-малко от 70 на сто верни отговора от теста.

Чл. 24. (1) В предварително обявените дни за провеждане на конкурсни изпити (тестове) всички кандидати са длъжни да се явят на мястото за тяхното провеждане не по-късно от времето, определено от висшето военно училище, като задължително носят личната си карта и други документи, изискващи се от висшето училище. Разпределението на кандидатите по зали се обявява пред тях в деня на изпита (теста).

(2) Кандидатите по чл. 2, т. 2 се явяват за полагане на изпит в държавното висше училище съгласно графика по чл. 20, ал. 1.

(3) Началото, продължителността и краят на изпитите и тестовете се определят от началника на висшето военно училище и ректора на държавното висше училище.

(4) След определения час на започване на изпитите и тестовете в залите не се допускат кандидати, както и лица, които не са в състава на комисиите.

Чл. 25. (1) Работите от писмения конкурсен изпит във висшето военно училище задължително се проверяват и оценяват с точност до 0,25 от двама проверяващи независимо един от друг.

(2) Тестовете по чл. 21, ал. 1, т. 4 се проверяват от двама проверяващи независимо един от друг.

(3) Резултатите от проведените изпити и тестове се отразяват в протоколи, които се представят на председателя на изпитната комисия.

(4) Изпитната комисия поставя крайната оценка на всяка писмена конкурсна работа, както следва:

1. оценката се определя въз основа на оценките от протоколите; тази оценка се нанася върху писмената работа и се удостоверява с подписите на проверяващите;

2. при разлика между оценките на двамата проверяващи от 0,25 оценката се закръглява в полза на кандидата;

3. при разлика между оценките на двамата проверяващи от 0,50 оценката се изчислява като средноаритметична на двете оценки;

4. при разлика между оценките на двамата проверяващи, по-голяма от 0,50, оценката се определя от арбитър; неговата оценка е окончателна; той я нанася върху писмената работа и се подписва; арбитърът съставя протокол за прегледаните от него писмени работи и се подписва;

5. когато писменият конкурсен изпит по чл. 21, ал. 1, т. 1 се провежда под формата на тест и се проверява с шаблон, разлика в оценките на двамата проверяващи не се допуска.

(5) Писмените конкурсни изпити и тестове са анонимни. Писмена работа, върху която има умишлено поставен знак, се анулира.

(6) Кандидатите за обучение, които са получили на конкурсен изпит и на изпита за физическа годност/подготовка оценка, по-ниска от "среден 3,00", отпадат от конкурса за съответната приемна кампания.

(7) Резултатите от конкурсните изпити и тестовете са окончателни и важат за срока на приемната кампания само в годината на кандидатстването.

(8) Писмените конкурсни изпити за кандидатите по чл. 2, т. 2 се оценяват съгласно изискванията на държавното висше училище.

Чл. 26. При обоснована необходимост (обявена извънредна епидемична обстановка в страната и др.) изпитите и/или тестовете по чл. 21, ал. 1, т. 1 и 4 може да се организират и неприсъствено, от разстояние в електронна среда.

Чл. 27. (1) На кандидатите, лауреати на национални и международни олимпиади по предмет, който съответства на предмета на писмения конкурсен изпит (тест или общообразователен тест), и завършили средно образование в годината на провеждане на олимпиадата или предходните две години, се признава максимална оценка "отличен 6,00".

(2) За оценка от положен писмен конкурсен изпит или тест по предмет от изучаваните в системата на средното образование предмети или общообразователен тест се признава оценката:

1. от държавен зрелостен изпит по предмет, определен от съответното висше военно училище;

2. от предварителен или основен конкурсен изпит, определен от съответното висше военно училище в акредитирани граждански висши училища, положен в годината на кандидатстване; удостоверението за получената оценка се представя от кандидата за обучение във висшето военно училище до деня преди обявяване на класирането.

(3) Кандидати, на които са признати оценки по реда на ал. 1 и 2, се явяват на останалите конкурсни изпити и участват в класирането.

(4) На кандидатите се признава най-високата оценка от положен изпит във висшето военно училище, държавен зрелостен изпит, изпит в акредитирано гражданско висше училище или от предварителен конкурсен изпит (тест).

(5) На кандидатите - граждански лица, преминали начална военна подготовка във висшите военни училища, се добавя една единица към общия състезателен бал.

Чл. 28. Писмените работи на кандидатите и протоколите от изпитите и тестовете се съхраняват запечатани във висшето военно училище не по-малко от една година след провеждането на конкурсните изпити.

Раздел IV.
Медицинско освидетелстване на годността и оценяване на психологичната пригодност на кандидатите за обучение като курсанти във висшите военни училища

Чл. 29. (1) Медицинското освидетелстване на годността на кандидатите за обучение като курсанти във висше военно училище се извършва при условията и по реда, определени в акта на министъра на отбраната по чл. 141, ал. 2 от ЗОВСРБ.

(2) Ежегодно до 31 декември началникът на ВМА съгласувано с началниците на висшите военни училища със своя заповед създава организация за медицинското освидетелстване на годността на кандидатите по ал. 1.

(3) В заповедта по ал. 2 се посочва графикът, по който следва да се явят кандидатите, предвид участието им в редовната приемна кампания и в кампаниите за ранен прием:

1. от 10 януари до 20 май за кандидатите, заявили желание за участие в кампаниите за ранен прием;

2. до 30 юни за кандидатите, заявили желание за участие в редовната приемна кампания.

(4) Медицинското освидетелстване на кандидатите по ал. 1, кандидатстващи за обучение в Националния военен университет "Васил Левски" и във Висшето военновъздушно училище "Георги Бенковски", се извършва от Централната военномедицинска комисия към ВМА - София, а на кандидатстващите за обучение във Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - от Функционална военномедицинска комисия - Варна.

(5) Медицинското освидетелстване завършва с издаване на експертно заключение по годността за обучение във висше военно училище, което може да бъде "годен за обучение във висше военно училище" или "негоден за обучение във висше военно училище по рубрика ..... от Медицински стандарти".

(6) Кандидат, за когото заключението е "негоден" за обучение по определена специализация, но е "годен" за обучение по друга специализация във висше военно училище, може да продължи участие в конкурса за класиране по специализацията, за която е годен.

(7) Кандидат, за когото заключението е "негоден за обучение във висше военно училище", отпада от по-нататъшно участие в конкурса.

Чл. 30. Оценяването за психологичната пригодност на кандидатите за обучение като курсанти се извършва при условията и по реда, определени в акта на министъра на отбраната по чл. 141, ал. 3 от ЗОВСРБ.

Раздел V.
Балообразуване и класиране на кандидатите за обучение

Чл. 31. (1) В заповедта по чл. 19, ал. 3 началниците на висшите военни училища определят реда за формиране на състезателния бал на кандидатите, включително и на кандидатите по чл. 2, т. 2.

(2) На кандидатите за обучение, получили на теста по чужд език оценка "неиздържал", се отнемат 0,5 единици от състезателния бал. На кандидатите, явили се на държавен зрелостен изпит по английски или френски език, им се признава оценка "издържал".

(3) На кандидатите за обучение, получили на изпита за физическа годност/подготовка по дисциплините по чл. 22, ал. 2 от 160 до 400 точки, се прибавят до 6 единици към състезателния бал в съответствие с приложение № 4.

Чл. 32. Когато в дипломата за средно образование на кандидат-курсант няма оценка по учебен предмет, която участва в образуването на състезателния бал, или няма оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, балообразуването се извършва при условията на Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България, приета с Постановление № 79 на Министерския съвет от 9.05.2000 г.

Чл. 33. (1) В заповедта по чл. 19, ал. 3 началниците на висшите военни училища определят условията, при които се извършва класирането на кандидатите, с отчитане на резултатите от проведените кампании за ранен прием.

(2) При еднакъв състезателен бал на редовната кампания подреждането на кандидатите се извършва според общия успех от дипломите им за средно образование. При еднакъв състезателен бал на кампаниите за ранен прием подреждането на кандидатите се извършва според средния им успех от 11 клас.

(3) При еднакъв състезателен бал на редовната кампания подреждането на кандидатите по чл. 2, т. 4 се извършва според общия успех от дипломите им за висше образование.

(4) При еднакъв състезателен бал на редовната кампания подреждането на кандидатите по чл. 2, т. 5 се извършва според общия успех от дипломите им за висше образование, с които са кандидатствали за придобиване на квалификация по военно дело.

(5) Минималният бал за участие в класирането на кандидатите за обучение по чл. 2, т. 1, 2 и 3 е 21,00, а за кандидатите за обучение по чл. 2, т. 4 и т. 5 се определя в заповедта по чл. 19, ал. 3.

(6) Класирането на кандидатите се обявява до деня преди началото на работата на съответната приемна комисия.

(7) Всяко класиране на кандидатите за явяване пред приемната комисия се обявява със заповед на началника на съответното висше училище и се публикува на интернет страницата на висшето военно училище.

Раздел VI.
Приемане на курсанти

Чл. 34. (1) Приемането на курсанти във всяко висше военно училище се извършва от приемна комисия, назначена със заповед на министъра на отбраната. В работата на комисията вземат участие представители на висшето военно училище, структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната, структурите по чл. 60д, ал. 1 и чл. 78 от ЗОВСРБ и на други потребители на кадри.

(2) Заповедта по ал. 1 се издава до 15 януари.

(3) Комисията по ал. 1 заседава във всички приемни кампании (за ранен прием и в редовна приемна кампания).

(4) Със заповедта по ал. 1 по предложение на началника на съответното висше военно училище се определят времето и мястото на работа на приемните комисии.

(5) Приемната комисия беседва с всеки класиран кандидат.

(6) След приключване на беседата с всеки кандидат за обучение председателят на комисията, отчитайки класирането, обявява решението за приемането или неприемането му в съответната специализация.

(7) Приемната комисия определя резерви от неприетите класирани кандидати по посочени от тях конкретни специализации, за които желаят да бъдат включени като резерви.

(8) Кандидати, които са изтеглили документите си, се смятат за отказали се.

(9) Решението на приемната комисия е окончателно и не подлежи на преразглеждане.

(10) След приключване работата на приемната комисия от редовната приемна кампания началниците на висшите военни училища организират публикуването на списъците на приетите курсанти на интернет страницата на съответното висше военно училище при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

(11) Заседанията на приемните комисии могат да се организират и неприсъствено, от разстояние в електронна среда.

(12) Началникът на съответното висше военно училище организира цялостната дейност, свързана с провеждането на заседанията по ал. 11.

Чл. 35. При облекчени условия и по ред, определени с правилника за устройството и дейността на висшето военно училище, се приемат кандидати, успешно участвали в конкурсните изпити, съгласно изискванията на чл. 68, ал. 3 от ЗВО.

Чл. 36. При необходимост със заповед на съответния началник на висшето военно училище се организира допълнителен прием и попълване на незаетите места. В него могат да участват и кандидатите, които не са се явили пред приемната комисия.

Чл. 37. Началниците на висшите военни училища организират изпращането на документите по чл. 147 от Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация, приет с Постановление № 276 на Министерския съвет от 2002 г., до Държавна агенция "Национална сигурност" с искане за започване на процедура за проучване на приетите за обучение, които нямат разрешение за достъп до класифицирана информация или притежават разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво, по-ниско от "Секретно".

Чл. 38. (1) Приетите кандидати се уведомяват писмено за специалността и специализацията, в които са приети, и за времето за явяване във висшето военно училище за започване на обучението.

(2) Местата на приетите обучаеми, които не са се явили на определената дата за започване на обучението, се попълват от резервите по низходящ ред на състезателния бал по посочените от тях конкретни специализации.

(3) В срок до тридесет дни след издаване на заповедта за приемане на обучаемите началниците на висшите военни училища уведомяват началника на Централното военно окръжие за приетите кандидати и организират въвеждането на информацията в Автоматизираната система за управление на човешките ресурси.

(4) В срока по ал. 3 в структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната се изпращат на хартиен носител и по електронната поща окончателните списъци с имената на приетите за обучение.

Раздел VII.
Приемане на военнослужещи

Чл. 39. (1) В двудневен срок след приключване на конкурсните изпити началникът на висшето военно училище организира извършването на класиране на кандидатите - военнослужещи, по специализации и квоти в низходящ ред на получения състезателен бал.

(2) На незаетите места след класирането на кандидатите по ал. 1 се класират кандидати, които не са от съответната квота, ако има такива.

(3) Класирането се обявява със заповед на началника на висшето военно училище и се публикува на интернет страницата на висшето военно училище при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. В деня на обявяване на класирането екземпляр от заповедта се изпраща в структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната на хартиен носител и по електронната поща.

(4) В десетдневен срок след получаване на класирането от началника на висшето военно училище ръководителят на структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната организира изготвянето на заповед на министъра на отбраната за обявяване имената на приетите за обучение военнослужещи по специалност "Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво" за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" от професионално направление "Военно дело", а ръководителят на структурата за връзки с обществеността към министъра на отбраната организира публикуване на заповедта на интернет страницата на Министерството на отбраната при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

(5) Със заповедта по ал. 4 се оправомощават длъжностни лица, които да подпишат допълнителни споразумения към договорите за военна служба с приетите за обучение военнослужещи.

(6) В срок до тридесет дни след издаване на заповедта за приемане на обучаемите командирите/началниците/ръководителите на военни формирования/структури организират въвеждането на информацията в Автоматизираната система за управление на човешките ресурси.

Чл. 40. Началниците на висшите военни училища организират изпращането на документите по чл. 147 от Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация до Държавна агенция "Национална сигурност" с искане за започване на процедура за проучване на приетите за обучение, които нямат разрешение за достъп до класифицирана информация или притежават разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво, по-ниско от "Секретно".

Заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 142, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 116а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2010 г., и § 101 от преходните и заключителните разпоредби към Постановление № 191 на Министерския съвет от 2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и отменя Наредба № Н-11 от 2018 г. за условията и реда за приемане на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища (ДВ, бр. 41 от 2018 г.).

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 6, ал. 2, т. 8


УТВЪРЖДАВАМ:

____________________________

командир/началник/ръководител

ПРОГНОЗА

за служебно развитие

на ....................................................................................................................................................

(военно звание, име, презиме и фамилия)

.........................................................................................................................................................

(длъжност)

1. Придобито образование: .........................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Придобита квалификация: ..........................................................................................................

.........................................................................................................................................................

2. Срок на прогнозата: ................................................................................................................

(не по-малък от 10 години след завършване на обучение)

3. Дата на изготвяне на прогнозата: ...........................................................................................

4. Обхват на длъжностите, които се планира да бъдат заемани (след завършване на обучение)

 

Длъжност

Години

20....

20....

20....

20....

20....

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил прогнозата: ...................................................................................................................

(длъжност, звание, подпис, име и фамилия)

Запознаване с прогнозата: ...........................................................................................................

(звание, подпис, име и фамилия)

 


Приложение № 2 към чл. 13, ал. 3


Рег. №.................... /..... 20... г.

Екз. № ........................................

УТВЪРЖДАВАМ:

___________________________

командир/началник/ръководител

ПРОТОКОЛ

от заседанието на комисията във военно формирование ....................................................... за допускане на военнослужещи от ..........................................................., кандидати за обучение в ...................................................,  за придобиване на висше образование по специализации от специалността "Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво" от професионално направление "Военно дело" за учебната ......................................... г.

 

Днес, .............. 20 ... г., комисия, назначена със Заповед № .../......... 20 ..... г. на командира на ........................., в състав:

Председател:..............................................................................................................................

Членове: 1. ................................................................................................................................

2. .................................................................................................................................

3. .................................................................................................................................

провери документите на кандидатите ...............................................................  за обучение  в ...................................................  за придобиване на висше образование по специализации от специалността "Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво" от професионално направление "Военно дело" за учебната ................................. г. за съответствие с условията на Наредба № ........ от ............................... за условията и реда за приемане на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища и тяхната комплектност, в резултат на което комисията

ПРЕДЛАГА:

1. Да бъдат допуснати следните военнослужещи:


по ред

Звание, име,

презиме, фамилия

ЕГН

Длъжност

Военно формирование

Атестационна оценка

Образование и военна квалификация

Ниво на разрешение за достъп до класифицирана информация

Ниво на владеене на английски/френски език по STANAG - 6001

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Да не бъдат допуснати следните военнослужещи:

2.1. Военно звание, име, презиме, фамилия, длъжност - причини за недопускане.

2.2. Военно звание, име, презиме, фамилия, длъжност - причини за недопускане.

                                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ................................

                                                                                      ЧЛЕНОВЕ: 1. ......................................

2. ......................................

3. ......................................

Отпечатано в 1 екз.

Размножено в ....... екз.


Приложение № 3 към чл. 13, ал. 3
Приложение № 4 към чл. 23, т. 2


Резултати от дисциплините от изпита за физическа годност/подготовка, формиращи оценка и единици, прибавяни към състезателния бал на кандидата

 

Точки от изпита за физическа годност/подготовка

Оценка

Единици, прибавяни към състезателния бал

0 - 119 точки

Слаб 2,00

-

120 - 159 точки

Среден 3,00

0 към бала на кандидата

160 - 199 точки

Добър 3,50

+1 към бала на кандидата

200 - 249 точки

Добър 4,00

+3 към бала на кандидата

250 - 299 точки

Мн. добър 4,50

+4 към бала на кандидата

300 - 349 точки

Мн. добър 5,00

+5 към бала на кандидата

350 - 400 точки

Отличен 6,00

+6 към бала на кандидата