Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 93 от 9.XI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 376 ОТ 5 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 376 ОТ 5 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г.

В сила от 09.11.2021 г.

Обн. ДВ. бр.93 от 9 Ноември 2021г., изм. ДВ. бр.100 от 30 Ноември 2021г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери за други целеви разходи за 2021 г. в общ размер до 56 107 620 лв., разпределени, както следва:

1. по бюджета на Община Банско - 200 000 лв. за проектиране на основен ремонт на път Банско - хижа "Вихрен";

2. по бюджета на Община Благоевград - 500 000 лв. за разширяване и покриване на открит пазар;

3. по бюджета на Община Гоце Делчев - 1 400 000 лв. за реконструкция на общински път BLG 1096;

4. по бюджета на Община Сандански - 1 000 000 лв., в т.ч. за изграждане на улична мрежа на територията на община Сандански;

5. по бюджета на Община Симитли - 1 500 000 лв. за основен ремонт на улици на територията на общината;

6. по бюджета на Община Бургас - 1 000 000 лв. за изграждане на локално платно на републикански път I-6 София - Бургас, част от транспортно-комуникационния план на Промишлена зона Мадика, гр. Бургас;

7. по бюджета на Община Карнобат - 1 617 000 лв. за основен ремонт и преустройство на сграда, представляваща недвижим архитектурно-строителен паметник на културата, намираща се в УПИ ІV, кв. 91 по плана на гр. Карнобат, за културен център "Карнобат";

8. по бюджета на Община Средец - 700 000 лв. за основен ремонт на улици на територията на община Средец;

9. по бюджета на Община Белослав - 1 570 000 лв. за извършване на неотложните ремонтни дейности по пътна отсечка път VAR 2050/Белослав - Аврен/ - местността "Бялата вода";

10. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2021 г., в сила от 30.11.2021 г.) по бюджета на Община Ветрино - 970 000 лв. за основен ремонт на уличен водопровод, с. Неофит Рилски;

11. по бюджета на Община Велико Търново - 1 290 000 лв. за доизграждане на улични участъци в кв. Картала, гр. Велико Търново;

12. по бюджета на Община Павликени - 539 850 лв. за реконструкция на водопроводна мрежа гр. Павликени - II етап, подетап II.3;

13. по бюджета на Община Полски Тръмбеш - 350 000 лв. за основен ремонт на ул. Търговска - участъка от кръстовището с ул. Черно море до кръстовището с ул. Янтра, гр. Полски Тръмбеш;

14. по бюджета на Община Сухиндол - 900 000 лв. за ремонт на ул. Марко Вачков, ул. Оборище и ул. Опълченска, гр. Сухиндол;

15. по бюджета на Община Белоградчик - 445 500 лв. за ремонт на улиците в с. Рабиша и с. Стакевци;

16. по бюджета на Община Балчик - 1 700 000 лв. за рехабилитация на път DOB 3016 от кръстовище с ул. "Златко Петков" до кръстовище с път I-9/Е87/ и път DOB 1047 за участък от с. Сенокос до Държавната психиатрична болница в с. Карвуна;

17. по бюджета на Община Добрич - 900 000 лв. за реконструкция на вътрешно-разпределителна водопроводна мрежа, кв. Рилци, гр. Добрич - I етап;

18. по бюджета на Община Добричка - 1 300 000 лв. за изграждане на захранващ водопровод на с. Стожер от магистрален водопровод Батово - Добрич през с. Соколник, община Добричка;

19. по бюджета на Община Шабла - 600 000 лв. за ремонт на водопроводните мрежи в селата Тюленово, Граничар и Горун;

20. по бюджета на Община Момчилград - 300 000 лв. за реконструкция на общински пътища на територията на общината;

21. по бюджета на Община Трекляно - 15 000 лв. за изграждане на допълнително водохващане в с. Долни Кортен, община Трекляно;

22. по бюджета на Община Белово - 250 000 лв. за основен ремонт на водопроводната мрежа в с. Габровица;

23. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2021 г., в сила от 30.11.2021 г.) по бюджета на Община Пещера - 1 300 000 лв. за основен ремонт на част от ул. Стефан Кънчев до кръстовището с ул. Св. Константин и ул. Освобождение от о.т. 13 - 110; реконструкция на ул. Стефан Кънчев - от о.т. 13 до о.т. 27; реконструкция на ул. Стара крепост, гр. Пещера - от о.т. 132 до о.т. 142, гр. Пещера;

24. по бюджета на Община Перник - 1 800 000 лв. за разходи за реализиране на дейности във функция "Здравеопазване";

25. по бюджета на Община Левски - 1 000 000 лв. за разходи за реализиране на дейности във функция "Здравеопазване";

26. по бюджета на Община Плевен - 2 100 000 лв. за основен ремонт на участък от общински път PVN 3123/ІІІ-304, Трънчовица - Новачене/Бацова махала - граница община (Никопол - Плевен) - Славяново/PVN 2145;

27. по бюджета на Община Кричим - 860 000 лв. за изграждане на гробищен парк в поземлен имот с идентификатор 39921.4.71 по кадастралната карта на гр. Кричим - I етап;

28. по бюджета на Община "Марица" - 3 260 000 лв. за основен ремонт и реконструкция на улична мрежа в населените места на територията на общината - 1 760 000 лв.; реконструкция и разширяване на Голямоконарско шосе - Пловдив - 1 500 000 лв.;

29. по бюджета на Община Пловдив - 1 500 000 лв. за осигуряване на проводимост на р. Марица в границите на урбанизираната територия на община Пловдив;

30. по бюджета на Община Първомай - 1 250 000 лв. за основен ремонт и реконструкция на част от уличната мрежа в кв. Дебър, гр. Първомай;

31. по бюджета на Община Садово - 1 019 380 лв. за ремонт на улична мрежа в с. Болярци, с. Чешнегирово и с. Богданица;

32. по бюджета на Община Съединение - 570 000 лв. за основен ремонт на довеждащия водопровод до гр. Съединение;

33. по бюджета на Община Русе - 3 000 000 лв. за изграждане на буферен паркинг за тежкотоварни автомобили в поземлен имот с идентификатор 63427.178.114 по кадастралната карта на гр. Русе;

34. по бюджета на Община Алфатар - 200 000 лв. за основен ремонт на сграда за здравно обслужване, гр. Алфатар;

35. по бюджета на Община Кайнарджа - 500 000 лв. за основен ремонт на административна сграда в с. Средище;

36. по бюджета на Община Тутракан - 300 000 лв. за ремонт на улици в с. Белица и с. Шуменци;

37. по бюджета на Община Девин - 1 470 000 лв., в т.ч. за разходи за реализиране на дейности във функция "Здравеопазване" - 700 000 лв., и за основен ремонт на улиците Шина Андреева, Равня, Шипка и Слави Кацаров и прилежащата им подземна и надземна инфраструктура, гр. Девин - 770 000 лв.;

38. по бюджета на Община Неделино - 1 900 000 лв. за ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Неделино и за погасяване на стари задължения на общината;

39. по бюджета на Община Смолян - 2 400 000 лв. за ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Смолян;

40. по бюджета на Община Чепеларе - 1 500 000 лв. за основен ремонт на водопровод и ремонт на улици на територията на община Чепеларе;

41. по бюджета на Община Антон - 700 000 лв. за реконструкция на улиците Хан Аспарух и Хаджи Димитър и ремонт на площад и прилежащи съоръжения, с. Антон;

42. по бюджета на Община Горна Малина - 600 000 лв. за основен ремонт на централни площади на с. Горна Малина и с. Априлово;

43. по бюджета на Община Ихтиман - 400 000 лв. за ремонт на улици на територията на общината;

44. по бюджета на Община Мирково - 250 000 лв. за основен ремонт на общински пътища;

45. по бюджета на Община Правец - 494 000 лв. за дофинансиране на проект за изграждане на нова техническа инфраструктура в кв. 168, 169, 170 и към кв. 9, гр. Правец;

46. по бюджета на Община Самоков - 1 270 000 лв. за реконструкция на път SFO1570 - к.к. Боровец - с. Бели Искър от км 0+500 до км 4+000;

47. по бюджета на Община Омуртаг - 300 000 лв. за реконструкция на улици на територията на общината и изграждане на детска площадка за игра на открито, с. Илийно;

48. по бюджета на Община Попово - 200 000 лв. за ремонт на улици в общината;

49. по бюджета на Община Минерални бани - 500 000 лв. за основен ремонт и доизграждане на гравитачен водопровод от каптажи Сърница до ПС Сърница и до ПС Караманци - I етап;

50. по бюджета на Община Свиленград - 523 890 лв. за реконструкция на ул. Петър Берон, кв. Кап. Петко Войвода, Свиленград;

51. по бюджета на Община Тополовград - 1 993 000 лв. за реконструкция на уличната мрежа в Тополовград, с. Устрем и с. Срем;

52. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2021 г., в сила от 30.11.2021 г.) по бюджета на Община Каспичан - 900 000 лв. за: основен ремонт на: ул. П. К. Яворов, гр. Каспичан - 174 000 лв., ул. Дунав, гр. Каспичан - 174 000 лв.; ул. Н. Й. Вапцаров, гр. Каспичан - 180 000 лв.; ул. Ал. Стамболийски, гр. Плиска - 122 000 лв.; изготвяне на технически проект за изграждане на канализация, пречиствателна станция за отпадни води и основен ремонт на водопроводна мрежа, гр. Плиска - 180 000 лв.; изготвяне на технически проект за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води, гр. Каспичан - 70 000 лв.;

53. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2021 г., в сила от 30.11.2021 г.) по бюджета на Община Нови пазар - 1 000 000 лв. за основен ремонт на ул. Хан Крум и на прилежащия ѝ водопровод, гр. Нови пазар;

54. по бюджета на Община "Тунджа" - 1 000 000 лв. за основен ремонт на път JAM2110/II-53/ - Кабиле - Желю войвода/ІІІ-5305/ от км 1+000 до км 4+700/връзка с АМ "Тракия";

55. по бюджета на Община Ямбол - 1 000 000 лв. за изграждане на кръгово кръстовище на ул. Д. Благоев и ул. Ямболен, гр. Ямбол.

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1, т. 1 - 55 да се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2021 г.

Чл. 2. Министърът на финансите да извърши произтичащите от това постановление промени по централния бюджет за 2021 г., включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

§ 2. В Постановление № 348 на Министерския съвет от 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 2019 г.; изм., бр. 1, 19, 58 и 106 от 2020 г.), в чл. 1, ал. 1 т. 44 се изменя така:

"44. по бюджета на Община Луковит - 1 070 000 лв. за: "Изграждане на пристройка и надстройка на съществуващи сгради на ЦДГ "Слънце", гр. Луковит" - 521 273 лв.; "Пристрояване към съществуваща сграда към НУ "Инж. Георги Ив. Вълков", гр. Луковит" - 485 204 лв.; "Изграждане на спортна площадка в двора на Начално училище "Инж. Георги Ив. Вълков", гр. Луковит - 63 523 лв."

§ 3. В Постановление № 65 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. (обн., ДВ, бр. 18 от 2021 г.; изм., бр. 26 и 33 от 2021 г.), в чл. 1, ал. 1 т. 2 се изменя така:

"2. по бюджета на Община Разград - 1 900 000 лв. за: ремонт на бул. Априлско въстание от ул. Търговищенско шосе до кръстовището с изхода на Разград - републикански път III-204 "I-2 Разград - Благоево - Попово", на бул. Странджа от ул. Добруджа до ул. Дунав и на ул. Добруджа от бул. Княз Борис до ул. Перистър."

§ 4. В Постановление № 360 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. (обн., ДВ, бр. 106 от 2020 г.; изм., бр. 108 от 2020 г. и бр. 7, 13 и 18 от 2021 г.), в чл. 1, ал. 1 т. 85 се изменя така:

"85. по бюджета на Община Червен бряг - 4 181 624 лв. за: "Реконструкция на обходен път на гр. Червен бряг - бул. Европа - 1 605 609 лв.; "Реконструкция на общински път PVN 2194" - 2 576 015 лв.;".

§ 5. В Постановление № 373 на Министерския съвет от 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. (ДВ, бр. 1 от 2020 г.), в чл. 1, ал. 1 т. 23 се изменя така:

"23. по бюджета на Община Стара Загора - 4 500 000 лв., в т.ч. за: Проучвателни и проектни работи - 580 000 лв.; Основен ремонт на ул. Промишлена, кв. Индустриален (Промишлена зона), гр. Стара Загора - 1 820 000 лв.; Изграждане на довеждаща инфраструктура за общински търговски център "Руски пазар" - ул. Капитан Петко Войвода и ул. Христо Ботев - 2 100 000 лв.;".

§ 6. В Постановление № 192 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. (обн., ДВ, бр. 46 от 2021 г.; изм., бр. 54 от 2021 г.), в чл. 2, т. 1 след думите "преструктуриране на" се добавя "разходите и/или".

§ 7. Изпълнението на постановлението се възлага на кметовете на съответните общини.

§ 8. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 403 ОТ 25 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 100 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 30.11.2021 Г.)


§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".