Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 93 от 9.XI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 370 ОТ 4 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ БЮДЖЕТИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА ЗА 2021 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 370 ОТ 4 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ БЮДЖЕТИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА ЗА 2021 Г.

В сила от 09.11.2021

Обн. ДВ. бр.93 от 9 Ноември 2021г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери за 2021 г. в общ размер 15 000 000 лв. по бюджета на Министерството на образованието и науката за подпомагане бюджетите на държавните висши училища, разпределени съгласно приложението.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. по централния бюджет в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 2. Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. и по бюджетите на държавните висши училища.

Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 и чл. 43, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 1, ал. 5, т. 17 и ал. 7 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 1, ал. 1


№ по ред

Държавно висше училище

Сума (в лв.)

1.

Софийски университет

"Св. Климент Охридски"

 2 277 384,00

2.

Пловдивски университет

"Паисий Хилендарски"

 843 395,00

3.

Университет "Проф. д-р А. Златаров" - Бургас

 202 941,00

4.

Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

 516 741,00

5.

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград

 477 481,00

6.

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 350 228,00

7.

Русенски университет "Ангел Кънчев"

 500 805,00

8.

Технически университет -

София

 1 419 230,00

9.

Технически университет -

Варна

 350 750,00

10.

Технически университет -

Габрово

 194 163,00

11.

Университет по архитектура, строителство и геодезия -

София

 471 175,00

12.

Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София

 162 477,00

13.

Лесотехнически университет - София

 270 198,00

14.

Химикотехнологичен и металургичен университет -

София

 217 502,00

15.

Университет по хранителни технологии - Пловдив

 207 437,00

16.

Аграрен университет -

Пловдив

 262 611,00

17.

Тракийски университет -

Ректорат - Стара Загора

 655 976,00

18.

Медицински университет -

София

 1 151 712,00

19.

Медицински университет -

Пловдив

 672 055,00

20.

Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна

 819 218,00

21.

Медицински университет -

Плевен

 354 295,00

22.

Университет за национално и световно стопанство - София

 683 869,00

23.

Икономически университет -

Варна

 306 311,00

24.

Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов

 133 004,00

25.

Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София

 152 651,00

26.

Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кр. Сарафов" - София

 159 646,00

27.

Национална художествена академия - София

 191 009,00

28.

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив

 115 119,00

29.

Национална спортна академия "Васил Левски" - София

 518 549,00

30.

Висше строително училище "Л. Каравелов" - София

 39 681,00

31.

Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София

 99 011,00

32.

Университет по библиотекознание и информационни технологии - София

 151 770,00

33.

Висше училище по телекомуникации и пощи - София

 71 606,00

 

ОБЩО

15 000 000,00