Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 94 от 12.XI

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-5 ОТ 27 ЮНИ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ НАЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА" (ДВ, БР. 55 ОТ 2007 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-5 ОТ 27 ЮНИ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ НАЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА" (ДВ, БР. 55 ОТ 2007 Г.)

В сила от 12.11.2021 г.
Издадена от министъра на културата

Обн. ДВ. бр.94 от 12 Ноември 2021г.

§ 1. В чл. 6, ал. 4 т. 2 се изменя така:

"2. доказателства за осигуряване на 20 на сто от общия бюджет - за проекти с очаквана финансова подкрепа над 15 000 лв., с изключение на проектите по Едногодишна програма за подкрепа на организации в областта на изкуствата, които предоставят доказателства за собствен принос съобразно условията на програмата;".

Заключителни разпоредби

§ 2. Тази наредба влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".