Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 94 от 12.XI

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ И НА ТЕХНИТЕ АСОЦИАЦИИ И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ОДОБРЕНИТЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГ

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ И НА ТЕХНИТЕ АСОЦИАЦИИ И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ОДОБРЕНИТЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ (ДВ, БР. 42 ОТ 2007 Г.)

Издадена от министъра на земеделието, храните и горите

Обн. ДВ. бр.94 от 12 Ноември 2021г.

§ 1. В чл. 9, ал. 1 след думите "Министерството на земеделието, храните и горите" се добавя "или през Единния портал за достъп до електронни административни услуги".

§ 2. В чл. 20ж ал. 3 се отменя.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 3. За оперативни програми, одобрени по реда на чл. 21, ал. 4, до влизане в сила на тази наредба се прилага досегашният ред.

§ 4. В Наредба № 12 от 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители (обн., ДВ, бр. 34 от 2015 г.; изм., бр. 34 от 2018 г., бр. 38 от 2019 г. и бр. 22 от 2021 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 9, ал. 1 след думите "Министерството на земеделието, храните и горите" се добавя "или през Единния портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ)".

2. В чл. 10, ал. 2 думата "тримесечен" се заменя с "четиримесечен".

3. В чл. 22, ал. 1 след думите "Министерството на земеделието, храните и горите" се добавя "или през ЕПДЕАУ".

4. В чл. 24, ал. 2 думата "тримесечен" се заменя с "четиримесечен".

§ 5. В Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 - 2023 г. (обн., ДВ, бр. 93 от 2018 г.; изм., бр. 8, 39, 53, 69 и 74 от 2019 г., бр. 4, 24, 45, 56, 63, 85 и 101 от 2020 г. и бр. 16, 33, 50 и 67 от 2021 г.) в чл. 97, ал. 1 т. 1 се изменя така:

"1. дейностите по чл. 96, ал. 2, т. 1, букви "а" и "б":

а) за до три на брой клипове - режисура, изработка, с максимална продължителност 30 секунди, дизайн, езикова адаптация (превод);

б) печатни и електронни издания - отпечатване/публикуване на текстове (статии) в печатни и електронни издания, дизайн, езикова адаптация (превод);

в) печатни информационни материали - дизайн, езикова адаптация (превод), отпечатване, наем на билборд;

г) реклама в медиите;".