Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 94 от 12.XI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 377 ОТ 8 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ ІІ, Т. 5.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2021 Г. ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОТВРА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 377 ОТ 8 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ ІІ, Т. 5.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2021 Г. ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, ОВЛАДЯВАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЯ

В сила от 12.11.2021 г.

Обн. ДВ. бр.94 от 12 Ноември 2021г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия в общ размер 16 719 451 лв., разпределени, както следва:

1. разходи по бюджета на Министерския съвет в общ размер 89 822 лв., от които:

а) на областния управител на област Плевен за изпълнение на Програма за планово почистване на речни участъци с критично намалена проводимост и брегова ерозия извън границите на урбанизираната територия на Плевенска област за 2022 г. - 84 100 лв.;

б) на областния управител на област Хасково за разплащане на разходи за потушаване на пожар в с. Планиново, община Тополовград - 5722 лв.;

2. разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи в общ размер 527 517 лв., от които:

а) за доставка на акумулаторни батерии за крайните акустични устройства - сирени от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване - 428 400 лв.;

б) за разплащане на разходи, извършени от структурите на ГДПБЗН при участието им в овладяването на възникнали бедствия и извънредни ситуации в периода януари - юни 2021 г. - 99 117 лв.;

3. разходи по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите в общ размер 1 550 381 лв. за разплащане на спасителни и неотложни аварийни ремонтно-възстановителни работи на коригирани речни участъци, от които:

а) за коригиран участък на р. Места на км 2+300 - дясна дига с дължина 100 м, в землището на гр. Хаджидимово - 179 904 лв.;

б) за коригиран участък на р. Места на км 2+800 в землището на гр. Хаджидимово - 262 937 лв.;

в) за коригиран участък на р. Места на км 2+300 - лява дига с дължина 100 м, в землището на с. Бистра, община Хаджидимово - 179 673 лв.;

г) за коригиран участък - ляв бряг на р. Места на км 4+500, и на коригиран участък - ляв бряг на р. Места на км 4+800, с. Хвостяне - 619 347 лв.;

д) за коригиран участък - десен бряг на р. Места на км 1+300, в землището на гр. Хаджидимово - 308 520 лв.;

4. разходи по бюджета на Министерството на отбраната за неутрализиране на невзривени бойни припаси на територията на страната, извършване на специални полети за разузнаване и пожарогасене от въздуха на полски и горски пожари и за участие на формирования на Сухопътни войски и ВМС в оказването на помощ на населението при бедствия на територията на страната в общ размер 192 569 лв., от които:

а) за Министерството на отбраната - 191 209 лв., в т.ч. 7516 лв. за "Персонал" и 183 693 лв. за "Издръжка";

б) трансфер за НВУ "В. Левски" - 1360 лв., в т.ч. 644 лв. за "Персонал" и 716 лв. за "Издръжка";

5. разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в общ размер 574 635 лв., от които:

а) за ремонтно-възстановителни работи по алпийски способ за обезопасяване на скален откос от км 106+075 до км 106+175 в междугарието Белица - Разлог по 16-а жп линия - 52 611 лв.;

б) за неотложни аварийни работи за възстановяване на съоръжения на осигурителна техника, увредени вследствие дерайлирането на вагон от влак № 30610 на 12.03.2021 г. в междугарието Шивачево - Твърдица - 8400 лв.;

в) за възстановяване на движението по железния път вследствие дерайлирането на вагон от влак № 80613 (БДЖ-ТП) след стрелка № 60 в жп гара Карнобат - 6327 лв.;

г) за неотложни аварийно-възстановителни работи на железния път и долното строене в междугарието Разменна - Батановци от км 51+992 до км 52+217 по 6-а жп линия София - Волуяк - Гюешево - 206 861 лв.;

д) за аварийно обезопасяване и укрепване на скален откос от км 75+145 до км 75+165 и от км 83+490 до км 83+550 в междугарието Аврамово - Якоруда - 41 756 лв.;

е) за разплащане на непредвидени разходи за неотложни аварийно-възстановителни работи по обезопасяване на стръмен скат от км 21+450 до км 21+500 в междугарието Долен - Костандово - 11 398 лв.;

ж) за разплащане на неотложни аварийни работи за обезопасяване на стръмен откос от км 50+055 до км 50+365 в междугарието РП Люляково - Дъскотна - 49 905 лв.;

з) за неотложни аварийно-възстановителни работи за подмяна на магистрален кабел на км 266+680 и км 269+730 в междугарието Айтос - Българево - 1122 лв.;

и) за неотложни аварийно-възстановителни работи за подмяна на магистрален кабел на км 3+300 и км 9+900 в междугарието Карнобат - Лозарево - 4908 лв.;

й) за неотложно обезопасяване на скални откоси от км 62+707 до км 62+840 в междугарието Съединение - Панагюрище - 22 549 лв.;

к) за разплащане на неотложни аварийни работи в участък от междугарието Храбърско - Разменна от км 31+500 до км 31+620 по 6-а линия на територията на жп секция София - 23 448 лв.;

л) за възстановяване на скъсана контактна мрежа в междугарието Драгоман - Калотина Запад - 2503 лв.;

м) за възстановяване на скъсана контактна мрежа в междугарието Лакатник - Елисейна, път № 2 - 5465 лв.;

н) за аварийно възстановяване на движението и обезопасяване на скален откос, намиращ се вдясно на железния път в маневрен район Калотина - Станянци от км 3+060 до км 3+125 - 64 005 лв.;

о) за възстановяване на скъсано носещо въже в междугарието Драгоман - Калотина Запад - 815 лв.;

п) за възстановяване на скъсана контактна мрежа в междугарието Реброво - Своге, път № 2 - 1600 лв.;

р) за възстановяване на скъсана контактна мрежа в междугарието Горна баня - Владая - 2174 лв.;

с) за разплащане на непредвидени разходи за неотложно обрушаване и замрежаване на скален откос от км 117+932 до км 118+003 в междугарието Кочериново - Благоевград - 44 134 лв.;

т) за разплащане на непредвидени разходи за механизирано почистване на подмостовото корито на стоманобетонов мост на км 117+064 в междугарието Роман - Кунино - 24 654 лв.;

6. трансфер по бюджета на Община Струмяни за аварийно-възстановителни работи по почистване, укрепване и възстановяване проводимостта на коритото на р. Каменица в регулационните граници на с. Каменица - 600 000 лв., частично;

7. трансфер по бюджета на Община Якоруда за възстановяване на водохващането и реконструкция на водопровода в с. Черна Места, извън регулация - 106 395 лв.;

8. трансфер по бюджета на Община Белослав за аварийно почистване и профилиране на отводнителен канал по ул. Св. св. Кирил и Методий и ул. Цар Самуил в регулацията на гр. Белослав - 335 263 лв.;

9. трансфер по бюджета на Община Горна Оряховица за разплащане на непредвидени разходи за възстановяване на улици в населените места - гр. Горна Оряховица, гр. Долна Оряховица, с. Правда и с. Писарево - 396 081 лв., частично;

10. трансфер по бюджета на Община Павликени за инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания и технически проект за осушаване на североизточната част на с. Недан - 202 350 лв.;

11. трансфер по бюджета на Община Сухиндол за аварийно-възстановителни работи на отводнителна система в с. Красно градище - 449 869 лв.;

12. трансфер по бюджета на Община Грамада за аварийно-възстановителни работи по почистване и укрепване на речното корито на р. Грамадска, гр. Грамада - 557 880 лв., частично;

13. трансфер по бюджета на Община Дряново за аварийно почистване коритото на дере в участък, преминаващ през с. Ганчовец - 493 849 лв., частично;

14. трансфер по бюджета на Община Бобов дол за аварийно укрепване на скат, западно на ул. Свилен Русев, в обхвата на бл. № 57, 58 и 59, кв. Миньор, гр. Бобов дол - 419 873 лв., частично;

15. трансфер по бюджета на Община Кочериново за аварийно-възстановителни работи по реконструкция на подпорна стена на ул. Христо Ботев (между о.т. 45, о.т. 46, о.т. 46а и о.т. 61), кв. 10, с. Пороминово - 573 659 лв., частично;

16. трансфер по бюджета на Община Ябланица за аварийно-възстановителни работи по почистване и възстановяване проводимостта на речно корито, приток на р. Вит, в регулационните граници на с. Малък извор - 745 182 лв.;

17. трансфер по бюджета на Община Бойчиновци за авариен ремонт на ул. Двадесет и пета и ул. Двадесет и седма, с. Ерден - 327 200 лв.;

18. трансфер по бюджета на Община Медковец за аварийно почистване на речното корито на р. Турловица в регулационните граници на с. Медковец - 474 134 лв., частично;

19. трансфер по бюджета на Община Велинград за аварийно-възстановителни работи по укрепване на свлачище на ул. Чепинска, от о.т. 2722, през 2725, 2726а и 2726 до о.т. 2729, гр. Велинград - 410 089 лв.;

20. трансфер по бюджета на Община Земен за аварийно-възстановителни работи по реконструкцията на подпорна стена на улица от о.т. 104 до о.т. 106, с. Пещера - 260 943 лв.;

21. трансфер по бюджета на Община Перник за възстановителна помощ на Т.Г.Т. вследствие на щети от земетресение на жилищна сграда на ул. Стара планина № 12, с. Богданов дол, в изпълнение на Решение № 154/2013 г. по адм. дело 353/2013 г. по описа на АС - Перник, потвърдено с Решение № 4200/2014 г. на ВАС на РБ - 1175 лв.;

22. трансфер по бюджета на Община Гулянци за възстановителна помощ на В.Х.К. вследствие на щети от градушка и проливен дъжд на жилищна сграда на ул. Христо Ботев № 86, с. Шияково - 1733 лв.;

23. трансфер по бюджета на Община Левски в общ размер 266 781 лв., от които:

а) за почистване на отводнителен канал на ул. Родопи и ул. Григор Вачков, с. Трънчовица - 155 628 лв., частично;

б) за почистване на отводнителен канал в с. Изгрев - 111 153 лв., частично;

24. трансфер по бюджета на Община Първомай за почистване коритото на р. Каяклийка, преминаваща през с. Брягово - 479 910 лв., частично;

25. трансфер по бюджета на Община Садово за аварийно-възстановителни работи по реконструкция на общински път с. Богданица - с. Ахматово - 1 148 220 лв., частично;

26. трансфер по бюджета на Община Две могили за възстановяване на мостово съоръжение - "Ирека", намиращо се в началото на с. Помен на общински път RSE 2081 - 182 071 лв.;

27. трансфер по бюджета на Община Иваново за укрепване устоите на мост под ул. Стефан Караджа, с. Червен - 446 560 лв., частично;

28. трансфер по бюджета на Община Смолян за възстановяване на подпорна стена на общински път SML 3242/III-8683, Смолян - Могилица/Черешова река - Киселчово при км 3+800, с. Киселчово - 392 432 лв.;

29. трансфер по бюджета на Община Опан за корекция на Средно дере - с. Бял извор, I етап - 780 884 лв.;

30. трансфер по бюджета на Община Антон за аварийно-възстановителни работи по почистване и укрепване на речното корито на р. Конска, с. Антон - 600 000 лв., частично;

31. трансфер по бюджета на Община Горна Малина за аварийно почистване и възстановяване проводимостта на речното корито на р. Стръгленска в регулационните граници на с. Стъргел - 424 487 лв., частично;

32. трансфер по бюджета на Община Пирдоп за аварийно-възстановителни работи по почистване, укрепване и възстановяване на речни корита - р. Манджарин, р. Славци, р. Селска и р. Бузола, гр. Пирдоп - 887 492 лв., частично;

33. трансфер по бюджета на Община Своге за неотложни възстановителни работи на ул. Алеко Константинов, гр. Своге - 118 260 лв.;

34. трансфер по бюджета на Община Чавдар за аварийно-възстановителни работи по почистване, укрепване и реконструкция на отводнителна канавка и отводнителни съоръжения, прилежащи на ул. Александър Стамболийски, с. Чавдар - 492 485 лв., частично;

35. трансфер по бюджета на Община Антоново в общ размер 66 985 лв., от които:

а) за неотложни възстановителни работи на ул. Стара река, с. Стеврек - 17 891 лв.;

б) за неотложни възстановителни работи на ул. Бояна, с. Стара речка - 49 094 лв.;

36. трансфер по бюджета на Община Опака за възстановяване проводимостта на дере в с. Крепча, имоти № 39671.14.92 и № 39671.15.114 - 497 114 лв.;

37. трансфер по бюджета на Община Минерални бани за аварийно почистване на дере и изграждане на съоръжения за предпазване от наводнения, с тераса в близост до о.т. 32 и о.т. 35 до края на регулацията; реконструкция и възстановяване на водосток между о.т. 35 и о.т. 44 по плана на с. Винево - 645 171 лв., частично.

(2) Допълнителните трансфери по чл. 1, ал. 1, т. 6 - 37 се предоставят от централния бюджет по бюджетите на общините като трансфер за други целеви разходи.

(3) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерския съвет за 2021 г. по "Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България", бюджетна програма "Осъществяване на държавната политика на областно ниво", и показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 в размер 527 517 лв., в т. ч. 21 405 лв. по показател "Персонал", да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2021 г. по "Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации", бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации".

(2) Със сумата за "Издръжка" по чл. 1, ал. 1, т. 2 в размер 506 112 лв. да се увеличат показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 4. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 3 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2021 г. по "Политика в областта на земеделието и селските райони", бюджетна програма "Хидромелиорации", и показателите по чл. 23, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 5. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 4, буква "а" в размер 191 209 лв., в т.ч. 7516 лв. за "Персонал", да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на отбраната за 2021 г. по "Политика в областта на отбранителните способности", както следва:

1. по бюджетна програма "Подготовка и използване на въоръжените сили" - 190 857 лв., в т.ч. 7516 лв. за "Персонал" и 183 341 лв. за "Издръжка";

2. по бюджетна програма "Военна полиция" - 352 лв. за "Издръжка".

(2) Със сумата за "Издръжка" по чл. 1, ал. 1, т. 4, буква "а" в размер 183 693 лв. да се увеличат показателите по чл. 11, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 6. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 5 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2021 г. по "Политика в областта на транспорта", бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност", и показателите по чл. 24, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 7. Главният секретар на Министерския съвет, министърът на вътрешните работи, министърът на земеделието, храните и горите, министърът на отбраната и министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията да извършат съответните промени по бюджетите си за 2021 г. и да уведомят министъра на финансите.

Чл. 8. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния бюджет за 2021 г., включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. В чл. 1, ал. 1, т. 7 от Постановление № 207 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия (ДВ, бр. 55 от 2021 г.) се правят следните изменения:

1. В буква "а" думите "плочест водосток" се заменят с "подпорна стена и укрепване".

2. В буква "б" думите "подпорна стена" се заменят с "водосток".

§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 43, ал. 3, чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 78, ал. 5, т. 9 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

§ 3. Изпълнението на постановлението се възлага на главния секретар на Министерския съвет, министъра на вътрешните работи, министъра на земеделието, храните и горите, министъра на отбраната, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, областния управител на област Плевен, областния управител на област Хасково и на кметовете на съответните общини.

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".