Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 94 от 12.XI

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ И РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ИЗГРАЖДАНЕТО НА УСТОЙЧИВА ИНФРАСТРУКТУРА ПО ПРОТЕЖЕНИЕТО НА КОРИДОР VIII КАТО ОСНОВА ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ(Одобрен с Решение №

 

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ И РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ИЗГРАЖДАНЕТО НА УСТОЙЧИВА ИНФРАСТРУКТУРА ПО ПРОТЕЖЕНИЕТО НА КОРИДОР VIII КАТО ОСНОВА ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ

(Одобрен с Решение № 720 от 15 октомври 2021 г. на Министерския съвет. В сила от датата на подписването му - 19 октомври 2021 г.)

Издаден от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Обн. ДВ. бр.94 от 12 Ноември 2021г.

Преамбюл

Правителството на Република България, Правителството на Република Албания и Правителството на Република Северна Македония, наричани съвместно "Страните", представлявани съответно от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България, министъра на инфраструктурата и енергетиката на Република Албания и министъра на транспорта и съобщенията на Република Северна Македония,

Като имат предвид значението на тристранното сътрудничество за развитието на устойчива пътна и железопътна инфраструктура на Коридор VIII в техните страни,

Като потвърждават, че развитието на Коридор VIII ще подобри транспортните връзки в региона и ще засили икономическите и търговските отношения,

Като признават значението на взаимните усилия за подкрепа на инвестиционни инициативи с Европейския съюз, международните финансови институции и с частния сектор за ускоряване развитието на Коридор VIII, страните по този Меморандум за разбирателство са се договорили да работят заедно за постигане на по-нататъшен напредък и за осигуряване на по-ефективна и модерна висококачествена регионална транспортна инфраструктура.

Член 1

Целта на този Меморандум е да потвърди волята и готовността на страните за дългосрочно инфраструктурно планиране и координирано развитие на Коридор VIII, с акцент върху инвестиционни проекти с най-висока добавена стойност за региона и да координира и прилага усилията и мерките за изграждане на липсващите връзки между трите държави, както и проектите на територията на всяка от тях.

Този Меморандум за разбирателство ще подпомогне допълнително за координацията и изпълнението на мерки за улесняване на граничните пунктове и ще осигури коридори за бърз и безпроблемен транспорт на стоки, като се има предвид и опитът с COVID-19.

По-нататъшната работа по изграждането на железопътната и пътната инфраструктура по маршрута на Коридор VIII ще допринесе за постигане на устойчива мобилност и висока ефективност и качество на транспортната услуга в дългосрочен план.

За да постигнат тази цел, министрите декларират общата си воля за съвместна работа и се договарят за следните дейности, които трябва да бъдат предприети до 2030 г. за постигане на посоченото по-горе:

Република България ще инвестира усилия във финализиране на дейностите, свързани с изграждането на последния останал участък и с модернизацията на съществуващата транспортна инфраструктура до границата с Република Северна Македония на:

• Модернизация на железопътния участък София - Перник - Радомир - Гюешево;

• Железопътния участък Гюешево до границата с Република Северна Македония (2,5 км).

Република Северна Македония ще инвестира усилия в изграждането и финализирането на транспортната инфраструктура до границата с Република България и Република Албания на:

• Източната част от железопътен Коридор VIII: Завършване на възстановяващите дейности по участъци Куманово - Беляковце - Крива паланка и изграждане на новата железопътна линия по участъка Крива паланка - Деве Баир, граница с Република България (общо 89 км);

• Централна част на железопътен Коридор VIII: Изготвяне на подробни проекти за модернизация и електрификация на железопътния участък Куманово - Скопие - Кичево (обща дължина 150 км), и

• Западна част на железопътен Коридор VIII: Изграждане на нова железопътна линия на участъка Кичево - Стуга - Лин, граница с Република Албания (обща дължина 70 км).

Република Албания ще инвестира усилия в строителните дейности до границата с Република Северна Македония на:

• Рехабилитация на железопътната линия Тирана - Дуръс и изграждането на новия железопътен клон до международното летище "Майка Тереза" (Ринас) (обща дължина 34,7 км);

• Рехабилитацията на железопътната линия Дуръс - Рогожине - Поградец - Лин и изграждането на нова железопътна връзка Лин - граница с Република Северна Македония (обща дължина 137 км).

Член 2

Всички изменения на настоящия Меморандум за разбирателство подлежат на взаимно съгласие и подписване от Страните.

Член 3

Сътрудничеството на страните в рамките на настоящия Меморандум за разбирателство се основава на добросъвестен ангажимент и продължава до постигане на целите му.

Член 4

Разпоредбите на този Меморандум за разбирателство не засягат никакви права и задължения на Страните, произтичащи от други двустранни и многостранни споразумения, обвързващи за тях.

Член 5

Настоящият Меморандум за разбирателство влиза в сила в деня на подписването му от Страните.

Настоящият Меморандум за разбирателство е валиден, докато една от страните не го прекрати чрез подаване на писмено уведомление до останалите страни. В такъв случай този Меморандум за разбирателство престава да бъде в сила от датата на получаване на уведомлението.

Подписан в София на 19 октомври 2021 г. в три оригинала на английски език.