Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 95 от 16.XI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 381 ОТ 11 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2021 Г. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАЗХОДИ ИЛИ НА РАЗХОДИТЕ ЗА НАЕМ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 381 ОТ 11 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2021 Г. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАЗХОДИ ИЛИ НА РАЗХОДИТЕ ЗА НАЕМ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБХВАНАТИТЕ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ ДЕЦА, НАВЪРШИЛИ 4-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

В сила от 16.11.2021 г.

Обн. ДВ. бр.95 от 16 Ноември 2021г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 6 164 005 лв., разпределени по бюджетите на общините за 2021 г. съгласно приложението, предназначени за:

1. възстановяване на разходите за транспорт или за наем по месторабота на педагогическите специалисти от институциите в системата на предучилищното и училищното образование, които работят в населено място извън местоживеенето си - 4 943 956 лв.;

2. финансиране на обхванатите в задължителното предучилищно образование деца, навършили 4-годишна възраст - 1 220 049 лв.

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се осигурят, както следва:

1. за сметка на намаление на утвърдените разходи по "Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот", бюджетна програма "Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование", по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. - 4 943 956 лв.;

2. за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2021 г. - 1 220 049 лв.

(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности, като тези по чл. 1, ал. 1, т. 1 са за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 3. Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а от Закона за публичните финанси, чл. 219, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование, Наредба № 1 от 2017 г. на министъра на образованието и науката за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование, § 16 и 17 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 82 от 2020 г.) и § 17, ал. 1 от заключителните разпоредби към Постановление № 287 на Министерския съвет от 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на общини.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 1, ал. 1Разпределение на средствата за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование и за финансиране на обхванатите в задължителното предучилищно образование деца, навършили 4-годишна възраст за 2021 г.

по

ред

Община

Област

Средства за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти

Средства за финансиране на обхванатите в задължителното предучилищно образование деца, навършили 4-годишна възраст

Общо

средства

(лв.)

1.

Банско

Благоевград

3 286

 

3 286

2.

Белица

Благоевград

8 745

 

8 745

3.

Благоевград

Благоевград

9 642

 

9 642

4.

Гоце Делчев

Благоевград

14 932

 

14 932

5.

Гърмен

Благоевград

23 649

13 731

37 380

6.

Кресна

Благоевград

1 785

 

1 785

7.

Петрич

Благоевград

22 560

 

22 560

8.

Разлог

Благоевград

14 117

 

14 117

9.

Сандански

Благоевград

14 119

 

14 119

10.

Сатовча

Благоевград

13 060

7 970

21 030

11.

Симитли

Благоевград

10 788

 

10 788

12.

Струмяни

Благоевград

10 290

 

10 290

13.

Хаджидимово

Благоевград

8 330

 

8 330

14.

Якоруда

Благоевград

15 000

 

15 000

15.

Айтос

Бургас

10 458

 

10 458

16.

Бургас

Бургас

50 008

 

50 008

17.

Камено

Бургас

31 679

 

31 679

18.

Карнобат

Бургас

36 415

 

36 415

19.

Малко Търново

Бургас

11 782

 

11 782

20.

Несебър

Бургас

95 557

 

95 557

21.

Поморие

Бургас

55 746

 

55 746

22.

Приморско

Бургас

8 645

 

8 645

23.

Руен

Бургас

93 032

 

93 032

24.

Созопол

Бургас

31 211

 

31 211

25.

Средец

Бургас

15 853

 

15 853

26.

Сунгурларе

Бургас

893

 

893

27.

Аврен

Варна

73 244

 

73 244

28.

Аксаково

Варна

19 231

 

19 231

29.

Белослав

Варна

22 285

7 710

29 995

30.

Бяла

Варна

1 743

 

1 743

31.

Варна

Варна

3 236

256 321

259 557

32.

Ветрино

Варна

1 190

 

1 190

33.

Вълчи дол

Варна

32 480

 

32 480

34.

Девня

Варна

21 171

 

21 171

35.

Долни чифлик

Варна

35 941

 

35 941

36.

Дългопол

Варна

30 975

 

30 975

37.

Провадия

Варна

18 763

 

18 763

38.

Суворово

Варна

38 752

 

38 752

39.

Велико Търново

Велико Търново

29 652

60 893

90 545

40.

Горна Оряховица

Велико Търново

19 999

 

19 999

41.

Елена

Велико Търново

23 687

 

23 687

42.

Златарица

Велико Търново

48 019

 

48 019

43.

Лясковец

Велико Търново

4 841

 

4 841

44.

Павликени

Велико Търново

11 443

 

11 443

45.

Полски Тръмбеш

Велико Търново

15 242

 

15 242

46.

Свищов

Велико Търново

7 244

 

7 244

47.

Стражица

Велико Търново

22 766

 

22 766

48.

Сухиндол

Велико Търново

4 522

 

4 522

49.

Белоградчик

Видин

15 493

 

15 493

50.

Бойница

Видин

9 958

 

9 958

51.

Брегово

Видин

1 830

 

1 830

52.

Видин

Видин

16 527

27 354

43 881

53.

Грамада

Видин

6 400

 

6 400

54.

Димово

Видин

26 550

 

26 550

55.

Кула

Видин

3 358

 

3 358

56.

Макреш

Видин

8 004

 

8 004

57.

Ново село

Видин

3 527

 

3 527

58.

Ружинци

Видин

20 873

 

20 873

59.

Чупрене

Видин

2 481

3 886

6 367

60.

Борован

Враца

45 713

 

45 713

61.

Бяла Слатина

Враца

16 611

 

16 611

62.

Враца

Враца

33 075

 

33 075

63.

Козлодуй

Враца

45 296

 

45 296

64.

Криводол

Враца

20 449

 

20 449

65.

Мездра

Враца

8 423

 

8 423

66.

Мизия

Враца

15 580

 

15 580

67.

Оряхово

Враца

5 617

17 898

23 515

68.

Роман

Враца

3 046

 

3 046

69.

Хайредин

Враца

22 788

 

22 788

70.

Габрово

Габрово

2 385

48 301

50 686

71.

Дряново

Габрово

2 714

9 044

11 758

72.

Севлиево

Габрово

19 214

20 601

39 815

73.

Трявна

Габрово

3 482

3 714

7 196

74.

Балчик

Добрич

26 139

 

26 139

75.

Генерал Тошево

Добрич

17 516

 

17 516

76.

Добрич

Добрич

2 285

53 473

55 758

77.

Добричка

Добрич

85 752

 

85 752

78.

Каварна

Добрич

 

16 727

16 727

79.

Крушари

Добрич

24 664

 

24 664

80.

Тервел

Добрич

64 846

 

64 846

81.

Шабла

Добрич

2 766

 

2 766

82.

Ардино

Кърджали

4 427

 

4 427

83.

Джебел

Кърджали

3 797

16 596

20 393

84.

Кирково

Кърджали

36 914

 

36 914

85.

Крумовград

Кърджали

16 104

18 666

34 770

86.

Кърджали

Кърджали

51 347

 

51 347

87.

Момчилград

Кърджали

15 560

 

15 560

88.

Черноочене

Кърджали

21 510

 

21 510

89.

Бобов дол

Кюстендил

11 177

 

11 177

90.

Бобошево

Кюстендил

3 595

 

3 595

91.

Дупница

Кюстендил

20 127

 

20 127

92.

Кочериново

Кюстендил

1 288

 

1 288

93.

Кюстендил

Кюстендил

8 251

25 682

33 933

94.

Невестино

Кюстендил

5 359

 

5 359

95.

Рила

Кюстендил

1 090

 

1 090

96.

Сапарева баня

Кюстендил

4 553

 

4 553

97.

Трекляно

Кюстендил

4 872

 

4 872

98.

Летница

Ловеч

9 830

12 584

22 414

99.

Ловеч

Ловеч

15 482

 

15 482

100.

Луковит

Ловеч

38 918

33 618

72 536

101.

Тетевен

Ловеч

36 716

38 912

75 628

102.

Троян

Ловеч

12 013

 

12 013

103.

Угърчин

Ловеч

371

 

371

104.

Ябланица

Ловеч

14 658

 

14 658

105.

Берковица

Монтана

12 230

 

12 230

106.

Бойчиновци

Монтана

15 070

 

15 070

107.

Брусарци

Монтана

12 248

 

12 248

108.

Вълчедръм

Монтана

14 204

 

14 204

109.

Вършец

Монтана

2 776

 

2 776

110.

Георги Дамяново

Монтана

6 906

 

6 906

111.

Лом

Монтана

11 044

 

11 044

112.

Медковец

Монтана

12 367

 

12 367

113.

Монтана

Монтана

9 916

 

9 916

114.

Чипровци

Монтана

1 472

 

1 472

115.

Якимово

Монтана

19 396

1 920

21 316

116.

Батак

Пазарджик

7 889

 

7 889

117.

Белово

Пазарджик

8 956

 

8 956

118.

Брацигово

Пазарджик

13 332

 

13 332

119.

Велинград

Пазарджик

27 388

 

27 388

120.

Лесичово

Пазарджик

12 459

 

12 459

121.

Пазарджик

Пазарджик

52 370

 

52 370

122.

Панагюрище

Пазарджик

12 123

 

12 123

123.

Пещера

Пазарджик

6 765

 

6 765

124.

Септември

Пазарджик

57 067

12 668

69 735

125.

Стрелча

Пазарджик

907

 

907

126.

Сърница

Пазарджик

1 560

 

1 560

127.

Брезник

Перник

4 804

 

4 804

128.

Земен

Перник

5 046

 

5 046

129.

Ковачевци

Перник

991

 

991

130.

Перник

Перник

26 448

 

26 448

131.

Радомир

Перник

16 886

 

16 886

132.

Трън

Перник

6 695

4 872

11 567

133.

Белене

Плевен

660

 

660

134.

Гулянци

Плевен

13 133

 

13 133

135.

Долна Митрополия

Плевен

22 037

 

22 037

136.

Долни Дъбник

Плевен

17 057

 

17 057

137.

Искър

Плевен

13 223

 

13 223

138.

Левски

Плевен

11 899

8 076

19 975

139.

Никопол

Плевен

24 104

 

24 104

140.

Плевен

Плевен

71 233

 

71 233

141.

Пордим

Плевен

27 160

2 658

29 818

142.

Червен бряг

Плевен

23 302

35 810

59 112

143.

Кнежа

Плевен

4 219

 

4 219

144.

Асеновград

Пловдив

10 802

 

10 802

145.

Брезово

Пловдив

18 377

 

18 377

146.

Калояново

Пловдив

12 678

 

12 678

147.

Карлово

Пловдив

39 249

 

39 249

148.

Кричим

Пловдив

13 423

 

13 423

149.

Лъки

Пловдив

8 324

 

8 324

150.

"Марица"

Пловдив

52 171

49 057

101 228

151.

Перущица

Пловдив

11 215

 

11 215

152.

Пловдив

Пловдив

32 002

 

32 002

153.

Първомай

Пловдив

24 627

 

24 627

154.

Раковски

Пловдив

25 657

 

25 657

155.

"Родопи"

Пловдив

16 827

 

16 827

156.

Садово

Пловдив

25 206

 

25 206

157.

Стамболийски

Пловдив

20 429

 

20 429

158.

Съединение

Пловдив

9 524

 

9 524

159.

Хисаря

Пловдив

19 926

 

19 926

160.

Куклен

Пловдив

6 806

 

6 806

161.

Сопот

Пловдив

2 758

 

2 758

162.

Завет

Разград

3 843

 

3 843

163.

Исперих

Разград

11 288

15 688

26 976

164.

Кубрат

Разград

14 702

 

14 702

165.

Лозница

Разград

20 671

 

20 671

166.

Разград

Разград

28 102

 

28 102

167.

Самуил

Разград

24 505

 

24 505

168.

Цар Калоян

Разград

11 760

 

11 760

169.

Борово

Русе

8 279

864

9 143

170.

Бяла

Русе

8 132

 

8 132

171.

Ветово

Русе

22 939

12 452

35 391

172.

Две могили

Русе

10 061

 

10 061

173.

Иваново

Русе

8 906

5 179

14 085

174.

Русе

Русе

23 982

90 969

114 951

175.

Сливо поле

Русе

7 619

5 821

13 440

176.

Ценово

Русе

4 228

2 113

6 341

177.

Алфатар

Силистра

7 843

 

7 843

178.

Главиница

Силистра

24 870

 

24 870

179.

Дулово

Силистра

25 893

 

25 893

180.

Кайнарджа

Силистра

57 083

 

57 083

181.

Силистра

Силистра

13 474

 

13 474

182.

Ситово

Силистра

25 378

 

25 378

183.

Тутракан

Силистра

4 455

 

4 455

184.

Котел

Сливен

23 658

 

23 658

185.

Нова Загора

Сливен

22 417

 

22 417

186.

Сливен

Сливен

77 658

 

77 658

187.

Твърдица

Сливен

32 172

 

32 172

188.

Баните

Смолян

3 976

 

3 976

189.

Девин

Смолян

12 763

 

12 763

190.

Доспат

Смолян

2 929

4 321

7 250

191.

Златоград

Смолян

6 057

 

6 057

192.

Мадан

Смолян

8 203

 

8 203

193.

Неделино

Смолян

809

3 152

3 961

194.

Рудозем

Смолян

7 094

 

7 094

195.

Смолян

Смолян

11 828

 

11 828

196.

Чепеларе

Смолян

6 158

 

6 158

197.

Столична

София-град

145 620

 

145 620

198.

Антон

София област

2 772

 

2 772

199.

Божурище

София област

10 937

 

10 937

200.

Ботевград

София област

29 188

 

29 188

201.

Горна Малина

София област

3 735

 

3 735

202.

Долна баня

София област

3 945

 

3 945

203.

Драгоман

София област

6 357

 

6 357

204.

Елин Пелин

София област

23 018

 

23 018

205.

Етрополе

София област

8 862

 

8 862

206.

Златица

София област

5 152

 

5 152

207.

Ихтиман

София област

8 033

 

8 033

208.

Костенец

София област

3 629

 

3 629

209.

Костинброд

София област

13 749

 

13 749

210.

Мирково

София област

4 492

 

4 492

211.

Пирдоп

София област

5 144

5 257

10 401

212.

Правец

София област

17 157

 

17 157

213.

Самоков

София област

23 400

 

23 400

214.

Своге

София област

12 891

 

12 891

215.

Сливница

София област

2 565

 

2 565

216.

Чавдар

София област

7 484

 

7 484

217.

Челопеч

София област

397

 

397

218.

Братя Даскалови

Стара Загора

17 407

 

17 407

219.

Гурково

Стара Загора

22 321

 

22 321

220.

Гълъбово

Стара Загора

27 846

 

27 846

221.

Казанлък

Стара Загора

41 043

 

41 043

222.

Мъглиж

Стара Загора

46 299

 

46 299

223.

Николаево

Стара Загора

42 154

 

42 154

224.

Опан

Стара Загора

14 144

 

14 144

225.

Павел баня

Стара Загора

64 834

 

64 834

226.

Раднево

Стара Загора

16 280

 

16 280

227.

Стара Загора

Стара Загора

50 002

126 567

176 569

228.

Чирпан

Стара Загора

21 487

 

21 487

229.

Антоново

Търговище

9 200

 

9 200

230.

Омуртаг

Търговище

9 994

6 220

16 214

231.

Опака

Търговище

7 612

 

7 612

232.

Попово

Търговище

13 733

 

13 733

233.

Търговище

Търговище

48 414

 

48 414

234.

Димитровград

Хасково

8 944

 

8 944

235.

Ивайловград

Хасково

9 595

 

9 595

236.

Любимец

Хасково

1 185

7 097

8 282

237.

Маджарово

Хасково

2 945

3 886

6 831

238.

Минерални бани

Хасково

11 387

 

11 387

239.

Свиленград

Хасково

9 508

27 873

37 381

240.

Симеоновград

Хасково

6 839

 

6 839

241.

Стамболово

Хасково

34 665

 

34 665

242.

Тополовград

Хасково

16 852

 

16 852

243.

Харманли

Хасково

5 735

 

5 735

244.

Хасково

Хасково

36 946

85 754

122 700

245.

Велики Преслав

Шумен

2 227

 

2 227

246.

Венец

Шумен

37 339

7 037

44 376

247.

Върбица

Шумен

25 188

 

25 188

248.

Каолиново

Шумен

107 110

 

107 110

249.

Каспичан

Шумен

36 390

 

36 390

250.

Никола Козлево

Шумен

66 833

 

66 833

251.

Нови пазар

Шумен

29 681

 

29 681

252.

Смядово

Шумен

21 983

 

21 983

253.

Хитрино

Шумен

18 742

 

18 742

254.

Шумен

Шумен

28 076

 

28 076

255.

Болярово

Ямбол

18 690

1 057

19 747

256.

Елхово

Ямбол

4 949

 

4 949

257.

Стралджа

Ямбол

8 706

 

8 706

258.

"Тунджа"

Ямбол

38 512

 

38 512

259.

Ямбол

Ямбол

3 225

 

3 225

ОБЩО

4 943 956

1 220 049

6 164 005