Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 95 от 16.XI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 380 ОТ 11 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2021 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ТРУДА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА, Ц

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 380 ОТ 11 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2021 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ТРУДА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА, ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И ЦЕНТРОВЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА

В сила от 16.11.2021 г.

Обн. ДВ. бр.95 от 16 Ноември 2021г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 6 214 113 лв. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда през учебната 2020/2021 година на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа, разпределени по общини съгласно приложението.

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се осигурят за сметка на намаление на утвърдените разходи по "Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот", бюджетна програма "Училищно образование", по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.

(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.

Чл. 2. Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 3. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а от Закона за публичните финанси и чл. 25, ал. 3 от Наредба № 4 от 20 април 2017 г. за нормиране и заплащане на труда (обн., ДВ, бр. 34 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2017 г., бр. 8 от 2019 г., бр. 7 и 92 от 2020 г. и бр. 12 и 77 от 2021 г.).

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на общини.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 1, ал. 1


Община

Средства за директори на общински училища, центрове за специална образователна подкрепа по чл. 50, ал. 1, т. 5 от ЗПУО, центрове за подкрепа за личностно развитие по чл. 49, ал. 3 и 4 от ЗПУО, оценявани съгласно чл. 27,
ал. 4, т. 1 от Наредба № 4 за нормиране и заплащане на труда
(в лв.)

Средства за директори на детски градини и на центрове за подкрепа за личностно развитие, оценявани съгласно чл. 27, ал. 4, т. 4 от Наредба № 4
за нормиране и заплащане на труда
(в лв.)

Всичко средства за община

(в лв.)

1

2

3

4

Банско

9 684

3 300

12 984

Белица

8 672

1 650

10 322

Благоевград

27 994

23 100

51 094

Гоце Делчев

20 649

19 800

40 449

Гърмен

11 682

9 900

21 582

Кресна

1 641

1 650

3 291

Петрич

22 961

13 200

36 161

Разлог

15 681

1 650

17 331

Сандански

19 703

14 850

34 553

Сатовча

21 234

14 850

36 084

Симитли

5 051

3 300

8 351

Струмяни

1 873

1 650

3 523

Хаджидимово

8 102

4 950

13 052

Якоруда

8 609

1 650

10 259

Айтос

14 455

9 900

24 355

Бургас

95 565

59 400

154 965

Камено

6 043

9 900

15 943

Карнобат

10 709

11 550

22 259

Малко Търново

1 696

3 300

4 996

Несебър

13 324

19 800

33 124

Поморие

17 530

13 200

30 730

Приморско

2 297

1 650

3 947

Руен

24 351

23 100

47 451

Созопол

9 860

9 900

19 760

Средец

7 599

9 900

17 499

Сунгурларе

8 129

13 200

21 329

Царево

3 640

3 300

6 940

Аврен

8 578

3 300

11 878

Аксаково

9 577

11 550

21 127

Белослав

7 628

8 250

15 878

Бяла, област Варна

2 973

1 650

4 623

Варна

83 686

87 450

171 136

Ветрино

1 852

3 300

5 152

Вълчи дол

8 383

6 600

14 983

Девня

1 511

1 650

3 161

Долни чифлик

12 770

8 250

21 020

Дългопол

10 406

8 250

18 656

Провадия

16 669

9 900

26 569

Суворово

5 849

1 650

7 499

Велико Търново

36 651

26 400

63 051

Горна Оряховица

17 566

18 150

35 716

Елена

8 176

9 900

18 076

Златарица

4 111

4 950

9 061

Лясковец

5 139

9 900

15 039

Павликени

10 395

18 150

28 545

Полски Тръмбеш

5 349

4 950

10 299

Свищов

13 572

11 550

25 122

Стражица

8 900

8 250

17 150

Сухиндол

1 705

1 650

3 355

Белоградчик

4 634

3 300

7 934

Бойница

1 569

1 650

3 219

Брегово

1 877

3 300

5 177

Видин

22 458

13 200

35 658

Грамада

1 165

1 650

2 815

Димово

4 872

4 950

9 822

Кула

1 925

1 650

3 575

Макреш

1 426

1 650

3 076

Ново село

1 426

1 650

3 076

Ружинци

4 801

6 600

11 401

Чупрене

2 852

3 300

6 152

Борован

4 607

4 950

9 557

Бяла Слатина

18 007

8 250

26 257

Враца

35 961

26 400

62 361

Козлодуй

10 583

13 200

23 783

Криводол

5 449

3 300

8 749

Мездра

10 478

9 900

20 378

Мизия

5 897

3 300

9 197

Оряхово

7 924

8 250

16 174

Роман

4 607

1 650

6 257

Хайредин

3 264

1 650

4 914

Габрово

19 403

16 500

35 903

Дряново

3 452

1 650

5 102

Севлиево

14 247

9 900

24 147

Трявна

5 156

4 950

10 106

Балчик

11 575

19 800

31 375

Генерал Тошево

11 003

18 150

29 153

Добрич

31 517

23 100

54 617

Добричка

18 584

49 500

68 084

Каварна

6 602

11 550

18 152

Крушари

4 537

1 650

6 187

Тервел

11 221

14 850

26 071

Шабла

3 397

3 300

6 697

Ардино

9 058

9 900

18 958

Джебел

6 750

8 250

15 000

Кирково

13 017

21 450

34 467

Крумовград

15 322

14 850

30 172

Кърджали

37 651

36 300

73 951

Момчилград

10 025

11 550

21 575

Черноочене

8 059

4 950

13 009

Бобов дол

3 682

3 300

6 982

Бобошево

1 508

1 650

3 158

Дупница

19 524

9 900

29 424

Кочериново

1 755

1 650

3 405

Кюстендил

13 988

11 550

25 538

Невестино

1 952

1 650

3 602

Рила

1 779

1 650

3 429

Сапарева баня

1 483

1 650

3 133

Трекляно

939

0

939

Априлци

1 664

1 650

3 314

Летница

1 839

1 650

3 489

Ловеч

17 149

14 850

31 999

Луковит

12 712

8 250

20 962

Тетевен

17 222

11 550

28 772

Троян

15 718

13 200

28 918

Угърчин

4 262

3 300

7 562

Ябланица

6 889

1 650

8 539

Берковица

15 084

11 550

26 634

Бойчиновци

7 181

9 900

17 081

Брусарци

2 972

4 950

7 922

Вълчедръм

9 209

11 550

20 759

Вършец

3 834

3 300

7 134

Георги Дамяново

2 806

1 650

4 456

Лом

17 890

14 850

32 740

Медковец

3 111

3 300

6 411

Монтана

22 779

21 450

44 229

Чипровци

1 528

1 650

3 178

Якимово

1 750

1 650

3 400

Батак

6 539

4 950

11 489

Белово

3 356

4 950

8 306

Брацигово

5 089

6 600

11 689

Велинград

22 469

14 850

37 319

Лесичово

3 734

3 300

7 034

Пазарджик

66 650

24 750

91 400

Панагюрище

8 808

14 850

23 658

Пещера

11 581

11 550

23 131

Ракитово

6 823

6 600

13 423

Септември

20 231

8 250

28 481

Стрелча

3 655

1 650

5 305

Сърница

4 554

1 650

6 204

Брезник

3 338

1 650

4 988

Земен

1 763

1 650

3 413

Ковачевци

1 316

1 650

2 966

Перник

37 614

26 400

64 014

Радомир

8 582

6 600

15 182

Трън

1 834

1 650

3 484

Белене

3 545

4 950

8 495

Гулянци

6 469

9 900

16 369

Долна Митрополия

10 745

13 200

23 945

Долни Дъбник

12 783

11 550

24 333

Искър

3 434

3 300

6 734

Кнежа

12 628

8 250

20 878

Левски

9 527

6 600

16 127

Никопол

3 212

8 250

11 462

Плевен

64 404

56 100

120 504

Пордим

3 656

1 650

5 306

Червен бряг

15 132

8 250

23 382

Асеновград

17 297

18 150

35 447

Брезово

6 281

3 300

9 581

Калояново

7 358

13 200

20 558

Карлово

21 096

13 200

34 296

Кричим

3 757

3 300

7 057

Куклен

3 190

1 650

4 840

Лъки

1 418

1 650

3 068

"Марица"

20 586

26 400

46 986

Перущица

3 956

3 300

7 256

Пловдив

95 245

87 450

182 695

Първомай

17 126

11 550

28 676

Раковски

11 087

9 900

20 987

"Родопи"

16 375

18 150

34 525

Садово

12 902

16 500

29 402

Сопот

3 261

6 600

9 861

Стамболийски

10 718

14 850

25 568

Съединение

2 708

4 950

7 658

Хисаря

7 769

8 250

16 019

Завет

8 246

8 250

16 496

Исперих

14 362

23 100

37 462

Кубрат

14 147

9 900

24 047

Лозница

9 135

3 300

12 435

Разград

28 725

37 950

66 675

Самуил

4 850

3 300

8 150

Цар Калоян

1 374

1 650

3 024

Борово

2 704

1 650

4 354

Бяла, област Русе

7 860

3 300

11 160

Ветово

6 898

4 950

11 848

Две могили

4 285

4 950

9 235

Иваново

5 454

1 650

7 104

Русе

50 325

34 650

84 975

Сливо поле

4 744

3 300

8 044

Ценово

5 477

6 600

12 077

Алфатар

1 539

1 650

3 189

Главиница

6 003

1 650

7 653

Дулово

15 033

9 900

24 933

Кайнарджа

6 683

1 650

8 333

Силистра

22 248

18 150

40 398

Ситово

6 205

3 300

9 505

Тутракан

7 088

4 950

12 038

Котел

13 430

11 550

24 980

Нова Загора

20 493

33 000

53 493

Сливен

55 090

47 850

102 940

Твърдица

8 341

9 900

18 241

Баните

3 155

1 650

4 805

Борино

3 105

3 300

6 405

Девин

11 279

8 250

19 529

Доспат

12 794

11 550

24 344

Златоград

6 857

9 900

16 757

Мадан

9 117

8 250

17 367

Неделино

2 062

3 300

5 362

Рудозем

5 292

11 550

16 842

Смолян

26 284

21 450

47 734

Чепеларе

7 652

4 950

12 602

Столична

286 645

323 400

610 045

Антон

1 454

1 650

3 104

Божурище

2 681

3 300

5 981

Ботевград

12 313

21 450

33 763

Годеч

1 590

1 650

3 240

Горна Малина

4 999

1 650

6 649

Долна баня

3 317

1 650

4 967

Драгоман

1 818

1 650

3 468

Елин Пелин

17 880

18 150

36 030

Етрополе

6 657

4 950

11 607

Златица

3 703

3 300

7 003

Ихтиман

6 975

6 600

13 575

Копривщица

1 795

1 650

3 445

Костенец

9 337

4 950

14 287

Костинброд

9 928

6 600

16 528

Мирково

1 636

1 650

3 286

Пирдоп

3 521

1 650

5 171

Правец

8 838

6 600

15 438

Самоков

18 744

8 250

26 994

Своге

14 541

18 150

32 691

Сливница

4 907

3 300

8 207

Чавдар

1 704

1 650

3 354

Челопеч

1 772

1 650

3 422

Братя Даскалови

8 790

11 550

20 340

Гурково

3 652

1 650

5 302

Гълъбово

9 512

3 300

12 812

Казанлък

31 165

23 100

54 265

Мъглиж

10 203

6 600

16 803

Николаево

7 701

1 650

9 351

Опан

1 810

1 650

3 460

Павел баня

15 139

14 850

29 989

Раднево

8 493

9 900

18 393

Стара Загора

62 043

46 200

108 243

Чирпан

12 211

8 250

20 461

Антоново

5 178

1 650

6 828

Омуртаг

14 211

3 300

17 511

Опака

4 517

1 650

6 167

Попово

18 702

6 600

25 302

Търговище

25 877

21 450

47 327

Димитровград

20 694

11 550

32 244

Ивайловград

5 402

3 300

8 702

Любимец

7 228

1 650

8 878

Маджарово

2 054

1 650

3 704

Минерални бани

3 931

1 650

5 581

Свиленград

11 158

8 250

19 408

Симеоновград

5 554

3 300

8 854

Стамболово

5 528

1 650

7 178

Тополовград

5 326

1 650

6 976

Харманли

12 781

4 950

17 731

Хасково

38 040

19 800

57 840

Велики Преслав

6 331

9 900

16 231

Венец

4 926

11 550

16 476

Върбица

6 230

18 150

24 380

Каолиново

10 079

24 750

34 829

Каспичан

6 053

11 550

17 603

Никола Козлево

8 307

11 550

19 857

Нови пазар

13 866

16 500

30 366

Смядово

4 913

4 950

9 863

Хитрино

3 115

8 250

11 365

Шумен

35 924

49 500

85 424

Болярово

3 078

1 650

4 728

Елхово

10 093

4 950

15 043

Стралджа

6 585

3 300

9 885

"Тунджа"

15 485

9 900

25 385

Ямбол

27 439

16 500

43 939

Общо

3 278 763

2 935 350

6 214 113