Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 95 от 16.XI

ЗАПОВЕД № СД-06-87 ОТ 5 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА УТВЪРДЕНИЯ СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАЗНАЧАВАНИ ЗА СИНДИЦИ В ПРОИЗВОДСТВА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

 

ЗАПОВЕД № СД-06-87 ОТ 5 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА УТВЪРДЕНИЯ СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАЗНАЧАВАНИ ЗА СИНДИЦИ В ПРОИЗВОДСТВА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Издадена от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.95 от 16 Ноември 2021г., изм. ДВ. бр.101 от 3 Декември 2021г., изм. ДВ. бр.10 от 4 Февруари 2022г.

На основание чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон и чл. 13, ал. 2 от Наредба № 3 от 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците във връзка с изготвен от определената със Заповед № СД-03-117 от 18.08.2021 г. на министъра на правосъдието изпитна комисия окончателен протокол за резултатите от изпита за придобиване на квалификация "синдик", обявен със Заповед № СД-06-13 от 1.07.2021 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 59 от 2021 г.), нареждам:

Допълвам утвърдения със Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. (ДВ, бр. 16 от 2006 г.) и допълнен със Заповед № ЛС-04-462 от 5.06.2007 г. (ДВ, бр. 52 от 2007 г.), Заповед № ЛС-И-545 от 14.05.2014 г. (ДВ, бр. 44 от 2014 г.) и Заповед № ЛС-04-336 от 23.05.2019 г. (ДВ, бр. 47 от 2019 г.) списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон, с издържалите успешно изпита за придобиване на квалификация "синдик", както следва:Трите имена на
синдика

Електронен адрес

Адрес за контакт

Телефон

Специалност

1

2

3

4

5

6

1.

Василена Стойчева
Вачевска

vasilena_vachevska@abv.bg

София, ул. Проф. Милко Борисов № 5, вх. А, ет. 3, ап. 7

0888 462 492

право

2.

Деница Маринова Маринова

deni.m.marinova@gmail.com

София, бул. Витоша № 186, вх. А, ет. 3, ап. 4

0888 40 30 94

право

3.

Даниел Юрийев Йорданов

dyordanov.lawyer@gmail.com

София, ул. Лавеле № 38, ет. 1, ап. 4

0877 072 275

право

4.

Дарина Бойчева

Георгиева

darina_georgieva92@abv.bg

Стара Загора, ул. Света Троица № 61, ет. 6, ап. 32

0885 627 484

право

5.

Йордан Николаев Николов

yourdan.nikolov@gmail.com

София, ж.к. Младост 1, бл. 16, вх. А, ет. 5, ап. 9

0887 336 831

право

6.

Красимир Иванов Краев

krkraev@gmail.com

София, ул. Ангел Кънчев № 6, ет. 1, ап. 3

0888 219 991

право

7.

Лиляна Славова

Попова

lilyanapopova.lawyer@gmail.com

Плевен, ул. Г. С. Раковски № 20, ет. 2

0888 453 333, 0878 898 289

право

8.

Пенка Славова

Попова

pi.pi.popova7733@gmail.com

Плевен, ул. Г. С. Раковски № 20

0889 613 508

право

9.

Росица Тодорова Спасова

spasova-2@abv.bg

Варна, п.к. 9000, ул. Батак № 4, ет. 1, офис

0899 680 063

право

10.

Стефан Николаев Марчев

stefan.marchev@gigovaandpartners.com

София, бул. Васил Левски № 30, ет. 2

0888 815 853

право


Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването ѝ по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира нейното изпълнение по отношение на лицата, придобили квалификация "синдик".

Заповедта да се обнародва в "Държавен вестник", да се публикува на интернет страницата на Министерството на правосъдието и да се съобщи на всички кандидати, участвали в изпита за придобиване на квалификация "синдик" по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс.


Извадка от Неофициален раздел бр. 95 от 16.11.2021 г. на ДВ