Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 95 от 16.XI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 382 ОТ 11 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2021 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 382 ОТ 11 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2021 Г.

В сила от 16.11.2021 г.

Обн. ДВ. бр.95 от 16 Ноември 2021г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г. в размер до 600 000 лв. за финансиране на проекти на български общности в Република Албания, Република Сърбия, Република Косово, Украйна и Република Молдова, както и на проекти на организации на граждани на Република Северна Македония с българско самосъзнание.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2021 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по "Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба", бюджетна програма "Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина", по бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г.

(2) По бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г., по "Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба", бюджетна програма "Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина", да се създаде администриран разходен параграф "Издръжка" в размер до 600 000 лв.

(3) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 3. Министърът на външните работи да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г. на база на фактически извършените разходи и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 76, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на външните работи.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Промени настройката на бисквитките