Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 95 от 16.XI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 383 ОТ 12 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2021 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 383 ОТ 12 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2021 Г.

В сила от 16.11.2021 г.

Обн. ДВ. бр.95 от 16 Ноември 2021г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2021 г. в размер 2 400 000 лв. за покупка от страна на държавата на имот.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет за 2021 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по бюджетна програма "Ефективна администрация и координация" по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2021 г.

(2) Със сумата 9 610 800 лв. да се увеличи показателят по чл. 22, ал. 3, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

(3) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличи показателят по чл. 22, ал. 3, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 3. Министърът на регионалното развитие и благоустройството да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2021 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Промени настройката на бисквитките