Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 96 от 19.XI

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № И-4 ОТ 26.09.2007 Г. ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМАНДИРИТЕ (НАЧАЛНИЦИТЕ, РЪКОВОДИТЕЛИТЕ) ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ И СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА ПРИ ИНЦИДЕНТИ (ДВ, БР

 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № И-4 ОТ 26.09.2007 Г. ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМАНДИРИТЕ (НАЧАЛНИЦИТЕ, РЪКОВОДИТЕЛИТЕ) ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ И СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА ПРИ ИНЦИДЕНТИ (ДВ, БР. 88 ОТ 2007 Г.)

В сила от 01.09.2021 г.
Издадена от министъра на отбраната

Обн. ДВ. бр.96 от 19 Ноември 2021г.

§ 1. В чл. 4, т. 4, буква "д" думите "друга техника" се заменят с "друга военна техника".

§ 2. В чл. 6 след думите "военните формирования" се добавя "/структурите/".

§ 3. В чл. 7, ал. 1, т. 1 след думите "военното формирование" се добавя "(структурата)".

§ 4. В чл. 8:

1. В ал. 1 думите "военното формирование (административното звено от МО)" се заменят с "военното формирование (структурата, административното звено от МО)".

2. В ал. 2 думите "до всички командни структури" се заменят с "до старшия командир/началник".

§ 5. В чл. 9, ал. 2 думите "СКС/вида въоръжена сила" се заменят със "структурата по чл. 60д, ал. 1 от ЗОВСРБ".

§ 6. В чл. 11, ал. 2 думите "военно формирование (административното звено от МО)" се заменят с "военното формирование (структурата, административното звено от МО)".

§ 7. В чл. 14 думите "висшестоящата структура" се заменят с "непосредствения си командир/началник, ръководител".

§ 8. В чл. 15 думите "военно формирование (административно звено на МО)" се заменят с "военно формирование (структура, административно звено от МО)".

§ 9. В чл. 16 думите "военното формирование (административното звено на МО)" се заменят с "военното формирование (структурата, административното звено на МО)".

§ 10. В чл.19:

1. В ал. 1 след думата "обществеността" се добавя "и протокол".

2. В ал. 2 думите "СКС, вида въоръжена сила" се заменят със "съответната структура по чл. 60д, ал. 1 от ЗОВСРБ", а след думата "обществеността" се добавя "и протокол".

§ 11. В чл. 20:

1. В ал. 1 думите "военното формирование (административното звено на МО)" се заменят с "военното формирование (структура, административното звено от МО)".

2. В ал. 2:

а) т. 3 се изменя така:

"3. командирите на структури по чл. 60д, ал. 1 от ЗОВСРБ и ръководителите на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната;"

б) в т. 4 думата "служебна" се заменя с "военна".

3. Алинея 3 се изменя така:

"(3) В случаите по чл. 14 донесението се изготвя от командирите на структури по чл. 60д, ал. 1 от ЗОВСРБ и ръководителите на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната или по техни указания - от подчинените им командири/началници/ръководители."

4. В ал. 4 думите "военното формирование (обекта, административното звено)" се заменят с "военното формирование (структурата, административното звено)".

§ 12. В чл. 21:

1. В ал. 1, т. 3 думите "СКС и вида въоръжена сила" се заменят със "структурите по чл. 60д, ал. 1 от ЗОВСРБ".

2. В ал. 2 думите "висшестоящата инстанция" се заменят с "непосредствения си командир (началник, ръководител)".

3. В ал. 3 думите "командирите (началниците)" се заменят с "командирите/началниците/ръководителите".

§ 13. В чл. 22, ал. 1 думите "военното формирование (административното звено)" се заменят с "военното формирование (структурата, административното звено)".

§ 14. В чл. 23 думата "командващия" се заменя с "командира".

§ 15. В чл. 26:

1. В ал. 1 думите "командващият на СКС със съдействието на щаба на вида въоръжена сила" се заменят с "командирът на СКС".

2. В ал. 2 след думата "обществеността" се добавя "и протокол".

§ 16. В чл. 27 думата "командващия" се заменя с "командира".

§ 17. В чл. 29 ал. 3 се изменя така:

"(3) Структурите по чл. 60д, ал. 1 от ЗОВСРБ и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната използват информация за инцидентите от публикувания в КИС "ЩИТ" месечен бюлетин."

§ 18. В чл. 30, ал. 2 думите "командирът (началникът)" се заменят с "командирът/началникът/ръководителят".

§ 19. Навсякъде в § 1, т. 9 от допълнителната разпоредба думите "(плавателна техника)" се заменят с "плавателна или друга военна техника".

§ 20. В т. 2 от приложение № 1 към чл. 8 и 23 думите "(военно-пощенския номер на военното формирование)" се заменят с "(военното формирование, структурата или административното звено от МО)".

§ 21. В приложение № 2 към чл. 19, ал. 2 думите "във военно формирование .................... (военно-пощенски номер и населено място)" се заменят с "във военно формирование/структура/административно звено...... (посочва се военно-пощенският номер и населеното място)", думата "КОМАНДВАЩ" се заличава, а думите "КОМАНДВАЩ (КОМАНДИР, НАЧАЛНИК)" се заменят с "КОМАНДИР/НАЧАЛНИК/РЪКОВОДИТЕЛ".

§ 22. Приложение № 3 към чл. 20, 27 и 30 се изменя така:

"Приложение № 3 към чл. 20, 27 и 30ДО ВОЕННО-ОКРЪЖНА
ПРОКУРАТУРА (по места за региона)

ДО директора на дирекция "Операции и подготовка"

ДО командира на структура по чл. 60д, ал. 1 от ЗОВСРБ

ДО ръководителя на структура на пряко подчинение на министъра на отбраната/административно звено в МО ................

ДОНЕСЕНИЕ

за допуснат инцидент

1. Дата, място и характер на инцидента:

Кога (ден, месец, година), къде (военното формирование, структурата или административното звено в МО), от кого и какво е извършено?

Кога е докладвано по команден ред и по линия на дежурните?

2. Обстоятелства, при които е станал инцидентът - описват се подробно фактите и обстоятелствата, свързани с инцидента.

3. Данни за извършителя(ите): име, презиме и фамилия; ЕГН; местоживеене; местоживеене (постоянен адрес); семейно положение; съдимост (неосъждан/осъждан); здравословно състояние; образование; заемана длъжност; прослужено време.

4. Данни за пострадалите (посочват се данните по т. 3 и състоянието на всеки един съгласно заключението на съдебния лекар).

5. Данни за нанесена вреда в областта на националната сигурност, отбраната, външната политика или защитата на конституционно установения ред (при нерегламентиран достъп до класифицирана информация).

6. Взети мерки (наложени дисциплинарни наказания) от командира/началника/ръководителя.

7. Причини за инцидента.

8. Планирани мероприятия за ликвидиране на последствията и предотвратяване на подобни случаи.

КОМАНДИР (НАЧАЛНИК/

РЪКОВОДИТЕЛ)

НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ (СТРУКТУРА ОТ МО)

........................................................

(звание, подпис, име и фамилия)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на командира (началника, ръководителя) на .................. военно формирование/структура от ТН 1/ТН 2/ТН 3

Запознах се с инцидента. Съгласен съм с взетите мерки от командира (началника). С телеграма (грама) № ........................... случаят е разгледан пред целия личен състав на ..... военно формирование/структура от ТН 1/ТН 2/ТН 3. Утвърждавам взетите мерки по случая. С моя заповед № .............................съм наложил дисциплинарно наказание ....................................................................

...........................................................................................................................

Командир (началник, ръководител) на ........ военно формирование/структура от ТН 1/ТН 2/ТН 3

......................................................

(звание, подпис, име и фамилия)

......................................................

(ден, месец, година)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на командира/началника/ръководителя на ..................... структура по чл. 60д, ал. 1 от ЗОВСРБ/структура на пряко подчинение на министъра на отбраната/административно звено в МО

Запознах се с инцидента. Съгласен съм с взетите мерки от командира (началника, ръководителя). С телеграма (грама) № ............. случаят е разгледан пред целия личен състав на .................................... структурата по чл. 60д, ал. 1 от ЗОВСРБ/структурата

на пряко подчинение на министъра на отбраната/административно звено в МО. Утвърждавам взетите мерки по случая. С моя заповед № ....................... съм наложил дисциплинарно наказание ........................

                                                                 Командир/началник/ръководител на

                                                                 ..............................................................

                                                                 (звание, подпис, име и фамилия)

                                                                 ............................................................

                                                                 (ден, месец, година)

Забележки:

1. Донесението се оформя, като нивото на класификация и грифът за сигурност се определят съгласно ЗЗКИ, ППЗЗКИ и Закона за защита на личните данни - по т. 3 и 4.

2. Когато инцидентът е свързан с допуснат нерегламентиран достъп до класифицирана информация, в адресната част на донесението се включва и служителят по сигурността на информацията на организационната единица от МО, БА и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната.

3. Когато инцидентът не е свързан с нарушаване правата на конкретна личност, данните по т. 4 от донесението не се попълват."

§ 23. Приложение № 4 към чл. 9, ал. 2 се изменя така:

"Приложение № 4 към чл. 9, ал. 2


ДО командира на структура по чл. 60д, ал. 1 от ЗОВСРБ

ДО КОМАНДИРА (НАЧАЛНИКА/РЪКОВОДИТЕЛЯ) НА ...................

ДО НАЧАЛНИКА НА ВМА .......................................................................

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА

за случай на употреба на алкохол и/или злоупотреба с наркотични вещества

Звание, име, презиме, фамилия: ___________________________________________

Дата на инцидента:______________________________________________________

1. Военно формирование

__________________________________

11. Място на инцидента:

гр. _______________________________

- във военното формирование/структура/

административно звено в МО

2. БА:

- СКС

- извън военното формирование/структура/

административно звено в МО

- СВ

- ВВС

- ВМС

- СКСО

- КЛП

- ККИПКО

12. Време на инцидента: ....................... часа

3. Структура на пряко подчинение на
министъра на отбраната -

13. Употреба:

- алкохол

- ...............

- ................

Злоупотреба със:

- наркотични вещества

4. Категории:

- военнослужещ (войник, сержант,

офицерски кандидат, офицер)

- курсант

14. Вид на наркотичното вещество:

- марихуана

- хашиш

- хероин

- кокаин

- медикаменти

- други

5. Образование:

- средно

- висше

15. Употребата/злоупотребата е:

- за първи път

- за втори път

- многократно

6. Местоживеене:

- град/село

- област

16. Случаят е разпознат от:

- колеги на лицето

- командния състав

- медицински специалист

- органите на регионална служба "Военна полиция" (МВР)

- родителите

- приятели

- самия извършител

- други

7. Етническа група:

- българска

- друга .......................

17. Насочен е към:

- медицинския пункт на военното формирование

- ВМА - МБАЛ

- регионална служба "Военна полиция"

- гражданска болница

8. Семейно положение:

18. Начало на употребата/злоупотребата

- женен/омъжена

(на каква възраст) ....................

- неженен/неомъжена

20. Дисциплинарни нарушения, свързани

- разведен/разведена

с употребата/злоупотребата:

- вдовец/вдовица

- не

- в съжителство без брак

- да (посочете какви) ...................

9. Живее в семейство:

 

- с двама родители

 

- с един родител

 

- при роднини

 

- в самостоятелен дом

 

10. На служба във ВС от:

 

- 1 до 6 месеца

 

- 7 до 12 месеца

 

- 1 до 2 години

 

- 2 до 3 години

 

- 3 до 5 години

 

- над 5 години

 

  КОМАНДИР/НАЧАЛНИК/РЪКОВОДИТЕЛ
на .............................................

_____________ / ______________

звание, подпис, име и фамилия

Забележки:

1. Регистрационната карта се попълва от органа по психологично осигуряване или медицински специалист, обслужващ военното формирование/структура/административно звено, и се изпраща не по-късно от 7-ия ден от установяване на употреба на алкохол и/или злоупотреба с наркотични вещества.

2. Регистрационната карта се оформя, като нивото на класификация и грифът за сигурност се определят съгласно ЗЗКИ, ППЗЗКИ, както и при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни."

§ 24. В приложение № 5 към чл. 9, ал. 2:

1. В първия абзац думите "командващия на СКС, командира на СВ, ВВС, ВМС" се заменят с "командира на структура по чл. 60д, ал. 1 от ЗОВСРБ".

2. В т. 9 и 33 след думите "военното формирование" се поставя наклонена черта и се добавя "структурата".

3. В текста преди "Забележки" думите "КОМАНДИР (НАЧАЛНИК) НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ...." се заменят с "КОМАНДИР/НАЧАЛНИК/РЪКОВОДИТЕЛ.....".

4. В т. 1 от раздел "Забележки" думите "военното формирование (административното звено)" се заменят с "военното формирование/структурата/административното звено в МО".

§ 25. В приложение № 6 към чл. 28, ал. 1 раздел "Забележки" се заличава.

Заключителни разпоредби

§ 26. Инструкцията влиза в сила от 1.09.2021 г.