Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 96 от 19.XI

ИЗМЕНЕНИЯ НА КОДЕКСА ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (КОДЕКС BCH) (Приети с Резолюция МЕРС.70(38) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация на 10 юл

 

ИЗМЕНЕНИЯ НА КОДЕКСА ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (КОДЕКС BCH)

(Приети с Резолюция МЕРС.70(38) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация на 10 юли 1996 г. В сила за Република България от 1 юли 1998 г.)

Издадени от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Обн. ДВ. бр.96 от 19 Ноември 2021г.

Комитетът по опазване на морската среда,

Припомняйки член 38, буква а) от Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета по опазване на морската среда (Комитета), възложени му от международните конвенции за предотвратяване и контрол на замърсяването на морето,

Като има предвид член 16 от Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби 1973 г. (наричана по-долу "Конвенцията от 1973 г.") и член VI от Протокола от 1978 г., отнасящ се до Конвенцията от 1973 г. (наричана по-долу "Протокол от 1978 г."), които заедно определят процедурата за изменение на Протокола от 1978 г. и възлагат на съответния орган на Организацията функцията да разглежда и приема изменения на Конвенцията от 1973 г., изменена с Протокола от 1978 г. (MARPOL 73/78),

Припомняйки също Резолюция MERC.20(22), с която приема Кодекса за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (BCH Кодекс),

Като отбелязва допълнително Резолюция MERC.69(38), с която Комитетът приема изменения на Международния кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (Кодекс IBC),

Като признава необходимостта от влизане в сила на съответните изменения на датата, на която промените в Кодекса IBC влизат в сила,

Като взема предвид на своята тридесет и осма сесия измененията в Кодекса ВСН, предложени и разпространени в съответствие с член 16 (2) (a) от Конвенцията MARPOL:

1. Приема в съответствие с член 16 (2) (b) от Конвенцията от 1973 г. изменения в Кодекса ВСН, чийто текст е изложен в приложението към настоящата резолюция.

2. Определя в съответствие с член 16 (2) (f)(iii) от Конвенцията от 1973 г., че измененията се считат за приети на 1 януари 1998 г., освен ако преди тази дата не по-малко от една трета от страните или страните, чиито комбиниран търговски флот съставлява не по-малко от 50 % от брутния тонаж на световния търговски флот, са съобщили на организацията възраженията си срещу измененията.

3. Приканва Страните да отбележат, че в съответствие с член 16 (2) (g) (ii) от Конвенцията от 1973 г. измененията влизат в сила на 1 юли 1998 г. в съответствие с параграф 2 по-горе.

4. Изисква Генералният секретар в съответствие с член 16 (2) (e) от Конвенцията от 1973 г. да предаде на всички страни по Протокола от 1978 г. заверени копия от настоящата резолюция и текста на измененията, съдържащи се в приложението.

5. Изисква също Генералният секретар да предаде на членовете на Организацията, които не са страни по Протокола от 1978 г., копия от резолюцията и нейното приложение.

ПРИЛОЖЕНИЕ


ИЗМЕНЕНИЯ НА КОДЕКС ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (КОДЕКС BCH)


1. Нов параграф 4.18.4 се добавя към глава IV, както следва:

"4.18.4 За да се избегнат повишени температури, този товар не трябва да се превозва в палубни танкове."

2. Кръстосаната препратка между параграфи 16.6 от Кодекса IBC и 4.18 от Кодекса BCH се заменя със следното:

"Позоваване на Кодекс Позоваване на Кодекс
IBC BCH
16.6.1 4.18.1
16.6.2 4 18.2
16.6.3 4.18.3  
16.6.4 4.18.4".