Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 96 от 19.XI

ИЗМЕНЕНИЯ НА КОДЕКСА ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (КОДЕКС BCH) (Приети с Резолюция MERC.91(45) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация на 5 окт

 

ИЗМЕНЕНИЯ НА КОДЕКСА ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (КОДЕКС BCH)

(Приети с Резолюция MERC.91(45) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация на 5 октомври 2000 г. В сила за Република България от 1 юли 2002 г.)

Издадени от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Обн. ДВ. бр.96 от 19 Ноември 2021г.

Комитетът по опазване на морската среда,

Като припомня член 38 (а) от Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета предоставени от международните конвенции за превенция и контрол на морското замърсяване,

Като припомня също Резолюция MERC.20(22), с която приема Кодекса за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (Кодекс BCH),

Като отбелязва член 16 от Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г. ("Конвенцията от 1973 г.") и член VI от Протокола от 1978 г. към Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г. ("Протоколът от 1978 г."), които заедно определят процедурата по изменение на Протокола от 1978 г. и възлагат на съответния орган на организацията функцията да разглежда и приема изменения на Конвенцията от 1973 г., изменена с Протокола от 1978 г. (MARPOL 73/78),

Като отбелязва, че Комитетът по морска безопасност на седемдесет и второто си заседание разгледа и одобри предложените изменения на Кодекса BCH,

Като отбелязва още Резолюция MERC.90(45), с която Комитетът прие съответните изменения на Международния кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (Кодекс IBC),

Признавайки необходимостта от влизане в сила на измененията на Кодекса BCH от датата, на която съответните изменения на Кодекса IBC влизат в сила,

Като взема предвид предложените изменения на Кодекса BCH, разпространени в съответствие с чл. 16 (2) (а) от Конвенцията от 1973 г.:

1. Приема в съответствие с чл. 16 (2) (d) от Конвенцията от 1973 г. измененията на Кодекса BCH, чието съдържание е в приложението към настоящата резолюция.

2. Определя в съответствие с чл. 16 (2) (f)(iii) от Конвенцията от 1973 г., че измененията следва да се считат за приети на 1 януари 2002 г., освен ако преди посочената дата не по-малко от една трета от Страните или Страните, чиито комбиниран търговски флот съставлява не по-малко от 50 % от брутния тонаж на световния търговски флот, са уведомили Организацията за възраженията си срещу измененията.

3. Приканва Страните да имат предвид, че в съответствие с чл. 16 (2) (g) (ii) от Конвенцията от 1973 г. измененията влизат в сила от 1 юли 2002 г. след приемането им в съответствие с параграф 2 по-горе.

4. Изисква Главният секретар в съответствие с чл. 16 (2) (е) на Конвенцията от 1973 г. да предостави на всички Страни по Протокола от 1978 г. заверени копия от настоящата резолюция и текстът на измененията съгласно приложението.

5. Изисква още Главният секретар да предаде на членовете на Организацията, които не са Страни по Протокола от 1978 г., копия от резолюцията и от приложението към нея.

ПРИЛОЖЕНИЕ


ИЗМЕНЕНИЯ НА КОДЕКСА ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (КОДЕКС BCH)


ГЛАВА II - ВМЕСТИМОСТ НА ТОВАРА

2.12 "Товарни шлангове, пренасяни на борда на кораба

1 Съществуващият параграф 2.12 се заменя със следния:

"2.12 Товарни шлангове на корабите

2.12.1 Параграфи от 2.12.2 до 2.12.4 се отнасят до товарни шлангове на борда на корабите, инсталирани на или след 1 юли 2002 г.

2.12.2 Шлангове, предназначени за течност и пара, използвани за трансфер на товар, трябва да бъдат съвместими с пренасяния товар и да са подходящи за температурата на товара.

2.12.3 Шлангове, които са под налягане на танка или налягане на разтоварване на помпите, трябва да бъдат проектирани за налягане на разрушаване не по-малко от 5 пъти максималното налягане на шланга по време на трансфера на товара.

2.12.4 Всеки нов вид товарен шланг, завършващ с накрайник, трябва са бъде тестван като прототип при нормална температура на околната среда с 200 цикъла под налягане от нула до поне два пъти посоченото максимално работно налягане. След провеждането на този тест за цикъла на налягането прототипният тест трябва да показва налягане на разрушаване поне 5 пъти посоченото максимално работно налягане при екстремна работна температура. Шланговете, използвани за прототипния тест, не трябва да се използват за товарна дейност. Следователно, преди да бъде въведена в експлоатация, всяка нова произведена дължина на шланга трябва да бъде хидростатично тествана при температура на околната среда с налягане не по-малко от 1,5 пъти посоченото максимално работно налягане, но не повече от две пети от неговото налягане на разрушаване. Шлангът трябва да бъде щампован или маркиран по някакъв друг начин с датата на тестване, неговото максимално работно налягане и ако се използва за услуги, различни от тези, които са при температурата на околната среда, неговата максимална и минимална температура, както е приложимо. Определеното максимално работно налягане не трябва да бъде по-малко от 10 бара (по манометър)."

ГЛАВА III - ОБОРУДВАНЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И СВЪРЗАНИ С НЕГО СЪОБРАЖЕНИЯ

2 Съществуващият текст от раздел 3.16.11 се заменя със следния:

"3.16.11 Корабът трябва да има на борда медицинско оборудване за първа помощ, включително оборудване за реанимация с кислород и противоотрови за товари, които се превозват, в съответствие с насоките, разработени от Организацията."

ГЛАВА IV - СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

3 Съществуващият текст от раздел 4.1 се заменя със следния:

"4.1 Въглероден дисулфид

Въглеродният дисулфид може да бъде превозван или под водна възглавница или под подходяща възглавница от инертен газ, както е посочено в следващите параграфи.

Пренасяне под водна възглавница

4.1.1 Следва да се създаде изискване за поддръжката на водна възглавница в товарните танкове при товарене, разтоварване и транзит. В допълнение подходяща възглавница от инертен газ трябва да бъде поддържана в ullage зоната по време на транзит.

4.1.2 Всички отвори трябва да бъдат в горната повърхност на танка над палубата.

4.1.3 Товарните линии трябва да свършат близо до дъното на танка.

4.1.4 Стандартният отвор за измерване на ullage трябва да бъде конструиран и за аварийно измерване.

4.1.5 Товарните тръбопроводи и вентилационните линии трябва да са независими от тръбопроводите и вентилационните линии, използвани за друг товар.

4.1.6 Помпите могат да се използват за разтоварване на товари, при условие че са дълбоководни или се потапят с хидравлично задвижване. Средствата за задвижване на дълбоководна помпа не трябва да представляват опасност от запалване на въглероден дисулфид и не трябва да се използва оборудване, което може да надвишава температура от 80 °C.

4.1.7 Ако се използва разтоварна помпа за товара, тя трябва да се вкара през цилиндричен кладенец, простиращ се от горната част на танка до точка на дъното на танка. Трябва да се формира водна възглавница в кладенеца, преди да се опита премахване на помпата, освен ако танкът не е освидетелстван като gas-free.

4.1.8 Товарите могат да се разтоварват и с изместване на вода или инертен газ, при условие че товарната система е проектирана за очакваното налягане и температура.

4.1.9 Предпазните клапани трябва да са конструирани от неръждаема стомана.

4.1.10 Поради ниската си температура на запалване и близките стойности, необходими за спиране на разпространението на пламъка, трябва да се допускат само безопасни системи и вериги в местата, представляващи опасност, посочени в 10.2.3.

Превоз под подходяща възглавница от инертен газ

4.1.11 Въглеродният дисулфид трябва да се транспортира в отделни танкове с проектно налягане не по-малко от 0,6 бара.

4.1.12 Всички отвори трябва да се намират в горната част на танка, над палубата.

4.1.13 Уплътнения, използвани в системата за съхраняване, трябва да са направени от материали, които не реагират на въглероден дисулфид и не се разтварят в него.

4.1.14 Резбови съединения не са разрешени в системите за съхраняване, включително в парните линии.

4.1.15 Преди натоварване танка (танковете) трябва бъдат запълнени с подходящ инертен газ докато нивото на кислород е 2 % или по-малко от обема. Трябва да се осигурят средства за поддръжка на положително налягане в танка, като се използва подходящ инертен газ при товарене, транспортиране и разтоварване. Тази система трябва да може да поддържа това положително налягане между 0,1 и 0,2 бара (по манометър), като трябва да се наблюдава от разстояние и оборудва с аларми за високо и ниско налягане.

4.1.16 Трюмните пространства, обграждащи отделния танк, превозващ въглероден дисулфид трябва да бъдат запълнени с подходящ газ, докато нивото на кислород не достигне 2 % или по-малко. Трябва да се осигурят средства за наблюдение и поддръжка на тези условия през продължителността на пътуването. Трябва също да се предвидят средства за тестване на тези помещения за газ от въглероден дисулфид.

4.1.17 Въглеродният дисулфид трябва бъде натоварен, транспортиран и разтоварен по такъв начин, че да не настъпва изпускане в атмосфера. Ако газ от въглероден дисулфид се върне на брега по време на натоварване или на кораба по време на разтоварване, системата за връщане на газ трябва да бъде независима от всички други системи за съхранение.

4.1.18 Въглеродният дисулфид трябва да се изпуска само чрез потопени дълбоководни помпи или чрез подходящо изместване на инертен газ. Потопените дълбоководни помпи трябва да работят по начин, който предотвратява натрупването на топлина в помпата. Помпата също така трябва да бъде оборудвана с температурен сензор в корпуса на помпата с дистанционно отчитане и аларма в помещението за управление на товара. Алармата трябва да бъде настроена на 80 °C. Помпата също трябва да бъде оборудвана с устройство за автоматично изключване, ако налягането в танка падне под атмосферното налягане по време на изпускането.

4.1.19 Не трябва да се допуска преминаването на въздух в товарния танк, товарната помпа или линиите, докато има въглероден дисулфид в системата.

4.1.20 Не трябва да се извършва никаква друга обработка на товара, почистване на танка или освобождаване от баласт едновременно с натоварването или разтоварването на въглероден дисулфид.

4.1.21 Трябва да се осигури система за разпръсване на вода с подходящ капацитет, за да се покрие ефективно зоната около товарния колектор, откритите палубни тръбопроводи, свързани с обработването на продукта или куполите на танка. Подредбата на тръбите и накрайниците трябва да е такава, че да поддържа равномерна скорост от 10 литра/m2 в минута. Дистанционното ръчно управление трябва да се осъществява, така че дистанционното стартиране на помпи, снабдяващи системата за разпръскване на вода, и дистанционните операции на всички нормално затворени клапани в системата да могат да бъдат извършвани от подходящо място извън товарната зона, в непосредствена близост до помещенията за настаняване и лесно достъпно и оперативно в случай на пожар в предпазните зони. Системата за разпръскване на вода трябва да може да извършва както операции на място, така и дистанционни операции, като средствата трябва да осигурят възможност всяко разливане на товар да се отмива. В допълнение шланг за вода под налягане с накрайник, когато атмосферната температура позволява, трябва да бъде свързан и готов за незабавна употреба при товарни и разтоварни операции.

4.1.22 Никой товарен танк не трябва да е запълнен с повече от 98 % течност при референтната температура (R).

4.1.23 Максималният обем (VL) на товара, който трябва да се натовари в танка, трябва да бъде:


където:

V = обем на танка;

pR = относителна плътност на товара при референтната стойност (R);

pL = относителна плътност на товара при температура на товарене;

R = референтна температура, т.е. температурата, при която налягането на парата отговаря на зададеното налягане на предпазния клапан.

4.1.24 Максималните лимити за запълване на всеки товарен танк трябва бъдат посочени за всяка температура на товарене, която може да бъде приложена, както и за приложимата референтна температура по списък, одобрен от Администрацията. Копие от този списък трябва да се съхранява за постоянно на борда от капитана.

4.1.25 Зоните на откритата палуба или полузатворени пространства на откритата палуба в рамките на три метра от отвора на танка, отвора на газта или парата, фланец на товарната тръба или товарната клапа на танка, сертифициран за превоз на въглероден дисулфид, трябва да съответстват на изискванията за електрическо оборудване за въглероден дисулфид в колона "i", глава 17. Също така, в рамките на обособената зона, не се допускат никакви други източници на топлина като парни тръбопроводи с температура на повърхността над 80 °C.

4.1.26 Трябва да се предвидят средства за измерване на ullage и за вземане на проба от товара без отваряне на танка и нарушаване на положителната възглавница на инертния газ.

4.1.27 Продуктът трябва да бъде транспортиран единствено в съответствие с плана за управление на товара, приет от Администрацията. Планът за управление на товара трябва да показва цялата система от товарни тръбопроводи. Копие от одобрения план за управление на товари трябва да е достъпно на борда. Свидетелството за годност за превоз на опасни химикали в наливно състояние трябва да се позовава на одобрения план за управление на товар."

ГЛАВА 5 - ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ

4 Съществуващият параграф 5.3.3 се заменя със следния:

"5.3.3 Членовете на екипажа в управленско и оперативно ниво трябва да бъдат обучени на аварийни процедури за справяне в случаи на изтичане, разлив или пожар при превоз на товар, в съответствие с насоките, разработени от Организацията, и достатъчен брой от тях следва да бъдат инструктирани и обучени за оказване на основна първа помощ при превоз на товар."