Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 96 от 19.XI

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2015 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (ДВ, БР. 7 ОТ 2015 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2015 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (ДВ, БР. 7 ОТ 2015 Г.)

Издадена от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.96 от 19 Ноември 2021г.

§ 1. В чл. 22е се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

"(2) В случаите когато базата за обучение е различна от висшето училище, регистрирало специализанта, се прилагат изискванията на чл. 20, ал. 4, 5 и 6."

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. (1) По време на обявената към момента на влизане в сила на тази наредба извънредна епидемична обстановка и два месеца след нейната отмяна базите за обучение могат да сключват срочни трудови договори по чл. 11, ал. 1, т. 1 без провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда с лекарите, работещи във:

1. клиники или отделения по анестезиология и интензивно лечение, осъществяващи лечение на пациенти с COVID-19 - за придобиване на специалност "Анестезиология и интензивно лечение";

2. клиники или отделения, осъществяващи лечение на пациенти с COVID-19 - за придобиване на специалностите "Инфекциозни болести", "Вътрешни болести" или "Пневмология и фтизиатрия";

3. структури, осъществяващи медицинска помощ по специалността "Спешна медицина" - за придобиване на специалност "Спешна медицина".

(2) В случай че базата за обучение желае мястото за специализант по ал. 1 да бъде финансирано от държавата, тя уведомява писмено Министерството на здравеопазването за това и предоставя информация за назначения специализант в 10-дневен срок от сключването на срочния трудов договор по чл. 11, ал. 1, т. 1.

(3) За специализантите по ал. 2 Министерството на здравеопазването финансира обучението по чл. 40, ал. 1 и чл. 41, ал. 6 и осигурява средствата по чл. 42б от датата на започване на обучението им за придобиване на специалност.

(4) Министерството на здравеопазването сключва договори с висшите училища за предоставяне на средствата по ал. 3 при спазване на изискванията на чл. 43, ал. 5, 6, 7 и 8.

§ 3. Наредбата е съгласувана с министъра на образованието и науката и с министъра на финансите.