Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 96 от 19.XI

РЕШЕНИЕ № 791 ОТ 12 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА КОНСТАТИРАНЕ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА Т. 11 ОТ РЕШЕНИЕ № 963 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2004 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРО

 

РЕШЕНИЕ № 791 ОТ 12 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА КОНСТАТИРАНЕ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА Т. 11 ОТ РЕШЕНИЕ № 963 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2004 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ГЛИНИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ОТ НАХОДИЩЕ "КЛИСУРИЦА", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КЛИСУРИЦА, ОБЩИНА МОНТАНА, ОБЛАСТ МОНТАНА

Обн. ДВ. бр.96 от 19 Ноември 2021г.

На основание чл. 71 от Закона за подземните богатства във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите, т. 11 от Решение № 963 на Министерския съвет от 10 декември 2004 г. и мотивиран доклад на министъра на енергетиката


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:


1. Констатира:

1.1. неизпълнение на т. 11 от Решение № 963 на Министерския съвет от 10 декември 2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - глини, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Клисурица", разположено в землището на с. Клисурица, община Монтана, област Монтана, за сключване на концесионен договор с търговското дружество, определено за концесионер;

1.2. обективна невъзможност за изпълнение на т. 11 от Решение № 963 на Министерския съвет от 10 декември 2004 г. поради заличаване на търговското дружество, определено за концесионер.

2. Находище на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - глини, от находище "Клисурица", разположено в землището на с. Клисурица, община Монтана, област Монтана, да бъде включено в списъка на подземните богатства с установени находища по чл. 2, ал. 4 от Закона за подземните богатства в 30-дневен срок от влизането в сила на решението.

3. Оправомощава министъра на енергетиката да представлява концедента по дела, свързани с решението.

4. Решението да се обнародва в "Държавен вестник".

5. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник" пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.