Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 96 от 19.XI

ИЗМЕНЕНИЯ НА КОДЕКСА ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (КОДЕКС BCH)(Приети с Резолюция MERC.56(33) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация на 30 октомври 1

 

ИЗМЕНЕНИЯ НА КОДЕКСА ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (КОДЕКС BCH)

(Приети с Резолюция MERC.56(33) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация на 30 октомври 1992 г. В сила за Република България от 1 юли 1994 г.)

Издадени от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Обн. ДВ. бр.96 от 19 Ноември 2021г.

Комитетът по опазване на морската среда,

Като припомня член 38, буква а) от Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета по опазване на морската среда, възложени му с международни конвенции за предотвратяване и контрол на замърсяването на морето от кораби,

Като отбелязва член 16 от Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г. (по-нататък наричана "Конвенцията от 1973 г."), и член VI от Протокола от 1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г. (по-нататък наричан "Протокола от 1978 г."), които заедно определят процедурата за изменение на Протокола от 1978 г. и възлагат на съответния орган на Организацията функцията за разглеждане и приемане на изменения на Конвенцията от 1973 г., изменена с Протокола от 1978 г. (MARPOL 73/78),

Като отбелязва също Резолюция МЕРС.55(33), с която Комитетът приема изменения към Международния кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние ("IBC code"),

Като признава необходимостта съответните изменения на Кодекс BCH да влязат в сила на датата, на която влизат в сила измененията на IBC code,

Като разгледа на своята тридесет и трета сесия съответните изменения на Кодекс BCH, предложени от Подкомитета за химикали в наливно състояние на двадесет и първата сесия, и разпространени в съответствие с член 16, параграф 2, буква а) от Конвенцията от 1973 г.,

1. Приема в съответствие с член 16, параграф 2, буква d) от Конвенцията от 1973 г. изменения на Кодекс BCH, чийто текст се съдържа в приложението към настоящата резолюция;

2. Установява в съответствие с член 16, параграф 2, буква f), подточка iii) от Конвенцията от 1973 г., че измененията се считат за приети на датата, на която са установени условията за влизане в сила на измененията на IBC code, приети от Комитета с Резолюция МЕРС.55(33), освен ако преди тази дата не по-малко от една трета от Страните или Страните, чиито комбинирани търговски флоти съставляват не по-малко от 50% от брутния тонаж на световния търговски флот, не са уведомили Организацията за възраженията си по измененията;

3. Приканва Страните да отбележат, че в съответствие с член 16, параграф 2, буква g), подточка ii) от Конвенцията от 1973 г. посочените изменения влизат в сила шест месеца след приемането им в съответствие с параграф 2 по-горе;

4. Отправя искане към генералния секретар, за целите на член 16, параграф 2, буква е) от Конвенцията от 1973 г., да предаде заверени копия от настоящата резолюция и текста на измененията, съдържащ се в приложението, на всички Страни по Протокола от 1978 г.;

5. В допълнение отправя искане към генералния секретар да предаде копия от настоящата резолюция и приложението към нея на членовете на Организацията, които не са Страни по Протокола от 1978 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ


ИЗМЕНЕНИЯ НА КОДЕКСА ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (КОДЕКС BCH)


В съществуващия текст на последното изречение в 1.1 се добавят следните думи:

... от глава 17 от IBC code.

Последните две изречения от съществуващия текст към 1.2.1 се изменят така:

Понастоящем Кодексът е ограничен до течностите, предвидени в обобщението на минималните изисквания в глава 17 от IBC code. Продуктите, които са прегледани и е определено, че не представляват опасни и замърсяващи отровни вещества, за които се прилага Кодексът, са предвидени в глава 18 от IBC code.

Съществуващият текст от 1.4.16А се заменя със следното:

Вредно течно вещество означава всяко вещество, посочено в допълнение II от Анекс II на Международната конвенция за предотвратяването на замърсяването от кораби, 1973 г., както е изменена с Протокола от 1978 г., отнасящ се към нея (MARPOL 73/78), или временно класифицирано съгласно разпоредбите на правило 3, параграф 4 от посочения Анекс, попадащо в категории А, В, С или D.

Добавя се следният нов текст 1.4.16С след съществуващия 1.4.16В:

Кодекс IBC означава Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние, приет от Комитета по морска безопасност и Комитета по опазване на морската среда на Организацията с резолюции MSC.4(48) и МЕРС.19(22), както е изменен.

Съществуващият текст от 3.16.10(а) се заменя със следното:

дихателна защита от филтърен тип е неприемлива;

Следните думи се добавят след третото изречение на съществуващия текст от 4.7.21:

Ръчното дистанционно управление трябва да бъде организирано така, че дистанционното стартиране на помпи, захранващи спринклерната система, и дистанционното управление на нормално затворени клапани в системата могат да се извършват от подходящо място извън товарната зона в непосредствена близост до жилищните помещения, като са лесно достъпни и работещи в случай на пожар в защитените зони.

Съществуващият текст от 4.10 се изменя така:

4.10 Товари, защитени с добавки

4.10.1 Някои товари, споменати в колона "m" в таблицата към глава VI, поради естеството на химичния им състав са податливи при определени температурни условия, излагане на въздух или контакт с катализатор да претърпяват полимеризация, разлагане, окисляване или други химични промени. Редуцирането на тази тенденция се осъществява чрез въвеждане на малки количества химически добавки в течния товар или чрез контролиране на условията на товарния танк.

4.10.2 Без промяна.

4.10.3 Трябва да се внимава тези товари да бъдат достатъчно защитени, за да се предотвратят вредни химически промени през цялото време на пътуването. Корабите, превозващи такива товари, трябва да бъдат снабдени със сертификат за защита от производителя, който да се съхранява по време на пътуването и да посочва:

.1 името и количеството на наличните добавки;

.2 дали добавката е зависима от кислород;

.3 датата, на която добавката е поставена в продукта, и срок на годност;

.4 всякакви температурни ограничения, отнасящи се до срока на ефективност на добавката; и

.5 действия, които трябва да се предприемат, ако продължителността на пътуването надвиши срока на годност на добавката.

4.10.4 Кораби, които изолират въздух с цел предотвратяване на окислението на товара, трябва да отговарят на 2.19.3.

4.10.5 Продукт, съдържащ добавка, зависеща от кислород, трябва да се превозва без инертиране.

4.10.6 Както е в 4.10.5.

4.10.7 Както е в 4.10.6.

Нов текст 4.23 се добавя, както следва:

4.23 Сензори за температура

Трябва да бъдат използвани сензори за температура с цел наблюдение на температурата на товарната помпа, за да се открива прегряване поради неизправност на помпата.


ГЛАВА VI


Съществуващият текст от глава VI се заменя със следното:


ГЛАВА VI - ОБОБЩЕНИЕ НА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

Резюмето на минималните изисквания на продуктите, обхванати от Кодекса, е изложено в глава 17 от IBC code.

С цел приложение на минималните изисквания съгласно настоящия Кодекс препратките към IBC code, представени в лявата колона на следната таблица, следва да се вземат предвид във връзка с препратките към Кодекс BCH, представени в дясната колона. Където е направена препратка в Кодекс BCH към колона "m" в таблицата от глава VI, следва да се вземе предвид всяка от колоните "m", "n" и "o" в таблицата на глава 11 от IBC code.


ПРЕПРАТКИ КЪМ ИЗИСКВАНИЯТА НА КОДЕКСИ IBC/BCH


Кодекс IBC, точки към глава 17

Препратка към Кодекс IBC

Препратка към Кодекс BCH

Вид на кораба (колона е)

 

 

1 = вид на кораба 1

(2.1.2)

(2.2.4(a)

2 = вид на кораба 2

(2.1.2)

(2.2.4(b)

3 = вид на кораба 3

(2.1.2)

(2.2.4(c)

Вид на танка (колона f)

 

 

1 = независим танк

(4.1.1)

(2.3.2)

2 = интегрален танк

(4.1.2)

(2.3.1)

G = гравитационен танк

(4.1.3)

(2.4)

P = танк под налягане

(4.1.4)

-

Контрол на средата в танка (колона h)

 

 

Инерт.: инертиране

(9.1.2.1)

(2.19.2(a)

Подложка: течна или газова

(9.1.2.2)

(2.19.2(b)

Сухо: изсушаване

(9.1.2.3)

(2.19.2(c)

Вентилация: естествена или принудителна

(9.1.2.4)

(2.19.2(d)

Кодекс IBC, точки към глава 17

Препратка към Кодекс IBC

Препратка към Кодекс BCH

Електрическо оборудване (колона i)

 

 

Незапалимост: незапалим продукт

(10.1.6)

Стандартна електрическа система

Да: Точката на възпламеняване надвишава 60°С (затворена чаша)

(10.1.6)

Стандартна електрическа система

Не: Продукт с точка на възпламеняване, която не надвишава 60°С (затворена чаша)

(10.1.6)

Стандартна електрическа система

Измерване (колона j)

 

 

О. отворено измерване

(13.1.1.1)

Отворено устройство (3.9(а)

R. ограничено измерване

(13.1.1.1)

Ограничено устройство (3.0(b)

C. затворено измерване

(13.1.1.1)

Затворено устройство (3.9(c)

I. непряко измерване

(13.1.1.1)

Непряко устройство (3.9(d)

Материали и конструкция (колона m)

 

 

 

N1

4.12.1

 

N2

4.12.2

 

N3

4.12.3

 

N4

4.12.4

 

N5

4.12.5

 

N6

4.12.8

 

N7

4.12.9

 

N8

4.12.1, мед и медни сплави може да се използват

 

Z

-

 

Y1

4.12.6

 

Y2

4.12.7(a)

 

Y3

4.12.7(b)

 

Y4

4.12.10

 

Y5

4.12.6, алуминий не е разрешен

Дихателна и очна защита(колона n)

E: вж. 14.2.8

3.16.10

Кодекс IBC, точки към глава 17

Препратка към Кодекс IBC

Препратка към Кодекс BCH

Специални изисквания (колона о)

15.1

4.4

 

15.2

4.19

 

15.3

4.1

 

15.4

4.2

 

15.5.1 - 13

4.20.1 - 14

 

15.5.14 - 26

4.20.15 - 27

 

15.6

4.6

 

15.7

4.5

 

15.8

4.7

 

15.9

4.21

 

15.10

4.3

 

15.11

4.8

 

15.12

4.9

 

15.13

4.10

 

15.14

4.11

 

15.16

4.15

 

15.17

4.13.1

 

15.18

4.13.2

 

15.19

4.14

 

15.19.6

4.14.1

 

15.20

4.22

 

15.21

4.23

 

16.2.6

5.2.5

 

16.2.7

5.2.6

 

16.2.8

5.2.7

 

16.2.9

5.2.8

 

16.6

4.18

 

16А.2.2

5А.2.2


ГЛАВА VII


Съществуващият текст от глава VII се заменя със следното:


ГЛАВА VII - СПИСЪК С ХИМИКАЛИТЕ, СПРЯМО КОИТО КОДЕКСЪТ НЕ СЕ ПРИЛАГА


Списъкът с химикали, които са прегледани по отношение на опасните им и замърсяващи свойства и е определено, че не представляват опасност, при която следва да се прилага Кодексът, е посочен в глава 18 от IBC code.


Добавя се нова глава VIII, както следва:


ГЛАВА VIII – ТРАНСПОРТ НА ТЕЧНИ ХИМИЧEСКИ ОТПАДЪЦИ


8.1 Въведение

8.1.1 Морският транспорт на течни химически отпадъци може да представлява заплаха за здравето на хората и за околната среда.

8.1.2 Следователно течните химически отпадъци следва да се транспортират в съответствие със съответните международни конвенции и препоръки, и по-специално в случай на морски транспорт в наливно състояние, с изискванията на този Кодекс.

8.2 Дефиниции

За целите на тази глава:

8.2.1 "Течни химически отпадъци" са вещества, разтвори или смеси, предлагани за транспортиране, съдържащи или замърсени с едно или повече вещества, които са предмет на изискванията на този Кодекс и за които не се предвижда пряка употреба, но които се пренасят за изхвърляне, изгаряне или други методи за унищожение, различни от изхвърляне в морската среда.

8.2.2 "Трансгранично движение" означава морски транспорт на отпадъци от район под националната юрисдикция на една страна до или през район под националната юрисдикция на друга държава, или към или през зона, която не е под националната юрисдикция на никоя държава, при условие че поне две държави са засегнати от трансграничното движение.

8.3 Приложимост

8.3.1 Изискванията в тази глава са приложими към трансграничното движение на течни химически отпадъци в наливно състояние чрез морски кораби и трябва да се разглеждат заедно с всички други изисквания на този Кодекс.

8.3.2 Изискванията в тази глава не се прилагат само към:

.1 отпадъци, получени от корабни операции, които са обхванати от изискванията на MARPOL 73/78;

.2 течни химически отпадъци, превозвани чрез кораби, извършващи изгаряне на такива отпадъци в морска среда, обхванати от глава 19 на IBC code; и

.3 вещества, разтвори или смеси, съдържащи или замърсени с радиоактивни материали, които са предмет на приложимите изисквания за радиоактивни материали.

8.4 Разрешени пратки

8.4.1 Трансграничното движение на отпадъци е позволено да започне само в случаите, когато:

.1 е изпратено известие от компетентния орган на страната на произход или от производителя или износителя по канала на компетентния орган на страната на произход до страната на крайното местоназначение; и

.2 компетентният орган на страната на произход след получаване на писменото съгласие на страната на крайното местоназначение с констатация, че отпадъците ще бъдат изгорени безопасно или ще им бъдат приложени други методи за унищожаване, е упълномощил за това движение.

8.5 Документация

8.5.1 В допълнение към документацията, посочена в 5.2 от този Кодекс, корабите, извършващи трансгранично транспортиране на течни химически отпадъци, трябва да носят на борда си документ за движение на отпадъци, издаден от компетентния орган на страната на произход.

8.6 Класификация на течни химически отпадъци

8.6.1 С цел опазване на морската среда всички течни химически отпадъци, транспортирани в наливно състояние, трябва да бъдат считани за категория А вредни течни вещества независимо от действителната им категория.

8.7 Транспортиране на течни химически вещества

8.7.1 Течните химически отпадъци трябва да се транспортират в кораби и в товарни танкове в съответствие с минималните изисквания за течни химически отпадъци, посочени в глава 17 от IBC code, освен ако има ясни основания да се счита, че опасностите от отпадъците налагат:

.1 пренасяне в съответствие с изискванията на кораб от тип 1; или

.2 допълнителни изисквания на този Кодекс, приложими към веществото, или в случай на смесване, неговия компонент, представляващ преобладаващата опасност.


Промени настройката на бисквитките