Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 96 от 19.XI

ИЗМЕНЕНИЯ НА КОДЕКСА ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (КОДЕКС BCH)(Хармонизирана система за преглед и освидетелстване)(Приети с Резолюция MERC.41(29) на Комитета по опазване на морската среда н

 

ИЗМЕНЕНИЯ НА КОДЕКСА ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (КОДЕКС BCH)
(Хармонизирана система за преглед и освидетелстване)

(Приети с Резолюция MERC.41(29) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация на 16 март 1990 г. В сила за Република България от 3 февруари 2000 г.)

Издадени от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Обн. ДВ. бр.96 от 19 Ноември 2021г.

Комитетът по опазване на морската среда,

Като припомня член 38 (а) от Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета,

Като припомня също Резолюция MERC.20(22), с която Комитетът приема Кодекса за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (Кодекс BCH),

Като отбелязва член 16 от Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г. ("Конвенцията от 1973 г."), и член VI от Протокола от 1978 г. към Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г. ("Протоколът от 1978 г."), които заедно определят процедурата по изменение на Протокола от 1978 г. и възлагат на съответния орган на Организацията функция да разглежда и приема изменения на Конвенцията от 1973 г., изменена с Протокола от 1978 г. (MARPOL 73/78),

Като припомня Резолюция 10 на Международната конференция за безопасност на танкерите и предотвратяване на замърсяването от 1978 г. и Резолюция 4 на Международната конференция за хармонизирана система за преглед и освидетелстване от 1988 г., които препоръчват Международната морска организация (ММО) да предприеме необходимите действия за въвеждане на хармонизирана система за преглед и освидетелстване в различни конвенции и кодекси,

Отбелязва още Резолюция MERC.39(29), с която Комитетът приема изменения по Анекса към Протокола от 1978 г., въвеждайки хармонизирана система за преглед и освидетелстване към него,

След разглеждане, на двадесет и деветото си заседание, на измененията на Кодекс BCH, предложени и разпространени съгласно член 16, точка 2, буква а) от Конвенцията от 1973 г.,

1. Приема в съответствие с член 16, точка 2, буква d) от Конвенцията от 1973 г., изменения на Кодекса BCH, чието съдържание е изложено в приложението към настоящата резолюция;

2. Изисква главният секретар, в съответствие с член 16, точка 2, буква (e) от Конвенцията от 1973 г., да предаде на всички Страни по Протокола от 1978 г. заверени копия от настоящата резолюция и съдържанието на измененията съгласно приложението към нея;

3. Определя в съответствие с член 16, точка 2, буква f), подточка (iii) от Конвенцията от 1973 г., че измененията следва да се считат за приети на същата дата, на която измененията на Анекса към Протокола от 1978 г. са приети от Комитета с Резолюция MERC.39(29), освен ако преди посочената дата на Организацията са съобщени възражения, както е предвидено в член 16, точка 2, буква f), подточка (iii);

4. Приканва Страните да обърнат внимание, че съгласно член 16, точка 2, буква g), подточка (ii) от Конвенцията от 1973 г. измененията влизат в сила шест месеца след тяхното приемане съгласно параграф 3 по-горе;

5. Изисква главният секретар да информира всички Страни, когато условията за влизането в сила на Протокола от 1988 г. към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS) и на Протокола от 1988 г. към Международната конвенция за товарните водолинии са изпълнени и когато в съответствие с чл. 16(8) от Конвенцията измененията на Кодекса съгласно приложението към настоящата резолюция влязат в сила;

6. Изисква още главният секретар да предаде на членовете на Организацията, които не са Страни по Протокола от 1978 г., копия от резолюцията и приложението към нея и да ги информира за влизането на измененията в сила.


ПРИЛОЖЕНИЕ


ИЗМЕНЕНИЯ НА КОДЕКСА ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (КОДЕКС BCH)

(Хармонизирана система за прегледи и освидетелстване)


1.4 Определения:

Добавя се ново определение, както следва:

"1.4.16.C "Дата на годишнина" означава деня и месеца на всяка година, които отговарят на датата на изтичане на Свидетелството за годност за превоз на опасни химикали в наливно състояние."

1.6 Изисквания за преглед

Съществуващото заглавие се заменя със следното: "Преглед и освидетелстване".

Съществуващия текст от раздел 1.6 следва да бъде заменен със следния:

"1.6.1 Процедура за преглед

1.6.1.1 Прегледът на кораби във връзка с прилагането на изискванията и освобождаването от тях следва да се извършва от служители на Администрацията. Въпреки това Администрацията може да възложи прегледите или на сървейъри, определени за целта, или на признати от нея организации.

1.6.1.2 При определяне на сървейъри или при признаването за организации за извършването на прегледи Организацията следва, като минимална мярка, да упълномощи всеки определен сървейър или призната организация:

.1 да изисква ремонт на дадения кораб; и

.2 да извършва прегледи, ако това се изисква от съответния орган на държавата на пристанището.

Администрацията следва да уведоми Организацията за специфични отговорности и условия на правомощията, делегирани на определените сървейъри или признатите организации, за да се разпространят до Договарящите правителства.

1.6.1.3 В случай че определен сървейър или призната организация прецени, че условията на кораба или неговото оборудване не съответстват по същество с данните на Свидетелството за годност за превоз на опасни химикали в наливно състояние, или са такива, че корабът не е годен да отплава, без да представлява опасност за кораба или лицата на борда, или без да представлява неоправдана заплаха за морската среда, този сървейър или организация трябва незабавно да гарантира предприемането на коригиращи действия и трябва своевременно да уведоми Администрацията. При условие че не се предприеме такова коригиращо действие, Свидетелството следва да бъде оттеглено и Администрацията трябва да бъде уведомена незабавно; а ако корабът е в пристанище на друго договарящо правителство, съответните власти на държавата на пристанището също следва да бъдат уведомени незабавно. След като служител на Администрацията, определен сървейър или призната организация уведоми съответните власти на държавата на пристанището, правителството на съответната държава на пристанището следва да предостави на служителя, сървейъра или организацията необходимото съдействие при изпълнение на техните задължения по този параграф. Когато е приложимо, правителството на съответната държава на пристанището следва да предприеме действия, гарантиращи, че корабът няма да отплава, докато не е в състояние да излезе в открито море или да напусне пристанището с цел достигане до най-близкия подходящ кораборемонтен завод, без това да представлява опасност за кораба или лицата на борда, или без да представлява неоправдана заплаха за морската среда.

1.6.1.4. Във всички случаи Администрацията следва да гарантира пълнотата и ефикасността на прегледа и следва да се ангажира да осигури необходимите мерки за изпълнение на това задължение.

1.6.2 Изисквания на прегледа

1.6.2.1 Конструкцията, оборудването, системите, арматурата, приспособленията и материалите (с изключение на елементи, по отношение на които се изисква Свидетелство за сигурност на конструкцията на товарен кораб, Свидетелство за сигурност на оборудването на товарен кораб, Свидетелство за сигурност на радиосредствата на товарен кораб или Свидетелство за управление на безопасната експлоатация на товарен кораб) на танкер- химикаловоз следва да бъдат подложени на следните прегледи:

.1 Първоначален преглед, преди корабът да бъде пуснат в експлоатация или преди Свидетелство за годност за превоз на опасни химикали в наливно състояние да бъде издадено за първи път, който следва да включва пълен преглед на конструкцията, оборудването, системите, арматурата, приспособленията и материалите, посочени в Кодекса. Прегледът следва да бъде такъв, че да гарантира, че конструкцията, оборудването, системите, арматурата, приспособленията и материалите напълно съответстват на приложимите изисквания на Кодекса.

.2 Подновителен преглед на интервали, посочени от Администрацията, но ненадвишаващи 5 години, освен където параграф 1.6.6.2.2, 1.6.6.5, 1.6.6.6 или 1.6.6.7 са приложими. Подновителният преглед трябва да бъде такъв, че да гарантира, че конструкцията, оборудването, системите, арматурата, приспособленията и материалите напълно съответстват на изискванията на Кодекса.

.3 Междинен преглед в рамките на 3 месеца преди или след втората годишнина или в рамките на 3 месеца преди или след третата годишнина на Свидетелството, който следва да замени един от годишните прегледи, посочени в параграф 1.6.2.1.4. Междинният преглед следва да бъде такъв, че да гарантира, че конструкцията и друго оборудване, както и свързаните помпи и тръбопроводни системи напълно отговарят на приложимите изисквания на Кодекса и са в изрядно работно състояние. Такива междинни прегледи следва да бъдат заверени в Свидетелството, издадено по параграф 1.6.4 или 1.6.5.

.4 Годишен преглед в рамките на 3 месеца преди или след всяка годишнина на Свидетелството, включително и основна инспекция на конструкцията, оборудването, системите, арматурата, приспособленията и материалите, посочени в параграф 1.6.2.1.1, за да се гарантира, че са поддържани съгласно параграф 1.6.3 и че са в задоволително състояние за услугата, за която е предназначен корабът. Такива годишни прегледи следва да бъдат заверени в Свидетелството, издадено по параграф 1.6.4 или 1.6.5.

.5 Допълнителен преглед, общ или частичен в зависимост от обстоятелствата, следва да се извърши при нужда след разследване, предвидено в параграф 1.6.3.3, или в случай че се извършва каквато и да е важна поправка или подновяване. Такива прегледи следва да гарантират, че необходимите поправки или подновявания са извършени ефикасно, така че материалите и извършването на поправките и подновявания да са удовлетворяващи; и че корабът е годен да отплава, без да представлява опасност за кораба или лицата на борда, или без да представлява неоправдана заплаха за морската среда.

1.6.3 Поддръжка на състоянието на кораба след преглед

1.6.3.1 Състоянието на кораба и оборудването му следва да се поддържат, за да бъдат в съответствие с изискванията на Кодекса, за да се гарантира, че корабът е годен да отплава, без да представлява опасност за кораба или лицата на борда, или без да представлява неоправдана заплаха за морската среда.

1.6.3.2 След извършване на преглед на кораба по параграф 1.6.2 не трябва да се извършват никакви промени по конструкцията, оборудването, системите, арматурата, приспособленията и материалите без одобрението на Администрацията освен при директна замяна.

1.6.3.3 При настъпване на произшествие на кораба или открит дефект, засягащи безопасността на кораба или ефикасността или пълнотата на неговите спасителни средства или друго оборудване, обхванато в Кодекса, капитанът или собственикът на кораба следва при първа възможност да информира Администрацията, определените сървейъри или признатите организации, отговорни за издаване на Свидетелството, които следва да инициират извършването на разследване, за да се определи дали преглед по силата на параграф 1.6.2.1.5 е необходим. Ако корабът се намира в пристанището на друго договарящо правителство, капитанът или собственикът на кораба също така трябва незабавно да информира съответните власти на държавата на пристанището и определените сървейъри и признатите организации следва да подсигурят изготвянето на такъв доклад.

1.6.4 Издаване или заверка на Свидетелство за годност

1.6.4.1 Свидетелство, наречено Свидетелство за годност за превоз на опасни химикали в наливно състояние, трябва да се издаде след първоначален или подновителен преглед на танкер-химикаловоз, извършващ международни пътувания, който е в съответствие със съответните изисквания на Кодекса.

1.6.4.2 Свидетелство за годност за превоз на опасни химикали в наливно състояние се изисква да бъде съставено съгласно образеца, отговарящ на формата в приложението. Ако езикът не е нито английски, нито френски, текстът следва да включва превод на един от тези езици.

1.6.4.3 Свидетелството, издадено съобразно изискванията на този раздел, следва да е на разположение на борда по всяко време.

1.6.4.4 Независимо от всички други разпоредби за изменения на този Кодекс, приети от Комитета по опазване на морската среда (MERC) с Резолюция MERC.41(29) или от Комитета по морска безопасност (MSC) с Резолюция MSC...(58), всяко Свидетелство за годност за превоз на опасни химикали в наливно състояние, което е валидно към момента на влизането в сила на тези изменения, следва да остане валидно до изтичането му съгласно условията на този Кодекс преди влизането на измененията в сила.

1.6.5 Издаване или заверка на Свидетелство за годност от друго правителство

1.6.5.1 Страна по MARPOL 73/78 има право след запитване на друга Страна да нареди кораб, упълномощен да плава под флага на друга Страна, да бъде прегледан и при условие че изискванията на Кодекса са спазени, да издаде или разреши издаването на Свидетелство за годност за превоз на опасни химикали в наливно състояние и където е приложимо, да завери или разреши заверка на свидетелството на борда на кораба в съответствие с Кодекса. Всяко така издадено Свидетелство следва да съдържа декларация, в която се заявява, че е издадено по искане от правителството на страната, под чийто флаг корабът е упълномощен да плава.

1.6.6 Срок и валидност на Свидетелството на годност

1.6.6.1 Свидетелството за годност за превоз на опасни химикали в наливно състояние се издава за период, посочен от Администрацията, който не надвишава 5 години.

1.6.6.2.1 Независимо от изискванията на параграф 1.6.6.1, в случай че подновителен преглед е извършен в рамките на 3 месеца преди датата на изтичане на съществуващото Свидетелство, новото Свидетелство е с валидност от датата на завършване на подновителния преглед до дата, която не надвишава 5 години от датата на изтичане на съществуващото Свидетелство.

1.6.6.2.2 Когато подновителният преглед е завършен след датата на изтичане на съществуващото Свидетелство, новото Свидетелство следва да бъде валидно от датата на извършване на подновителния преглед до дата, която не надвишава 5 години от датата на изтичане на съществуващото Свидетелство.

1.6.6.2.3 Когато подновителният преглед е извършен повече от 3 месеца след датата на изтичане на съществуващото Свидетелство, новото свидетелство следва да бъде валидно от датата на извършване на подновителния преглед до дата, която не надвишава 5 години от датата на извършване на подновителния преглед.

1.6.6.3 В случай че Свидетелството е издадено за период от по-малко от 5 години, Администрацията може да удължи валидността на Свидетелството след срока на изтичане на максималния период, определен в параграф 1.6.6.1, при условие че прегледите, посочени в параграфи 1.6.2.1.3 и 1.6.2.1.4, приложими при издаване на Свидетелство за период от 5 години, са извършени както следва.

1.6.6.4 В случай че е извършен подновителен преглед и ново свидетелство не може да бъде издадено или поставено на борда на кораба преди датата на изтичане на съществуващото Свидетелство, лицето или организацията, упълномощени от Администрацията, може да заверят съществуващото Свидетелство и това Свидетелство следва да се счита за валидно за удължен период, който не надвишава 5 месеца от датата на изтичане.

1.6.6.5 В случай че по време на изтичане на Свидетелството корабът не е в пристанището, на което следва да бъде прегледан, Администрацията може да удължи периода на валидност на Свидетелството, но това удължение следва да бъде предоставено единствено с цел позволяване на кораба да завърши пътуването си до пристанището, където следва да бъде прегледан, и единствено в случаите, когато е подходящо и разумно това да се случи. Никое Свидетелство не следва да бъде удължено за период, по-дълъг от 3 месеца, и кораб, на който се предоставя удължение, не следва при пристигане на пристанището за преглед да има право по силата на това удължение да напуска пристанището, без да е получил ново Свидетелство. След извършване на преглед новото Свидетелство следва да бъде валидно до дата, която не надвишава 5 години от датата на изтичане на съществуващото Свидетелство преди предоставяне на удължението.

1.6.6.6 Свидетелство, издадено на кораби, извършващи кратки пътувания, което не е удължено съгласно предходните изисквания в този раздел, може да бъде удължено от Администрацията за гратисен период до един месец от датата на изтичане, посочена в него. Когато подновителният преглед е извършен, новото Свидетелство следва да бъде валидно до дата, която не надвишава 5 години от датата на изтичане на съществуващото Свидетелство преди предоставяне на удължението.

1.6.6.7 При специални обстоятелства в съответствие с изискванията на Администрацията не се изисква новото Свидетелство да е валидно от датата на изтичане на съществуващото Свидетелство, както се изисква от параграфи 1.6.6.2.2, 1.6.6.5 или 1.6.6.6. При дадените специални обстоятелства новото Свидетелство следва да бъде валидно до дата, която не надвишава 5 месеца от датата за извършване на подновителен преглед.

1.6.6.8 В случай че е извършен годишен или междинен преглед преди определения в параграф 1.6.2 период, тогава:

.1 датата на годишнината, обозначена в Свидетелството, следва да бъде изменена чрез заверка до дата, която не трябва да надвишава с повече от 3 месеца датата, на която е извършен прегледът;

.2 последващ годишен или междинен преглед, изискван от параграф 1.6.2, следва да бъде извършен на интервали, предвидени в този раздел, като се използва новата дата на годишнината;

.3 датата на изтичане може да остане непроменена, при условие че един или повече годишни или междинни прегледи, както е съответно, са извършени така, че да не се надвишават максималните интервали между прегледите, предписани в параграф 1.6.2.

1.6.6.9 Свидетелство, издадено по параграфи 1.6.4 или 1.6.5, престава да бъде валидно в следните случаи:

.1 ако съответните прегледи не са извършени в рамките на периода, посочен в параграф 1.6.2;

.2 ако Свидетелството не е заверено в съответствие с параграфи 1.6.2.1.3 или 1.6.2.1.4;

.3 при прехвърляне на кораба под знаме на друга държава. Ново Свидетелство следва да бъде издадено единствено когато правителството, издаващо новото Свидетелство, е напълно удовлетворено, че корабът отговаря на условията, посочени в параграфи 1.6.3.1 и 1.6.3.2. В случай на прехвърляне между Страни, при поискване в рамките на 3 месеца след прехвърлянето, правителството на страната, под чието знаме корабът преди е имал право да плава, следва възможно най-бързо да предаде на Администрацията копия на Свидетелството, съхранявано на борда преди прехвърлянето, и при наличие копия от съответния доклад за преглед."Приложение

ОБРАЗЕЦ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ГОДНОСТ ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ

Съществуващият Образец на свидетелството се заменя със следния:

"СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ГОДНОСТ ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ

(Официален печат)

Издадено съгласно изискванията на

КОДЕКС ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ

(Резолюция MERC.20(22) и Резолюция MSC.9(53), изменени с Резолюция MERC.41(29) и Резолюция MSC...(...)

под ръководството на правителството на:

..............................................................................................

(пълно наименование на държавата)

от: ........................................................................................

(пълно наименование на компетентните лица или организации, признати от Администрацията)

Данни за кораба1

 

Име на кораба ......................................................................................................................................................

Отличителен номер или букви .........................................................................................................................

Пристанище на регистрация ............................................................................................................................

Бруто тонаж ........................................................................................................................................................

Тип кораб (параграф 2.2.4 от Кодекса)

ИМО номер2.........................................................................................................................................................

 

Дата, на която корабът е бил заложен на кил или е на подобен етап на строителство, или (при преустройство на кораб) датата , на която е започнало преустройство в танкер-химикаловоз .........................................................................................................................................................

Дата на строителния договор ............................................................................................................................

Корабът също така е в пълно съответствие със следните изменения на Кодекса:………………..………..

...............................................................................................................................................................................

Корабът е освободен от следните изисквания на Кодекса: ................................................................................................................................................................................

УДОСТОВЕРЯВА СЕ, ЧЕ:

1 Корабът е преминал преглед в съответствие с изискванията на раздел 1.6 от Кодекса.

2 Прегледът е показал, че в съответствие с изискванията на раздел 1.6 от Кодекса състоянието на конструкцията, машините и оборудването на кораба са задоволителни и корабът отговаря на съответните изисквания на Кодекса, приложими за:

.1 кораби, посочени в параграф 1.7.2.3 3;

 

.2 кораби, посочени в параграф 1.7.3 3.

 

3 Корабът е снабден с Ръководство в съответствие със Стандартите за процедури и устройства, както се изисква от правило 5, 5А и 8 от Анекс II към MARPOL 73/78, и че устройствата и оборудването на кораба, предвидени в Ръководството, са задоволителни във всички отношения и отговарят на приложимите изисквания на посочените Стандарти.

 

4 Корабът е подходящ за пренасяне в наливно състояние на следните продукти, при условие че са взети под внимание съответните операционни изисквания на Кодекса.

 

Продукти

Условия за превоз

(номер на танка и т.н.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Продължение в Приложение 13.

Номерата на танковете, посочени в този списък, са посочени в Приложение 2.

 

5 В съответствие с параграфи 1.7.3/2.2.53 изискванията на Кодекса по отношение на кораба са изменени по следния начин: .........................................................................................................................

6 Корабът следва да бъде натоварен:

.1 в съответствие с условията за натоварване, предоставени в одобреното Ръководство за товарене, с печат и дата .............................. и подписани от отговорния служител на Администрацията, или от признатата от Администрацията организация;3

.2 в съответствие с ограниченията за товар, приложени към това Свидетелство.3

 

Когато се изисква натоварване на кораба по начин, различен от този съгласно посочените по-горе инструкции, тогава необходимите изчисления, за да се аргументират предложените условия за натоварване, трябва да се съобщят на Администрацията, издаваща свидетелството, която може писмено да разреши приемането на предложените условия за натоварване.4

 

Това Свидетелство е валидно до .............................................................5, при условие че подлежи на прегледи в съответствие с параграф 1.6 от Кодекса.

Издадено в ....................................................................

(Място на издаване на свидетелството)

.........................................

(Дата на издаване)

......................................................................

(Подпис на надлежно упълномощеното длъжностно лице, издаващо свидетелството)

 

(Печат или щемпел на издаващия орган според случая)

 

Бележки за попълване на Свидетелството:

1Свидетелството може да бъде издадено само на кораби, които имат право да плават под знаме на държави, които са страни по MARPOL 73/78.

2Тип кораб: Всяко вписване трябва да се отнася до всички съответни препоръки, напр. вписване "тип 2" следва да значи тип 2 във всички случаи, предвидени в Кодекса. Тази колона обикновено не се прилага в случаите на съществуващ кораб и в такъв случай трябва да се отбележи "виж параграф 2.2".

3Продукти: Продукти, посочени в глава VI от Кодекса, или такива, които са оценени от Администрацията в съответствие с параграф 1.8 от Кодекса, следва да бъдат посочени. По отношение на последните "нови" продукти всички специални изисквания, предписани временно, следва да се отбележат.

4Продукти: Списъкът с продуктите, които корабът е в състояние да превозва, трябва да включва вредните течни вещества от категория D, които не са обхванати от Кодекса, и трябва да се определят като "глава VII, категория D".

Бележки за попълване на Свидетелството (продължение):

5Условия за превоз: Ограниченията за превоз на вещества от категория B и категория C по правило 5А.2 от Кодекса също следва да бъдат посочени.

6Условия за превоз: Ако на кораба е издадено Свидетелство, което е изменено в съответствие с изискването на правило 1 (12) от Анекс II към MARPOL 73/78, в Свидетелството следва да се направи следната декларация в горната част на таблицата с продукти и условия за превоз: "Този кораб е освидетелстван да превозва само химикали - опасни замърсители."

 

ЗАВЕРКИ ЗА ГОДИШНИ И МЕЖДИННИ ПРЕГЛЕДИ

С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА, че при преглед, изискван съгласно параграф 1.6.2 от Кодекса, корабът отговаря на съответните изисквания на Кодекса:

Годишен преглед:

Подпис .............................................

(Подпис на упълномощен служител)

Място ...............................................

Дата .................................................

(Печат или щемпел на издаващия орган според случая)

Годишен/междинен преглед3:

Подпис ..............................................

(Подпис на упълномощен служител)

Място .................................................

Дата ...................................................

(Печат или щемпел на издаващия орган според случая)

Годишен/междинен преглед3:

Подпис ............................................

(Подпис на упълномощен служител)

Място ...............................................

Дата .................................................

(Печат или щемпел на издаващия орган според случая)

Годишен преглед:

Подпис..............................................

(Подпис на упълномощен служител)

Място ................................................

Дата ..................................................

(Печат или щемпел на издаващия орган според случая)

Годишен/междинен преглед в съответствие с параграф 1.6.6.8.3

С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА, че по време на годишен/междинен3 преглед в съответствие с параграф 1.6.6.8.3 от Кодекса корабът отговаря на съответните изисквания на Кодекса:

Подпис ............................................

(Подпис на упълномощен служител)

Място ...............................................

Дата .................................................

(Печат или щемпел на издаващия орган според случая)

Заверка за удължаване на Свидетелството, в случай че е валидно за по-малко от 5 години, в съответствие с параграф 1.6.6.3

Този кораб отговаря на съответните изисквания на Кодекса и Свидетелството в съответствие с параграф 1.6.6.3 от Кодекса се счита за валидно до .......................

Подпис .............................................

(Подпис на упълномощен служител)

Място ...............................................

Дата .................................................

(Печат или щемпел на издаващия орган според случая)

Заверка за извършен подновителен преглед в съответствие с параграф 1.6.6.4

Този кораб отговаря на съответните изисквания на Кодекса и Свидетелството в съответствие с параграф 1.6.6.4 от Кодекса се счита за валидно до .......................

Подпис ....................................

(Подпис на упълномощен служител)

Място ...............................................

Дата .................................................

(Печат или щемпел на издаващия орган според случая)

Заверка за удължаване на валидността на Свидетелството за гратисен период или до достигане на пристанището за преглед в съответствие с параграфи 1.6.6.5 и 1.6.6.6

Това Свидетелство в съответствие с параграфи 1.6.6.5/1.6.6.63 от Кодекса се счита за валидно до ................................................

Подпис ............................................

(Подпис на упълномощен служител)

Място ...............................................

Дата .................................................

(Печат или щемпел на издаващия орган според случая)

Заверка за изместване на датата на годишнината в съответствие с параграф 1.6.6.8

В съответствие с параграф 1.6.6.8 от Кодекса новата дата на годишнина е ..........................................

Подпис ............................................

(Подпис на упълномощен служител)

Място ...............................................

Дата .................................................

(Печат или щемпел на издаващия орган според случая)

В съответствие с параграф 1.6.6.8 от Кодекса новата дата на годишнина е ...............................

Подпис ............................................

(Подпис на упълномощен служител)

Място ...............................................

Дата .................................................

(Печат или щемпел на издаващия орган според случая)

 

_________________

1Като алтернатива данните за кораба могат да бъдат поставени хоризонтално в кутии.

2В съответствие с Резолюция A.600(15) информация за идентификационния IМО номер на кораба може да бъде включена доброволно.

3Изтрива се ненужното.

4Вместо да бъде включен в Свидетелството, този текст може да бъде приложен към Свидетелството, в случай че е подписан и подпечатан.

5Въвежда се датата на изтичане, както е посочена от Администрацията в съответствие с параграф 1.6.6.1 от Кодекса. Денят и месецът на тази дата отговарят на датата на годишнината, както е определено в параграф 1.4.1.6 от Кодекса, освен ако няма изменения в съответствие с параграф 1.6.6.8 от Кодекса.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

КЪМ СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ГОДНОСТ ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ

Продължение на списъка с продукти към тези, посочени в раздел 4, и техните условията за превоз

 

 

 

 

 

 

 

Дата ..................................

(На Свидетелството)

.............................................

(Подпис на надлежно упълномощеното длъжностно лице, издаващо Свидетелството, и/или печат или щемпел на издаващия орган)

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

КЪМ СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ГОДНОСТ ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ

ПЛАН НА ТАНКА (екземпляр)

Име на кораба:

Отличителен номер или буква:

 

 

  

 

Дата .................................

(На Свидетелството)

 

...............................

(Подпис на издаващия орган и/или печат или клеймо на издаващия орган)

 

 

"

 

Промени настройката на бисквитките