Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 97 от 19.XI

УКАЗ № 277 ОТ 17.11.2021 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА МАРИЯ НЕДЯЛКОВА ДОНСКА ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЯМАЙКА

 

УКАЗ № 277 ОТ 17.11.2021 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА МАРИЯ НЕДЯЛКОВА ДОНСКА ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЯМАЙКА

Обн. ДВ. бр.97 от 19 Ноември 2021г.

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Освобождавам Мария Недялкова Донска от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Ямайка.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.

Издаден в София на 17 ноември 2021 г.

Подпечатан с държавния печат.