Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 97 от 19.XI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 384 ОТ 17 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ ЗА 2021 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 384 ОТ 17 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ ЗА 2021 Г.

В сила от 19.11.2021 г.

Обн. ДВ. бр.97 от 19 Ноември 2021г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Националния статистически институт за 2021 г. в размер до 5 900 000 лв. по показател "Персонал" за ресурсно осигуряване на изпълнението на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените средства по централния бюджет и чрез преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет за 2021 г., както следва:

1. в размер до 2 489 000 лв. за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2021 г. за преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г. по показател "Персонал";

2. в размер до 3 411 000 лв. за сметка на преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет за 2021 г.

(3) Със средствата по ал. 1 да се увеличат разходите по Функционална област "Безпристрастна, обективна, навременна и точна информация за състоянието на Република България", бюджетна програма "Преброяване 2021", по бюджета на Националния статистически институт за 2021 г., администриран разходен параграф "Разходи, свързани с преброяване 2021".

Чл. 2. Председателят на Националния статистически институт да извърши съответните промени по бюджета на Националния статистически институт за 2021 г. на база на фактически извършените разходи и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 2 и 3 от Закона за публичните финанси, чл. 78, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. и чл. 45, ал. 3 от Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на председателя на Националния статистически институт.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".