Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 97 от 19.XI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 386 ОТ 17 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА ЗА 2021 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 386 ОТ 17 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА ЗА 2021 Г.

В сила от 19.11.2021 г.

Обн. ДВ. бр.97 от 19 Ноември 2021г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на туризма за 2021 г., както следва:

1. намалява утвърдените разходи по "Политика в областта на устойчивото развитие на туризма" с 448 000 лв., в т.ч.:

а) бюджетна програма "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма" със 110 000 лв., в т.ч. показател "Персонал" със 110 000 лв.;

б) бюджетна програма "Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма" с 338 000 лв.;

2. увеличава утвърдените разходи по бюджетна програма "Администрация" с 448 000 лв., в т.ч. показател "Персонал" със 110 000 лв.

Чл. 2. Министърът на туризма да извърши налагащите се от чл. 1 промени по бюджета на Министерството на туризма за 2021 г. и да уведоми министъра на финансите.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на туризма.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".