Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 97 от 19.XI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 387 ОТ 17 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 304 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2021 Г. (ДВ, БР. 79 ОТ 2021 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 387 ОТ 17 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 304 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2021 Г. (ДВ, БР. 79 ОТ 2021 Г.)

В сила от 19.11.2021 г.

Обн. ДВ. бр.97 от 19 Ноември 2021г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. Създава се чл. 3а:

"Чл. 3а. (1) За извършването на плащанията по чл. 1, ал. 1 може да се използва сметка за чужди средства на Министерството на културата.

(2) Преведените до 31 декември 2021 г. по сметката по ал. 1 суми се отразяват в изпълнението на съответните разходни показатели по бюджета на Министерството на културата за 2021 г. по чл. 2 и 3."

Заключителни разпоредби

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Промени настройката на бисквитките