Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 97 от 19.XI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 389 ОТ 17 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА ЗА 2021 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 389 ОТ 17 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА ЗА 2021 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО

В сила от 19.11.2021 г.

Обн. ДВ. бр.97 от 19 Ноември 2021г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява промени по бюджета на Министерството на икономиката за 2021 г. за допълнителни плащания в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка на централния бюджет в размер 3 812 800 лв. за увеличаване на капитала на "СОФИЯ ТЕХ ПАРК" - АД.

(2) Средствата представляват част от "общите разходи за собственост" и ще бъдат използвани за целево увеличение на капитала на "СОФИЯ ТЕХ ПАРК" - АД, с оглед на заплащане на експлоатационните разходи, включително поддръжката, за 2021 г. на "суперкомпютър с производителност от порядъка на петафлопс".

Чл. 2. Министърът на икономиката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на икономиката за 2021 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 3. Министърът на финансите да извършва произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 4, т. 1 от Закона за публичните финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на икономиката.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".