Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 97 от 19.XI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 390 ОТ 17 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СЛУЖЕБНИТЕ КОМАНДИРОВКИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ЧУЖБИНА (ДВ, БР. 50 ОТ 2004 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 390 ОТ 17 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СЛУЖЕБНИТЕ КОМАНДИРОВКИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ЧУЖБИНА (ДВ, БР. 50 ОТ 2004 Г.)

В сила от 19.11.2021 г.

Обн. ДВ. бр.97 от 19 Ноември 2021г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В приложение № 3 към чл. 31, ал. 1, на ред 1 числото "27" се заменя с "50" и числото "21" се заменя с "45".

Заключителни разпоредби

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".