Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 97 от 19.XI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 391 ОТ 17 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2021 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 391 ОТ 17 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2021 Г.

В сила от 19.11.2021 г.

Обн. ДВ. бр.97 от 19 Ноември 2021г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2021 г. в размер 2 300 000 лв. за довършването на ремонта и реконструкцията на източното (Банското) крило на Славянобългарския манастир - "Св. Великомъченик Георги Зограф" - Света гора, Атон.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2021 г.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по "Политика в областта на правото на вероизповедание", бюджетна програма "Вероизповедания", по бюджета на Министерския съвет за 2021 г. и показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 3. Главният секретар на Министерския съвет да извърши съответните промени по бюджета на Министерския съвет за 2021 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от това постановление промени по централния бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл. 28, ал. 5 от Закона за вероизповеданията.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на главния секретар на Министерския съвет.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".