Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 97 от 19.XI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 392 ОТ 18 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 392 ОТ 18 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г.

В сила от 19.11.2021 г.

Обн. ДВ. бр.97 от 19 Ноември 2021г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. Одобрява допълнителен трансфер в размер 250 000 000 лв. по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. за изплащане на разходите по чл. 1, ал. 5, т. 9, буква "а" от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., свързани с мерки за запазване на заетостта през 2021 г.

Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. по централния бюджет в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 3. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 43, ал. 3 и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси, § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. (обн., ДВ, бр. 103 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 107 от 2020 г. и бр. 77 от 2021 г.) и чл. 1, ал. 5, т. 9, буква "а" и ал. 7 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. (обн., ДВ, бр. 104 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 77 от 2021 г.).

§ 2. В Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г. (обн., ДВ, бр. 60 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 89 и 110 от 2020 г. и бр. 2, 24, 56 и 85 от 2021 г.), в преходните и заключителните разпоредби се създава § 1б:

"§ 1б. (1) За изплащане на работодатели на средства за запазване на заетостта на работници и служители по реда на това постановление, отнасящи се за периодите до края на 2021 г., за сметка на одобрените със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. средства и предоставени за същата цел през 2021 г. допълнителни трансфери за сметка на централния бюджет, одобрени с акт на Министерския съвет по реда на Закона за публичните финанси, може да се използва сметка за чужди средства на Националния осигурителен институт.

(2) Преведените до 31 декември 2021 г. по сметката по ал. 1 суми се отразяват в изпълнението на съответните показатели по разходите по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.

(3) Неусвоените суми по ал. 1 се възстановяват в бюджета на държавното обществено осигуряване.

(4) Суми, възстановени по реда на чл. 10 от работодатели, получили средства за запазване на заетостта при условията на това постановление, се отразяват в изпълнението на съответните показатели по разходите или трансферите по бюджета на държавното обществено осигуряване."

§ 3. Изпълнението на постановлението се възлага на управителя на Националния осигурителен институт.

§ 4. Постановлението влиза в сила от датата на обнародването му в "Държавен вестник".