Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 98 от 23.XI

ИЗМЕНЕНИЯ НА КОДЕКСА ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (КОДЕКС BCH)(Вместимост на товара и образец на свидетелство за годност)(Приети с Резолюция MEPC.249(66) на Комитета по опазване на морската

 

ИЗМЕНЕНИЯ НА КОДЕКСА ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (КОДЕКС BCH)

(Вместимост на товара и образец на свидетелство за годност)
(Приети с Резолюция MEPC.249(66) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация на 4 април 2014 г. В сила за Република България от 1 януари 2016 г.)

Издадени от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Обн. ДВ. бр.98 от 23 Ноември 2021г.

Комитетът по опазване на морската среда,

Като припомня член 38, буква а) от Конвенцията за Международната морска организация във връзка с функциите на Комитета по опазване на морската среда (Комитета), предоставени му съгласно международните конвенции за предотвратяването и контрола на морското замърсяване от кораби,

Припомняйки също и Резолюция MEPC.20(22), с която Комитетът прие Кодекса за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (Кодекс BCH),

Като отбелязва член 16 от Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г. ("Конвенцията от 1973 г.") и член VI от Протокола от 1978 г. към Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г. ("Протоколът от 1978 г."), които определят процедурата за изменение на Протокола от 1978 г., и възлагат на съответния орган на Организацията функцията да разглежда и приема поправки на Конвенцията от 1973 г., измененена с Протокола от 1978 г.,

Като отчита, че е необходимо разпоредбите на Кодекса BCH, които са задължителни съгласно MARPOL и препоръчителни от гледна точка на безопасността, да останат идентични, след като бъдат приети от Комитета по опазване на морската страна и Комитета по морска безопасност,

Като взе предвид предложените изменения на Кодекса BCH, разработени от Подкомитета за устойчивост, товарни линии и безопасност на риболовните кораби, на своята петдесет и пета сесия:

1. Приема в съответствие с член 16, параграф 2, букви b), c) и d) от Конвенцията от 1973 г. изменения на Кодекса BCH, чийто текст е посочен в приложението към настоящата резолюция;

2. Определя в съответствие с член 16, параграф 2, буква f) (iii) от Конвенцията от 1973 г., че измененията на Кодекса BCH се считат за приети на 1 юли 2015 г., освен ако преди тази дата не по-малко от една трета от страните, или страни, чийто общ търговски флот включва не по-малко от 50 % от брутния тонаж на световния търговски флот, са съобщили на Организацията своите възражения срещу измененията;

3. Приканва страните да отбележат, че в съответствие с член 2, буква g) (iii) от Конвенцията от 1973 г. измененията на Кодекса BCH влизат в сила от 1 януари 2016 г. след приемането им в съответствие с параграф 2 по-горе;

4. Приканва също и Комитета по морска безопасност да вземе под внимание тази резолюция и да предприеме съответни действия;

5. Изисква от Генералния секретар в съответствие с член 16, параграф 2, буква e) от Конвенцията от 1973 г. да предаде на всички страни по MARPOL заверени копия на настоящата резолюция и на текста на измененията на Кодекса BCH, който се съдържа в приложението;

6. Изисква също Генералният секретар да предаде копия от настоящата резолюция и приложението към нея на членовете на Организацията, които не са страни по MARPOL.


ПРИЛОЖЕНИЕИЗМЕНЕНИЯ НА КОДЕКСА ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (КОДЕКС BCH)

(Вместимост на товара и образец на свидетелство за годност)

Глава II - Вместимост на товара

Част А - Физическа защита (Разполагане на товарни танкове, устойчивост на кораба)

1. Съществуващата алинея 2.2.1 се заменя със следното:

"2.2.1 Общи положения: Минимална височина на надводния борд в съответствие с Международната конвенция за товарните водолинии, 1966 г., може да бъде определена за корабите, предмет на този Кодекс. Въпреки това, допълнителните изисквания на параграф 2.2.4, като се вземе под внимание всеки празен или частично пълен танк, както и специфичното тегло на товарите за превоз, трябва да определят разрешеното оперативно газене за реалните товарни състояния.

2.2.1.1 Всички кораби, превозващи химикали в насипно (наливно) състояние, трябва да бъдат снабдени с ръководства за товарене за информация и указание на капитана. Тези ръководства трябва да уреждат в детайли условията на товарене на пълни или частично пълни танкове, разположението на тези танкове на кораба, специфичното тегло на различни превозвани партиди с товари, както и всякакви баластни устройства при критични условия на товарене. В ръководствата трябва да бъдат включени и разпоредби за оценяването на други товарни състояния.

2.2.1.2 Всички кораби, за които се прилага Кодексът, трябва да са снабдени с инструмент за устойчивост, който да служи за проверка на съответствието с изискванията за устойчивост в неповредено състояние и устойчивост на повреди, одобрени от Администрацията, при първия подновителен преглед на кораба на или след 1 януари 2016 г., но не по-късно от 1 януари 2021 г., като се вземат под внимание експлоатационните стандарти, препоръчани от Организацията:

1. независимо от изложеното по-горе не е необходимо инструмент за устойчивост, който е на кораб, построен преди 1 януари 2016 г., да се заменя, при условие че може да служи за проверка на съответствието с изискванията за устойчивост в неповредено състояние и устойчивост на повреди и по този начин удовлетворява Администрацията, и

2. за целите на контрола по правило 16 от Анекс II на MARPOL Администрацията издава документ за одобрение на инструмента за устойчивост.

2.2.1.3 Администрацията може да освободи от изискванията на параграф 2.2.1.2 следните кораби, при условие че процедурите, използвани за устойчивост в неповредено състояние и за устойчивост на повреди, поддържат същата степен на безопасност, както когато биват товарени в съответствие с одобрените условия. Всяко едно освобождаване се отбелязва своевременно в Свидетелството за годност, посочено в параграф 1.6.3:

1. кораби, които са на специализирана служба, с ограничен брой пермутации на товарене, така че всички очаквани условия да са одобрени в информацията за устойчивост, предоставена на капитана в съответствие с изискванията на параграф 2.2.1.1;

2. кораби, при които проверката за устойчивост е направена дистанционно чрез методи, одобрени от Администрацията;

3. кораби, които биват товарени в рамките на определен диапазон от условия за товарене; или

4. кораби с одобрени лимитиращи криви за KG/GM, покриващи всички изисквания за устойчивост в неповредено състояние и повредено състояние."

Свидетелство за годност

2. Параграф 6 се заменя от следното:

"6. Корабът трябва да се натоварва:

1. само в съответствие с условията за товарене, проверени и в съответствие с изискванията за устойчивост в неповредено състояние и за устойчивост на повреди, при използване на одобрения инструмент за устойчивост, осигурен в съответствие с параграф 2.2.1.2 на Кодекса;

2. при освобождаване в съответствие с параграф 2.2.1.3 на Кодекса, когато одобреният инструмент за устойчивост, изискван от параграф 2.2.1.2 на Кодекса, не е монтиран, товаренето се извършва в съответствие с един или повече от следните одобрени методи:

(i) в съответствие с условията за товарене, предоставени в одобреното ръководство за товарене, подпечатано на дата.......................................................... и подписано от отговорен служител на Администрацията, или на организация, призната от Администрацията, или

(ii) в съответствие с условия за товарене, проверени дистанционно с използване на одобрени методи ...........................................................;

(iii) в съответствие с условия за товарене, които са в одобрен диапазон от условия, посочени и одобрени в ръководството за товарене, посочено по-горе в (i), или

(iv) в съответствие с условие за товарене, одобрено с използване на одобрени критични данни за KG/GM, посочени в одобреното ръководство, посочено по-горе в (i);

3. в съответствие с ограниченията за товарене, приложени към това свидетелство.

Когато се изисква товарене на кораба, несъответстващо на горепосочените инструкции, тогава необходимите изчисления за аргументиране на предложените условия за товарене трябва да бъдат съобщени на Администрацията, издаваща свидетелството, която може писмено да разреши приемането на предложените условия за товарене."