Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 98 от 23.XI

РЕШЕНИЕ № 979-НС ОТ 19 НОЕМВРИ 2021 Г. ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИВАЙЛО ХРИСТОВ ХРИСТОВ В ОСМИ ИЗБОРЕН РАЙОН - ДОБРИЧКИ, И КИРИЛ САШЕВ СИМЕОНОВ В ТРЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН - ВАРНЕНСКИ, В ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ (ПОПР. - Д

 

РЕШЕНИЕ № 979-НС ОТ 19 НОЕМВРИ 2021 Г. ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИВАЙЛО ХРИСТОВ ХРИСТОВ В ОСМИ ИЗБОРЕН РАЙОН - ДОБРИЧКИ, И КИРИЛ САШЕВ СИМЕОНОВ В ТРЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН - ВАРНЕНСКИ, В ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ (ПОПР. - ДВ, БР. 98 ОТ 2021 Г.)

Издадено от Централната избирателна комисия

Обн. ДВ. бр.98 от 23 Ноември 2021г., попр. ДВ. бр.98 от 23 Ноември 2021г.

Постъпило е заявление с вх. № НС-10-381/19.11.2021 г. от Филип Маринов Станев - регистриран кандидат за народен представител от кандидатската листа на ПП "ИМА ТАКЪВ НАРОД" в Осми изборен район - Добрички, и в Трети изборен район - Варненски, с което иска да бъде заличен от кандидатската листа на ПП "ИМА ТАКЪВ НАРОД", и да не бъде обявен за избран за народен представител в Осми изборен район - Добрички, и в Трети изборен район - Варненски.

С Решение № 976-НС от 19 ноември 2021 г. Филип Маринов Станев е обявен за избран за народен представител ПП "ИМА ТАКЪВ НАРОД" в Осми изборен район - Добрички, и в Трети изборен район - Варненски. Подаденото заявление следва да се счита като заявление от Филип Маринов Станев да не бъде обявен за избран за народен представител и да не встъпи в правомощията си, тъй като същото е подадено след приемането на Решение № 976-НС от 19 ноември 2021 г. на ЦИК, поради което следва да се обявят за избрани следващите кандидати в листите на ПП "ИМА ТАКЪВ НАРОД" в Осми изборен район - Добрички, и в Трети изборен район - Варненски.

Въз основа на подаденото заявление от Филип Маринов Станев същият следва да бъде заличен от листата на ПП "ИМА ТАКЪВ НАРОД" в Осми изборен район - Добрички, и в Трети изборен район - Варненски.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия


РЕШИ:


Обявява за народен представител от Осми изборен район - Добрички, Ивайло Христов Христов, ЕГН ..., под № 2 от листата на ПП "ИМА ТАКЪВ НАРОД" в Осми изборен район - Добрички, на мястото на Филип Маринов Станев.

(Попр. - ДВ, бр. 98 от 2021 г.) Обявява за народен представител от Трети изборен район - Варненски, Кирил Сашев Симеонов, ЕГН ..., под № 3 от листата на ПП "ИМА ТАКЪВ НАРОД" в Трети изборен район - Варненски, на мястото на Филип Маринов Станев.

Решението да се обнародва в "Държавен вестник".