Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 98 от 23.XI

РЕШЕНИЕ № 989-НС ОТ 20 НОЕМВРИ 2021 Г. ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ ЗА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА НЕБИЕ ИСМЕТ КАБАК В ТРИНАДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН - ПАЗАРДЖИШКИ, В ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

РЕШЕНИЕ № 989-НС ОТ 20 НОЕМВРИ 2021 Г. ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ ЗА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА НЕБИЕ ИСМЕТ КАБАК В ТРИНАДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН - ПАЗАРДЖИШКИ, В ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Издадено от Централната избирателна комисия

Обн. ДВ. бр.98 от 23 Ноември 2021г.

Постъпило е заявление с вх. № НС-10-383/19.11.2021 г. от Йордан Кирилов Цонев - регистриран кандидат за народен представител от кандидатската листа на ПП "Движение за права и свободи" в Тринадесети изборен район - Пазарджишки, и да не бъде обявен за избран за народен представител в Тринадесети изборен район - Пазарджишки.

С Решение № 976-НС от 19 ноември 2021 г. Йордан Кирилов Цонев е обявен за избран за народен представител от листата на ПП "Движение за права и свободи" в Тринадесети изборен район - Пазарджишки. Подаденото заявление следва да се счита като заявление от Йордан Кирилов Цонев да не бъде обявен за избран за народен представител и да не встъпи в правомощията си, тъй като същото е подадено след приемането на Решение № 976-НС от 19 ноември 2021 г. на ЦИК, поради което следва да се обяви за избран следващият кандидат в листата на ПП "Движение за права и свободи" в Тринадесети изборен район - Пазарджишки.

Въз основа на подаденото заявление от Йордан Кирилов Цонев същият следва да бъде заличен от листата на ПП "Движение за права и свободи" в Тринадесети изборен район - Пазарджишки.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия


РЕШИ:


Обявява за народен представител от Тринадесети изборен район - Пазарджишки, Небие Исмет Кабак, ЕГН ..., под № 4 от листата на ПП "Движение за права и свободи" в Тринадесети изборен район - Пазарджишки, на мястото на Йордан Кирилов Цонев.

Решението да се обнародва в "Държавен вестник".

Промени настройката на бисквитките