Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 98 от 23.XI

ИЗМЕНЕНИЯ НА КОДЕКСА ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (КОДЕКС BCH)(Приети с Резолюция MEPC.144(54) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация на 24 март 2006

 

ИЗМЕНЕНИЯ НА КОДЕКСА ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (КОДЕКС BCH)

(Приети с Резолюция MEPC.144(54) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация на 24 март 2006 г. В сила за Република България от 1 август 2007 г.)

Издадени от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Обн. ДВ. бр.98 от 23 Ноември 2021г.

Комитетът по опазване на морската среда,

Като припомня член 38, буква а) от Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета по опазване на морската среда (Комитета), възложени му от международните конвенции за предотвратяване и контрол на замърсяването на морето,

Като припомня също така Резолюция MEPC.20(22), с която Комитетът приема Кодекса за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (BCH Кодекс),

Като взема предвид член 16 от Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г. ("Конвенцията от 1973 г.") и член VI от Протокола от 1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г. ("Протокола от 1978 г."), които заедно определят процедурата за изменение на Протокола от 1978 г. и възлагат на съответния орган на Организацията функцията да разглежда и приема изменения на Конвенцията от 1973 г., изменена с Протокола от 1978 г. (MARPOL 73/78),

Като имат предвид, че е необходимо изискванията на Кодекс ВСН, които са задължителни съгласно MARPOL 73/78 и препоръчителни от гледна точка на безопасността, да останат идентични при приемането им от Комитета по опазване на морската среда и Комитета по морска безопасност,

Като имат предвид предложените изменения на Кодекс ВСН:

1. Приема в съответствие с член 16 (2) (b), (c) и (d) от Конвенцията от 1973 г. измененията на Кодекс ВСН, чийто текст е изложен в приложението към настоящата резолюция.

2. Определя в съответствие с член 16 (2)(f) (iii) от Конвенцията от 1973 г., че измененията на Кодекс ВСН се считат за приети на 1 февруари 2007 г., освен ако преди тази дата не по-малко от една трета от страните или страните, чиито комбиниран търговски флот съставлява не по-малко от 50 % от брутния тонаж на световния търговски флот, са съобщили на организацията възражения срещу измененията.

3. Приканва Страните да отбележат, че в съответствие с член 16 (2) (g) (ii) от Конвенцията от 1973 г. измененията на Кодекс ВСН влизат в сила на 1 август 2007 г. след приемането им в съответствие с параграф 2 по-горе.

4. Приканва също Комитетът по морска безопасност да вземе предвид настоящата резолюция и да предприеме необходимите действия.

5. Изисква от Генералния секретар в съответствие с член 16 (2) (e) от Конвенцията от 1973 г. да предаде на всички страни по MARPOL 73/78 заверени копия от настоящата резолюция и текста на измененията на Кодекс ВСН, съдържащи се в приложението; и

6. Изисква още Генералният секретар да предаде копия от настоящата резолюция и нейното приложение на членовете на Организацията, които не са страни по MARPOL 73/78.


ПРИЛОЖЕНИЕ


ИЗМЕНЕНИЯ НА КОДЕКСА ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (КОДЕКС BCH)


ВСН Кодексът се изменя така:


Предговор


1 Добавя се следният нов параграф:

"7 Кодексът е изменен, за да отрази ревизията на Анекс II на MARPOL от 2007 г."


Глава I

Общи положения


1.1 Цел

2 Във второто изречение думите "съгласно определението в правило 1, параграф 1 от Допълнение II към него" се заличават и препратките към (Категория на замърсяване) "A, B или C" се заменят с "X, Y или Z".

1.4 Определения

3 Параграф 1.4.16A се заменя със следното:

"1.4.16A Вредно течно вещество означава всяко вещество, посочено в колоната "Категория на замърсяване" в глава 17 или 18 от Международния кодекс за насипни химикали, или настоящата MEPC.2/Циркуляр или временно оценено съгласно разпоредбите на правило 6.3 от измененията на Анекса към Протокола от 1978 г. във връзка с Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г., като попадащо в категория X, Y или Z."

4 В параграф 1.4.16B съществуващият текст се изтрива и се добавя думата "Изтрит".

5 Номерът на параграфа с определението за "дата на годишнината", което беше прието като "1.4.16C" с Резолюция MEPC.41(29), се изменя на "1.4.16D".

1.7 Влизане в сила

6 Във второто изречение на параграф 1.7.2 позоваването на "правило 1 (12)" се заменя с "правило 1.17".

1.8 Нови продукти

7 В първото изречение на параграф 1.8 позоваването на (Категория на замърсяване) "A, B или C" се заменя с "X, Y или Z".


Глава II

Вместимост на товара

G - Материали, от които е направена конструкцията


2.17 Общи положения

8 Съществуващият текст се заменя със следното:

"2.17.1 Строителните материали, използвани за изграждането на танкове, заедно със съответните тръбопроводи, помпи, клапани, вентилационни отвори и техните съединителни материали трябва да отговарят на приетите стандарти за температура и налягане при превоз на товара. Прието е, че стоманата е нормалният материал на конструкцията.

2.17.2 Когато е приложимо, следва да се вземе предвид следното при избора на материал на конструкцията:

.1 пластичност на срязване при работна температура;

.2 корозивен ефект на товара; и

.3 възможност за опасни реакции между товара и материала на конструкцията.

2.17.3 Изпращачът на товара е отговорен за предоставянето на информация по отношение на съвместимостта на корабния оператор и/или капитана. Това трябва да се направи своевременно преди превоза на продукта. Товарът трябва да бъде съвместим с всички материали на конструкцията, така че:

.1 да не се повреди целостта на материалите на конструкцията; и

.2 да не се създава опасна или потенциално опасна реакция.

2.17.4 Когато продуктът е представен на ИМО за оценка и когато съвместимостта на продукта с материалите, посочени в параграф 2.17, поставя специални изисквания, формулярът за докладване на данните за продукта GESAMP/EHS трябва да предостави информация за необходимите материали за конструкцията. Тези изисквания трябва да бъдат отразени в глава IV и съответно да бъдат посочени в колона o на глава 17 от Кодекс IBC. Във формуляра за докладване се посочва и дали не са необходими специални изисквания. Производителят на продукта е отговорен за предоставянето на правилната информация."

2.18 Допълнителни изисквания

9 В параграф 2.18 съществуващият текст се изтрива и се добавя думата "Изтрит".


Глава III

Оборудване за безопасност и свързани с него съображения

Е - Защита от пожар


10 След заглавието се добавят следните думи:

"(Правилата от SOLAS, посочени в част Е, са, освен ако изрично не е предвидено друго, изискванията на глава II-2 на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, 1974 г., както е изменена с Резолюция MSC.99(73)".

3.13 Мерки за пожарна безопасност

11 В параграф 3.13.3 съществуващият текст се изтрива и се добавя думата "Изтрит".

12 Добавя се следният нов параграф 3.13.5:

"3.13.5 Следните изисквания на глава II-2 на SOLAS, приети с MSC.99(73), трябва да се прилагат:

(a) правила II-2/4.5.10.1.1 и 4.5.10.1.4, като система за непрекъснат мониторинг на концентрацията на запалими пари се монтира на кораби с бруто тонаж над 500 тона включително, до датата на първото планирано докуване на сух док след [датата на влизане в сила на изменението], но не по-късно от [3 години след датата на влизане в сила на изменението]. Точките за вземане на проби или детекторите трябва да бъдат разположени на подходящи позиции, за да могат лесно да бъдат открити потенциално опасни течове. Когато концентрацията на запалимите пари достигне предварително зададено ниво, което не трябва да надвишава 10 % от долната граница на запалимостта, непрекъснат звуков и визуален алармен сигнал автоматично се подава в помпеното помещение и товарното отделение, за да предупреди персонала за потенциална опасност. Наред с това могат да бъдат приети и вече монтирани системи за мониторинг с предварително зададено ниво не по-голямо от 30 % от долната граница на запалимостта. Независимо от горните разпоредби администрацията може да освободи от тези изисквания кораби, които не извършват международни рейсове;

(b) правила 13.3.4.2 до 13.3.4.5 и 13.4.3 следва да се прилагат за кораби с бруто тонаж от 500 тона и повече;

(c) правилата в част Е на глава II-2 от Конвенцията SOLAS, с изключение на правила 16.3.2.2 и 16.3.2.3, следва да се прилагат за кораби независимо от техните размери;

(d) когато наскоро е инсталирано оборудване - фритюрници, трябва да се прилага правило 10.6.4; и

(e) пожарогасителните системи, използващи Halon 1211, 1301 и 2402 и перфлуорвъглеводороди, не трябва да са новомонтирани, както е забранено в правило 10.4.1.3."


F - Лична защита

13 След заглавието се добавят следните думи:

"(Правилата от SOLAS, посочени в част F, са, освен ако изрично не е предвидено друго, изискванията на глава II-2 на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, 1974 г., както е изменена с Резолюция MSC.99(73)".


Глава IV

Специални изисквания


4.12 Материали на конструкцията

14 В параграф 4.12 съществуващият текст се изтрива и се добавя думата "Изтрит".

4.15 Замърсяване на товара

15 В параграф 4.15.1 съществуващият текст се изтрива и се добавя думата "Изтрит".


Глава V

Експлоатационни изисквания


5.2 Информация за товара

16 В точка 5.2.5 цифрата за вискозитет

"25 mPa", която се среща два пъти, се заменя с "50 mPa".

17 В параграф 5.2.6 съществуващият текст се изтрива и се добавя думата "Изтрит".

18 В параграф 5.2.7 съществуващият текст се изтрива и се добавя думата "Изтрит".


Глава VA

Допълнителни мерки за защита на морската среда


19 Съществуващият текст се изтрива и се добавя думата "Изтрит".


Глава VI

Обобщение на минималните изисквания

20 Кръстосаните препратки на IBC/BCH относно изискванията за Материали за конструкцията (колона m) и следните препратки към специални изисквания (колона o) се заличават:

"Позоваване на IBC-кодекса

позоваване на BCH-кодекса

15.16.1

4.15.1

16.2.7

5.2.6

16.2.8

5.2.7

16A.2.2

5A.2.2“

Глава VIII

Транспортиране на течни химически отпадъци


21 В параграф 8.3.2.2 позоваването на "глава 19" от Кодекса на IBC се заменя с "глава 20".


Приложение

Образец на Свидетелство за годност за превоз на опасни химикали в наливно състояние


22 Съществуващият образец се заменя със следното:


"ОБРАЗЕЦ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ГОДНОСТ ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ГОДНОСТ ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ

(Официален печат)

Издаден в съответствие с изискванията на

КОДЕКС ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ

(резолюции MSC.9(53) и MEPC.20(22), както са изменени)

под ръководството на правителството на

....................................................................................................................................................................................

(пълно официално наименование на държавата)

чрез ...........................................................................................................................................................................

(пълно наименование на компетентните лица или организации, признати от Администрацията)

Данни за кораба1

 

Име на кораба ..................................................................................................................................

Отличителен номер или букви .....................................................................................................

Пристанище на регистрация ..........................................................................................................

Брутен тонаж ...................................................................................................................................

Тип кораб (параграф 2.2.4 от кодекса) ...........................................................................................

IMO номер2 .................................................................................................................................

 

Дата, на която е положен на кил или на която корабът е бил на подобен етап на строителство, или (при преустройство на кораб)

дата, на която е започнало преустройство в танкер-химикаловоз ...........................................

Корабът също така напълно съответства на следните изменения на Кодекса: .......................................

Корабът е освободен от спазването на следните разпоредби на Кодекса: ..............................................

УДОСТОВЕРЯВА СЕ, ЧЕ:

1 Корабът е прегледан в съответствие с изискванията на раздел 1.6 от Кодекса;

2 Прегледът установява, че конструкцията и оборудването на кораба и състоянието му са във всички отношения задоволителни и че корабът:

.1 отговаря на съответните изисквания на Кодекса, приложими за корабите, посочени в 1.7.2;

.2 отговаря на съответните изисквания на Кодекса, приложими за корабите, посочени в 1.7.3;

3 Корабът е снабден с ръководство в съответствие с Допълнение 4 към Анекс II на MARPOL, както се изисква от правило 14 от Анекса, и че снабдяването и оборудването на кораба, предвидени в ръководството, са удовлетворителни във всички отношения;

4 Корабът отговаря на изискванията за превоз в наливно състояние на следните продукти, при условие че са спазени всички съответни операционни изисквания на Кодекса и Анекс II на MARPOL:

Продукт

Условия на превоз (номера на цистерни и др.)

Замърсяване

Категория

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продължение в приложение 1, допълнителни листове, подписани и датирани3

Номерата на танковете, посочени в този списък, са посочени в приложение 2, подписан и датиран план на резервоара.

 

5 В съответствие с 1.7.3/2.2.53 изискванията на Кодекса се изменят по отношение на кораба по следния начин: .......................................................................................................................................................

6 Корабът трябва да бъде натоварен:

.1 в съответствие с условията за товарене, предвидени в одобрено ръководство за товарене, подпечатано и датирано и подписано от отговорен служител на Администрацията или на организацията, призната от Администрацията;

.2 в съответствие с ограниченията за натоварване, приложени към настоящото свидетелство3.

Когато се изисква натоварване на кораба по начин, различен от този съгласно посочените по-горе инструкции, тогава необходимите изчисления, за да се аргументират предложените условия за натоварване, трябва да се съобщят на Администрацията, издаваща свидетелството, която може писмено да разреши приемането на предложените условия за натоварване4.

Това свидетелство е валидно до .......................................................................................5, при условие че подлежи на прегледи в съответствие с параграф 1.6 от Кодекса.

Дата на извършване на преглед, въз основа на който се издава свидетелството: ....................

(дд/мм/гггг)

Издаден в ...............................................................................................................................

(място на издаване на свидетелството)

.......................................................................

.....................................................................................

(дата на издаване)

(подпис на упълномощено то длъжностно лице, издаващо свидетелството)

(печат или щемпел на издаващия орган според случая)

 

Бележки за попълване на свидетелството:

1 Свидетелството може да бъде издадено само на кораби, които имат право да плават под знаме на държави, които са страна по MARPOL 73/78.

2 Тип кораб: Вписванията в тази колона трябва да се отнасят до всички съответни препоръки, например вписване "Тип 2" трябва да означава Тип 2 във всички случаи, предписани от Кодекса. Тази колона обикновено не се прилага в случаите на съществуващ кораб и в такъв случай трябва да се отбележи "виж параграф 2.2".

3 Продукти: Продуктите, посочени в глава 17 от Кодекса, или които са оценени от Администрацията в съответствие с 1.8 от Кодекса, трябва да бъдат посочени. По отношение на последните "нови" продукти трябва да се отбележат всички специални изисквания, предписани временно.

4 Продукти: Списъкът на продуктите, които корабът може да превозва, трябва да включва вредните течни вещества от категория Z, които не са обхванати от Кодекса и трябва да бъдат идентифицирани като "глава 18, категория Z".

5 заличени.

6 Условия за превоз: Ако свидетелството е издадено на кораб, който е модифициран в съответствие с изискването на правило 1 (12) от Анекс II на MARPOL, свидетелството трябва да съдържа в горната част на таблицата продукти и условия на превоз със следната декларация: "Този кораб е освидетелстван да превозва само химикали - опасни замърсители".

 

ЗАВЕРКА ЗА ГОДИШНИ И МЕЖДИННИ ПРЕГЛЕДИ

 

С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА, че при преглед, изискван от 1.6.2 от Кодекса, е установено, че корабът отговаря на съответните изисквания на Кодекса.

 

Годишен преглед:

Подпис ..............................................................

 

(подпис на надлежно упълномощено длъжностно лице)

 

Място ..............................................................

 

Дата (дд/мм/гггг) ................................................

 

(печат или щемпел на издаващия орган, според случая)

Годишен/междинен преглед3:

 

Подпис ..............................................................

 

(подпис на надлежно упълномощено длъжностно лице)

 

Място ..............................................................

 

Дата (дд/мм/гггг) ................................................

 

(печат или щемпел на издаващия орган, според случая)

Годишен/междинен преглед:

Подпис ..............................................................

 

(подпис на надлежно упълномощено длъжностно лице)

 

Място ..............................................................

 

Дата (дд/мм/гггг) ................................................

 

(печат или щемпел на издаващия орган, според случая)

Годишен преглед

Подпис ..............................................................

 

(подпис на надлежно упълномощено длъжностно лице)

 

Място ..............................................................

 

Дата (дд/мм/гггг) ................................................

 

(печат или щемпел на издаващия орган, според случая)

 

ГОДИШЕН/МЕЖДИНЕН ПРЕГЛЕД В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПАРАГРАФ 1.6.6.8.3

С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА, че при годишен/междинен3 преглед в съответствие с параграф 1.6.6.8.3 от Кодекса е установено, че корабът отговаря на съответните изисквания на Конвенцията:

 

 

Подпис ..............................................................

 

(подпис на надлежно упълномощено длъжностно лице)

 

Място ..............................................................

 

Дата (дд/мм/гггг) ................................................

 

(печат или щемпел на издаващия орган, според случая)

 

ЗАВЕРКА ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВОТО, В СЛУЧАЙ ЧЕ Е ВАЛИДНО ЗА ПО-МАЛКО ОТ 5 ГОДИНИ, В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПАРАГРАФ 1.6.6.3

Корабът отговаря на съответните изисквания на Конвенцията и настоящото свидетелство в съответствие с параграф 1.6.6.3 от Кодекса се счита за валидно до .............

 

 

Подпис ..............................................................

 

(подпис на надлежно упълномощено длъжностно лице)

 

Място .................................................................

 

Дата (дд/мм/гггг) ................................................

 

(печат или щемпел на издаващия орган, според случая)

 

ЗАВЕРКА ЗА ИЗВЪРШЕН ПОДНОВИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПАРАГРАФ 1.6.6.4

Корабът отговаря на съответните изисквания на Конвенцията и настоящото свидетелство в съответствие с параграф 1.6.6.4 от Кодекса се счита за валидно до ............................

 

Годишен преглед:

Подпис ..............................................................

 

(подпис на надлежно упълномощено длъжностно лице)

 

Място .................................................................

 

Дата (дд/мм/гггг) ................................................

 

(печат или щемпел на издаващия орган, според случая)

 

ЗАВЕРКА ЗА УДЪЛЖАВАНЕ ВАЛИДНОСТТА НА СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ГРАТИСЕН ПЕРИОД ИЛИ ДО ДОСТИГАНЕ НА ПРИСТАНИЩЕТО ЗА ПРЕГЛЕД В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПАРАГРАФ 1.6.6.5 ИЛИ 1.6.6.6

Този сертификат в съответствие с параграф 1.6.6.5/1.6.6.63 от Кодекса се приема за валиден до ......................

 

Подпис ..............................................................

 

(подпис на надлежно упълномощено длъжностно лице)

 

Място .................................................................

 

Дата (дд/мм/гггг) ................................................

 

(печат или щемпел на издаващия орган, според случая)

ЗАВЕРКА ЗА ИЗМЕСТВАНЕ НА ДАТАТА НА ГОДИШНИНАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПАРАГРАФ 1.6.6.8

В съответствие с параграф 1.6.6.8 от Кодекса новата дата на годишнината е ......................

 

Подпис ..............................................................

 

(подпис на надлежно упълномощено длъжностно лице)

 

Място .................................................................

 

Дата (дд/мм/гггг) ................................................

 

(печат или щемпел на издаващия орган, според случая)

 

В съответствие с параграф 1.6.6.8 новата дата на годишнината е ...........................................................

 

 

Подпис ..............................................................

 

(подпис на надлежно упълномощено длъжностно лице)

 

Място .................................................................

 

Дата (дд/мм/гггг) ................................................

 

(печат или щемпел на издаващия орган, според случая)

 

__________________________________

1 Като алтернатива данните за кораба могат да бъдат нанесени хоризонтално, в

 

схематични кутии.

2 В съответствие със схемата на IMO за идентификационни номера на корабите, приета от Организацията с Резолюция A.600(15).

3 Изтрийте според случая.

4 Вместо да бъде включен в свидетелството, този текст може да бъде приложен към свидетелството, ако е подписан и подпечатан.

5 Въведете датата на изтичане, посочена от Администрацията в съответствие с 1.6.6.1 от Кодекса. Денят и месецът на тази дата съответстват на датата на годишнината, определена в 1.4.16D от Кодекса, освен ако не е изменена в съответствие с 1.6.6.8 от Кодекса.


ДОПЪЛНЕНИЕ 1

КЪМ СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ГОДНОСТ ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ


Продължение на списъка на продуктите, посочени в раздел 3, и техните условия за превоз.


Продукти:

Условия на превоз

(номера на цистерни и др.)

Категория замърсяване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дата .......................................................

..................................................................................

(на свидетелството)

(подпис на длъжностно лице, издало свидетелството, и/или печат на издаващия орган)

 

ДОПЪЛНЕНИЕ 2

КЪМ СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ГОДНОСТ ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ


ПЛАН НА ТАНКА (образец)


Име на кораба: ...............................................

Отличителен номер или букви:
Дата ........................................................

...............................................................................

(на свидетелството)

(подпис на длъжностно лице, издало свидетелството, и/или печат на издаващия орган)

"